education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.14 תוכניות מיוחדות

2–9.14  תכנית היל"ה – מסלול לימודים ל-12 שנות לימוד

 

1.     מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה עוסק בהנחיות להפעלת מסלול לימודים ל-12 שנות לימוד במסגרת תכנית היל"ה בתחום של קידום נוער. המסלול מופעל על ידי מינהל החברה והנוער במשרדנו.

1.2     מטרת הפרסום

          א.   התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2008

          ב.    התחולה: גילאי חטיבות הביניים והעל-יסודי בכל המגזרים והזרמים

          ג.    הסטטוס: חדש

          ד.    חוזרים קודמים בנושאים קשורים

                –    חוזר מיוחד ד', התשנ"ה, "מניעת נשירה – הגברת כוח ההתמדה וההצלחה של תלמידים בבית הספר" – בתוקף

                –    סעיף 287 בחוזר נב/6, "יישום חינוך חינם לפי חוק לנוער מנותק בשנת התשנ"ב" – בתוקף

                –    חוזר מיוחד ג' התשל"ג, "הטיפול בתלמיד שאינו מבקר ביקור
סדיר" – בתוקף.

1.3     התפוצה: מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, עובדי היחידה לקידום נוער ברשויות המקומיות, קב"סים.

1.4     יישום ומעקב

         מעקב נעשה על ידי מפקחי קידום נוער במטה ובמחוזות.

1.5     הגורם האחראי

         א.    שם היחידה: מינהל החברה והנוער, תחום קידום נוער

         ב.    בעל התפקיד: מנהל גף היל"ה לנוער מנותק

         ג.     מספר הטלפון: 02-5603166/7 ו- 03-6896193

         ד.    כתובת הדוא"ל: Michaelbi@education.gov.il.

         ה.    רשימת המפקחים המחוזיים לקידום נוער ומספרי הטל' שלהם

                1)   מחוז ירושלים, גב' אילנה (בוזגלו) יגל, טל' 02-5601523

                2)   מחוז ת"א, גב' יפעת קלמרו, טל' 03-6896181

                3)   מחוז מרכז, מר יורם ביטון, טל' 03-6896421

                4)   מחוז דרום, ד"ר שלום אלדר, טל' 08-6263148

                5)   מחוז צפון, מר בני גדות, טל' 04-6500142

                6)   מחוז חיפה, גב' חנה לדרמן, טל' 04-8632650

                7)   המגזר הערבי, מר מוסטפא סעד, טל' 04-6477407.

               

2.     תחום קידום נוער

2.1     רקע כללי

במסגרת יעדי הפעולה המרכזיים של משרד החינוך לטיפול ממוקד בנוער בסיכון, למתן שוויון הזדמנויות, לצמצום פערים ולקידום הישגים פועל תחום קידום הנוער במשרדנו בתכניות חינוכיות–טיפוליות להשלמת השכלה (היל"ה) לגילאי 14–18 שנשרו ממסגרות החינוך הפורמאליות.

אלה ייעודיו של תחום קידום הנוער:

א.   לשמש כתובת לכל נער ונערה מנותקים שנשרו ממערכת החינוך והזקוקים לתמיכה, לסיוע, להכוון ולייעוץ, כדי לשלבם מחדש בחברת בני גילם

ב.    לסייע לכל נער ונערה מנותקים המבקשים לחזור למערכת החינוך או לחזור ללימודים למצוא את המסגרת ואת מסלולי הלימוד האפשריים והמתאימים להם 

ג.    ליצור לכל נער ונערה מנותקים אפשרויות והזדמנויות חדשות כדי שיוכלו להגיע למיצוי הפוטנציאל שלהם בתחומי עניין ומצוינות אישיים במגוון תחומי חיים.

במסגרת פעילות זו המשרד פועל לאתר אוכלוסיות נוער שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית ולאפשר לה מסלול התחנכות אישי, תוך מתן גמישות למימוש הפוטנציאל האישי לכל נער ונערה על פי מצבם ויכולתם.

התכניות מורכבות מכמה עולמות תוכן בסיסיים המרכיבים את "הסל החינוכי-חברתי-טיפולי" לנער המצוי מחוץ למסגרת והכוללים –

א.    טיפול וליווי אישי על ידי עובד לקידום נוער;

ב.    לימודים להשלמת השכלה במסגרת תכנית היל"ה;

ג.    פעילויות קבוצתיות חינוכיות-חברתית ופעילויות למניעת התנהגויות סיכון;

ד.    הקניית מיומנויות השכלתיות-מקצועיות-חברתיות למימוש הפוטנציאל האישי.

ה"סל" נבנה לכל נער ונערה בתמהיל אישי ומוענק בצורה הדרגתית ובהתאמה מלאה לצורכיהם ולקצב התקדמותם.

2.2     אוכלוסיית היעד

          נער מוגדר כזכאי להיכלל בתכניות אם הוא עונה על הקריטריונים האלה:

          א.   נער בגיל 14–15 שאינו לומד במסגרת חינוך רשמית וקיבל פטור מחוק לימוד חובה על פי נוהלי משרד החינוך

          ב.   נער בגיל 16–18 (או עד הגיוס לצה"ל) שאינו לומד במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי

          ג.   נער המופיע במצבת התלמידים כתלמיד שהפסיק ללמוד ו/או מאותר כנושר לאורך זמן של למעלה מ-3 שבועות רצופים, ללא כוונה לחזור למערכת

          ד.   נער המופיע במצבת התלמידים, אך מנהל בית הספר הצהיר כי אינו לומד

          ה.   נער המופיע במצבת התלמידים וקיים צו בית משפט המורה להעבירו למסגרת שיקומית (מערכת של חסות הנוער או כלא לנוער או בית מעצר לנוער)

          הערות

          1)    בכל מקום שמוזכר בו נער הכוונה לנער ולנערה.

          2)    גיל הנערים מוגדר בהתאם לקבוע בסעיף 11 לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949.

2.3     מסגרות הפעולה

התכניות מתבצעות בכ-116 מרכזי השכלה המוכרים כמסגרות חינוכיות מיוחדות (כולל קוד מסגרת חינוכית), הנותנים שירות ל-140 רשויות מקומיות והנמצאים בפיקוח המשרד באמצעות תחום קידום הנוער במינהל החברה והנוער.

בנוסף התכניות מתבצעות במרכזי השכלה הממוקמים במוסדות רשות חסות הנוער של משרד הרווחה ובשירות בתי הסוהר. מדובר בכ-32 מעונות פנימיתיים והוסטלים קהילתיים, ב-2 מרכזי נוער בבתי כלא וב-3 מרכזי נוער בבתי מעצר.

 

3.     תכנית היל"ה – השלמת השכלת יסוד לנוער המנותק

3.1     רקע כללי

תכנית היל"ה נועדה לאפשר לבני נוער שנשרו ממערכת החינוך להשלים את השכלתם במסלול אישי או קבוצתי לתעודה מוכרת של משרד החינוך. התכנית מכוונת לבני נוער ממגזרים תרבותיים שונים, כגון יהודים מהמגזרים השונים, ערבים, דרוזים ובדואים, וכן לעולים ממדינות חבר העמים ומאתיופיה וכד'.

במסגרת התכנית מתקיימים כמה מסלולי לימודים, בהתאם לצורכיהם וליכולותיהם של הנערים, ולצדם פעילויות חברתיות, טיפוליות וערכיות המשולבות בתכנית ומשלימות את מסגרת סל התשומות החינוכיות-טיפוליות המוענקות לנערים. המסלולים העיקריים בתכנית הם מסלול לשילוב מחדש בבית הספר, מסלול להשלמת לימודים לתעודה ל-8, 9 ו-10 שנות לימוד ומסלול "בדרך לבגרות" הכולל את האפשרויות האלה: מסלול להשלמת 11 או 12 שנות לימוד ומסלול ל"בגרויות" – לקראת בחינות בגרות חיצוניות (אקסטרניות).

התכנית מאפשרת במקביל לכל נער ונערה לבחור תחומי עניין ומצוינות אישיים שהם רוצים להתפתח בהם חברתית או מקצועית ולרכוש בהם מיומנויות מקצועיות וחברתיות למימוש חלומם ולקידומם. 

3.2     מסלול 12 שנות לימוד

          3.2.1  כללי

המסלול ל-12 שנות לימוד, שהוא מסלול המוביל "בדרך לבגרות", קיבל לאחרונה את אישור המנהלת הכללית של משרד החינוך. המסלול מאפשר מתן "רשת גיבוי וביטחון" לקבלת תעודה של 11 או 12 שנות לימוד לאותם נערים שמסיבות אובייקטיביות לא יוכלו לעמוד במסלול החיצוני המלא לתעודת בגרות.

          3.2.2  אוכלוסיית היעד למסלול 12 שנות לימוד

                   אלה התנאים לכניסת נערים למסלול של 12 שנות לימוד:

                   א.   תעודה של 10 שנות לימוד

                   ב.   אפשרות להשתתף בתכנית במשך שנת לימודים אחת לפחות

                   ג.    גיל 16 ומעלה (אין אפשרות להיבחן מתחת לגיל 16 וחצי)

                   ד.   המלצה של מנהל מרכז השכלה רשותי.

          3.2.3  מבנה, תהליך ותוכן

                   א.   הלמידה במסלול 12 שנות לימוד תהיה לקראת בגרות.

                   ב.   מסלול 12 שנות לימוד הוא מסלול למידה קבוצתי.

                   ג.   התעודה ל-12 שנות לימוד מורכבת מלמידה ומהיבחנות במקצועות החובה המפורטים בטבלה שלהלן ובמקצועות בחירה מתוך סל המקצועות הקיים.

                  ד.   תעודת גמר ל-12 שנות לימוד תכלול 10 יחידות לימוד ב-7 מקצועות לפחות.

                  ה.   מתוך 10 יחידות הלימוד תהיינה לפחות 3 יחידות בבחינות חיצוניות (מבחני בגרות). סיום המסלול ללא עמידה בדרישה זו יקנה תעודה של 11 שנות לימוד.

                  ו.    הבחינות הפנימיות תקפנה לפחות 60% מתכנית הלימודים לבגרות, והציונים ישמשו ציונים פנימיים.

                  ז.   נער שייכשל בבחינות הבגרות או לא ייגש מטעמים שונים – ייחשב ציון הבחינה הפנימי שלו ציון סופי בתעודת 12 שנות הלימוד שלו.

                  ח.   הבחינות תתקיימנה במועדים קבועים, בהתאמה למועדי בחינות הבגרות החיצוניות.

                  ט.   הבחינות תיערכנה על ידי מרכז הבחינות של תכנית היל"ה, ותתקיימנה במרכזי בחינה במחוזות.

                  י.    הלומדים במסלול ישתתפו בלימוד מיומנות הכוללת פרק משמעותי של תרומה לקהילה.

                  יא.  בכל אחד מהמסלולים תגובש תכנית הכנה לעולם  התעסוקה/העבודה העתידי.

                  יב.  בכל אחד מהמסלולים תגובש תכנית בתחום של "חינוך תעבורתי".

                  יג.   בכל אחד מהמסלולים תגובש תכנית הכנה לשירות צבאי/אזרחי.

                  יד.  ועדת חריגים פנימית תאשר התאמות היבחנות לנערים בעלי לקויות למידה על סמך האבחונים ובהתאם לכללים בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), סעיף 25–4.3, "התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרנים ואקסטרנים".

         3.2.4  הרכב התעודה ל-12 שנות לימוד

המקצוע

מס' יחידות הלימוד הפנימיות או החיצוניות*

מקצועות החובה

 

אזרחות

י"ל אחת

אנגלית

י"ל אחת

מתמטיקה

י"ל אחת

שפה (עברית או ערבית)

י"ל אחת

מקצוע בחירה**

י"ל אחת

מקצוע בחירה**

י"ל אחת

מקצוע בחירה**

י"ל אחת

סה"כ

7 י"ל

מקצוע/ות בגרות חיצוני/ים

3 י"ל

סה"כ

10 י"ל

          3.2.5  שלבי ההפעלה

                   א.   קליטה למסלול על ידי ועדת תו"ם (תכנון ומעקב), בדיקת הגיל, התעודה, הזמן שנותר עד לגיוס (בהתאם להסכם עם צה"ל אפשר להגיש בקשה לדחיית הגיוס אם התלמיד נמצא בתוך תהליך הלמידה; ראה נוהל ב-8 – דחיית גיוס לצה"ל – באתר מינהל החברה והנוער, תחום קידום הנוער באתר האינטרנט של המשרד)

                   ב.   פתיחת קבוצה של 4 נערים לפחות, באמצעות המערכת הממוחשבת, במועדים קבועים: ספטמבר וינואר

                   ג.    הזמנת אבחונים/אישור אבחונים קיימים

                   ד.   בניית תכנית לימודים

                   ה.   למידה לקראת בגרות

                   ו.    הזמנת בחינה פנימית במועד שיתואם מול לוח הבחינות

                   ז.    היבחנות במרכז בחינות מחוזי.

 

–––––––––––

*     בחינה פנימית ביחידת לימוד אחת היא בחינה פנימית על היקף של 60% מהסילבוס של 
      יחידת לימוד אחת לבגרות באותו מקצוע.

**    הכוונה למקצוע שנקבע כמקצוע בחירה על-ידי מינהל החברה והנוער, תחום קידום נוער.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/3(א), ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014