education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.10 לימודי השואה

(תשעב) 9.10-1  השתלמויות מורים בנושא השואה
 

השואה היא אירוע משמעותי ביותר בזהות הישראלית והיהודית. כדי לעסוק בהיבטיה הערכיים והלימודיים באופן מעמיק ואחראי יש לקיים קורסים לפיתוח מקצועי  לכלל המורים בנושא.

אחת לחמש שנים על כל מנהל מוסד חינוכי לקיים  תכנית  לפיתוח מקצועי בית ספרי (השתלמות מוסדית) בנושא השואה והוראתה בהיקף של 30 שעות. ההשתלמויות תיבננה בשותפות עם מכוני השואה הפזורים ברחבי הארץ ובאמצעות מרכזי הפסג"ה. המפקח על המוסד החינוכי יאשר את ההשתלמות כחלק מתכנית העבודה השנתית של המוסד החינוכי, ומפקח הפיתוח המקצועי במחוז  יאשר אותה פדגוגית.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפקחים על הפיתוח המקצועי במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/5, ו' בטבת התשע"ב, 01 בינואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014