education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעב) 9.15-9  ציון יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק
 

בעשרה בטבת חל יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק. אנו ממליצים לציין ביום זה את תרומתו המיוחדת של המשורר הלאומי ליצירת תשתית לתרבות העברית החדשה.

המטה לתרבות ישראל מציע שתי יחידות לימוד בנושא זה:

1.       "נַד-נֵד" - שירים ופזמונות לילדים בשיח עם תרבות ישראל (לכיתות ד'-ו')

ביאליק כתב סיפורים, אגדות ושירים לילדים ועל ילדים. ביצירתו לילדים ביקש ביאליק לספק תחליף עברי לאגדות עם ולשירי ערש מתרבויות העמים. ביחידה זו, המיועדת לתלמידי בתי הספר היסודיים, אנו מבקשים לחשוף את התלמידים לשיח שמנהל ביאליק  בשירים הללו עם המקורות, לעיתים באהבה רבה ובגעגועים עזים, ולעיתים מתוך עמדת ביקורת ופולמוס.

ביחידה חמישה שירים שבהם מתנהל שיח עם המקורות וכן קישורים לשירים נוספים להרחבה בנושא. השירים מיועדים ללמידה בחברותא, ומתוכם  אפשר לבחור את המתאימים ביותר להוראה בכיתה.

2.       בין ציונות, "עבריוּת" ויהדות - שאלות של זהות תרבותית (לכיתות ז'-ט')

ביחידה זו, המיועדת לתלמידי חטיבת הביניים, מוצגת  עמדתו של ביאליק, שהציע תרבות עברית חדשה המבטאת את עולם הערכים היהודי של בית המדרש אך גם מתאימה לעולם המודרני, החילוני והמשכיל, ולעומתה עמדתו של בן גוריון, שראה בתנ"ך בסיס כמעט בלעדי לתרבות העברית החדשה.

היחידה מורכבת משלוש יחידות משנה:

א.      דוד בן גוריון וחיים נחמן ביאליק: שתי גישות לתרבות עברית

ב.       התנ"ך והשפעתו על התרבות העברית בראשית הציונות

ג.       התרבות העברית בימינו. 

מערכי השיעור מצויים באתר המטה לתרבות ישראל בקישור  המצורף:

/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tarbutisraelmoreshet

מוצע למורים להקדיש לפחות 3-2 שיעורים לנושא.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת המטה לתרבות ישראל,
טל' 02-5603543.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/5, ו' בטבת התשע"ב, 01 בינואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014