education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעו) 9.15-3  תכנית רב תחומית בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה
 

1.      כללי

במסגרת התכנית הכוללת "דרך חדשה" לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, אישרה הממשלה בתאריך 29.10.2015 את תכנית משרד החינוך לקידום שילובם של תלמידים ממוצא אתיופי במערכת החינוך ובחברה הישראלית. התכנית החדשה גובשה לאור אבני היסוד של המדיניות הממשלתית, והיא מעצבת מחדש את אופני הפעולה של משרד החינוך בטיפול ביוצאי אתיופיה ועוסקת גם בשינויים הארגוניים הנגזרים מהם.

עיקרי התכנית הם:

א.   צמצום פערים בידיעותיהם וברמת השכלתם של בני הקהילה האתיופית ושיפור בכישורי האוריינות ובמיומנויות הלמידה שלהם במסגרת תהליך עבודה פרטני

ב.   העצמת התלמידים, מתן מענה לחוזקותיהם ופיתוח כישוריהם

ג.   העצמת מנהיגות חינוכית בקרב בני הקהילה האתיופית

ד.  חיזוק הקשר עם ההורים והגדלת מעורבותם של הורי התלמידים בתהליכים החינוכיים ומתן כלים בידם לסייע לילדיהם

ה.   פעילויות חינוכיות להיכרות עם מורשת קהילת יוצאי אתיופיה ולקידום ערכי סובלנות ורב תרבותיות

ו.    איסור על קיומן של תכניות מבדלות לתלמידים ממוצא אתיופי

ז.    העברת האחריות על תלמידים בני הקהילה האתיופית שהם ילידי הארץ ואינם עולים בעצמם לאגפי הגיל במינהל הפדגוגי.

 

2.      תכנית רב תחומית בנושא תרבות קהילת יוצאי אתיופיה

לשם חשיפתם של התלמידים לתרבותה ולמורשתה הענפה של קהילת יוצאי אתיופיה ולימוד תולדותיה גיבשה המזכירות הפדגוגית תכנית רב תחומית המבוססת על העקרונות האלה:

          א.    שילוב הנושא בתחומי הדעת השונים והטמעתו בתכניות הלימודים הקיימות

          ב.    פריסת הלמידה על פני כל הרצף הגילי

          ג.     חשיפה לנושא בהתאם לגיל הלומדים בשלושה צירים: ציר המשפחה, ציר הקהילה וציר העם והמדינה

         ד.    הדגשת החוזקות של הקהילה ומנהיגיה.

החל משנת הלימודים התשע"ז יכללו מנהלי בתי הספר בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי לימוד של שתי יחידות הוראה ולא פחות משני שיעורים בנושא יהדות אתיופיה בכל כיתה.

מומלץ כי בתי הספר יבנו תכנית מערכתית רב-שנתית ויטמיעו את הנושא בתחומי הדעת השונים, תוך יצירת מערך מובנה ומתפתח, המותאם לגיל הלומדים בכל שכבה.

הנושא יילמד בתהליכי למידה פעילה, כגון למידה בדרך החקר, פעילות חוץ בית ספרית, שילוב בתחומי האמנויות.

רצוי לכוון  את מוקד הלמידה לשבוע העליות במערכת החינוך שהודעה עליו תתפרסם בנפרד.

 

3.      יחידות הוראה וחומרי לימוד

המזכירות הפדגוגית בשיתוף בני הקהילה מפתחת יחידות הוראה בתחומי הדעת הנשענות על חומרים שקיימים בתכניות הלימוד ומאפשרות גם לימוד אינטראקטיבי. מטרת היחידות לבסס את ידיעותיהם של התלמידים בנושא ייחודיותה של מורשת קהילת יוצאי אתיופיה  ולהרחיב את פתיחותם כלפי בני הקהילה.

יחידות ההוראה תפורסמנה באתר אגף א' לפיתוח פדגוגי ובהמשך יצורפו להן מערכי שיעורים נוספים שיפותחו על ידי מוסדות החינוך ועל ידי צוותי תחומי הדעת במזכירות הפדגוגית.

 

 

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/12, כ' באב התשע"ו, 24 באוגוסט 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/08/2016