education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.10 לימודי השואה

(תשעא) 9.10-1  התכנית "חלונות לזיכרון" להנצחת מיליון וחצי הילדים שנספו בשואה
 

עם תחילת שנת הלימודים התשע"א ברצוננו לחזור ולהדגיש את חשיבות הטמעתה של  תכנית ההנצחה  "חלונות לזיכרון", לזכר מיליון וחצי הילדים שנספו בשואה.  תכנית "חלונות לזיכרון" היא תכנית לימודים מתוקשבת באמנות, שפותחה כדי להקנות לתלמידים כלים להתמודדות עם סוגיות שימור הזיכרון של השואה והנחלתו לדורות הצעירים, הדור השלישי והרביעי לשואה. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ז'-י"א וכוללת פעילויות חשיבה, חקירה ויצירה באמנות, תוך שימת דגש על סיפורו של הילד היהודי היחיד. שיאה של הפעילות הוא יצירה אישית שכל תלמיד יוצר בסוף תהליך הלמידה, יצירה המוקדשת לזכרם של הילדים שנספו בשואה תוך ציון שמם, גילם ופרטים נוספים הידועים עליהם. כל היצירות האישיות הללו מהארץ ומהעולם יועלו לאתר מיוחד של משרד החינוך שישמש "יד זיכרון"  לעד.

התכנית יצאה לדרך בעקבות פרסום "קול קורא" של המנכ"ל למערכת החינוך (בינואר 2010)  והקמת תשתית האתר ל"יד הזיכרון הווירטואלי" (באפריל 2010).      

הטמעת התכנית היא אתגר חינוכי-לימודי ונדבך חשוב בבניית תודעת הזהות הלאומית היהודית והישראלית של התלמידים בארץ ובעולם. בתי הספר שנענו לקריאה והפעילו את התכנית דיווחו על תהליך עמוק ומשמעותי של התלמידים בנושא השואה הן בהיבט הקוגניטיבי והן בהיבט הרגשי.

חשוב לציין שהקמת "יד הזיכרון הווירטואלי" מותנית בהצטרפות מאסיבית של כל התלמידים בארץ, שכן כל תלמיד מנציח ילד אחד שנספה באמצעות יצירה עם הקדשה אישית לזכרו. יזמה זו היא יחידה וראשונה מסוגה בהנצחה שבה לכל ילד שנספה יש שם .

לשם קבלת התכנית והנחיה מתבקשים מנהלי בתי הספר לבחור מורה שייצג את בית הספר ויהיה אחראי על ביצוע התכנית. להלן ספח להשתתפות וליצירת קשר.

 

ספח השתתפותלשאלות אפשר לפנות אל הגב' שרה כהן בונן, מפקחת על הוראת האמנות, משרד החינוך,  מחוז תל אביב, רח' השלושה 2, תל-אביב דוא"ל ,
saracoh@education.gov.il,
פקס' 03-6896725 או 03-6896821, טל' 050-6282932.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014