education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.10 לימודי השואה

(תשעב) 9.10-2  "אנחנו כאן" - 70 שנה למבצע ריינהרד
 

"מבצע ריינהרד" הינו  שם הצופן שנתנו אנשי ה"אס-אס" שתכננו אותו, לרצח של יותר משני מיליון יהודים, רובם מחמשת המחוזות של ה"גנרל גוברנמן" (יחידה מינהלית שהקיפה את האזורים המרכזיים של פולין הכבושה אשר לא סופחו לרייך: ורשה, לובלין, רדום, קרקוב ולבוב). המבצע נקרא על שמו של ריינהרד היידריך, ראש המשטרה הנאצית החשאית והמארגן של ועידת ואנזה שבה גובש "הפתרון הסופי".

השנה הוחלט למקד את הפעילות החינוכית של המשלחות בפרק היסטורי קשה זה, באמצעות מטה משלחות הנוער לפולין. חברי המשלחות יסיירו במחנות ההשמדה שהוקמו ופעלו במסגרת "מבצע ריינהרד": בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה ויקיימו בהם פעילויות חינוכיות וטקסי זיכרון ממלכתיים.

מינהל החברה והנוער הכין חוברת הכוללת מאמרים, עדויות, מסמכים היסטוריים וקטעי עיתונות על "מבצע ריינהרד" לשימושם של מדריכי המשלחות לפולין.

את החוברת אפשר למצוא באתר מינהל החברה והנוער בכתובת זו:

/NR/rdonlyres/88D15A32-DA16-48E6-836A-E42FBB89441C/157020/
rienhard1.pdf


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' טליה נאמן, מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער,  טל' 02-5603180 או 02-5603164.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/8, ט' בניסן התשע"ב, 01 באפריל 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014