education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעז) 9.15-6  תוכנית רב תחומית בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה
 

 

הודעה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

1.      כללי

במסגרת התוכנית הכוללת "דרך חדשה" לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, אישרה הממשלה בתאריך 29.10.2015 את תוכנית משרד החינוך לקידום שילובם של תלמידים ממוצא אתיופי במערכת החינוך ובחברה הישראלית. התוכנית החדשה גובשה לאור אבני היסוד של המדיניות הממשלתית, והיא מעצבת מחדש את אופני הפעולה של משרד החינוך בטיפול ביוצאי אתיופיה ועוסקת גם בשינויים הארגוניים הנגזרים מהם.

עיקרי התוכנית הם:

א.    צמצום פערים בידיעותיהם וברמת השכלתם של בני הקהילה האתיופית ושיפור בכישורי האוריינות ובמיומנויות הלמידה שלהם במסגרת תהליך עבודה פרטני

ב.     העצמת התלמידים, מתן מענה לחוזקותיהם ופיתוח כישוריהם

ג.     העצמת מנהיגות חינוכית בקרב בני הקהילה האתיופית

ד.     חיזוק הקשר עם ההורים, הגדלת מעורבותם בתהליכים החינוכיים ומתן כלים בידם לסייע לילדיהם

ה.    פעילויות חינוכיות להיכרות עם מורשת קהילת יוצאי אתיופיה ולקידום ערכי סובלנות ורב תרבותיות

ו.     איסור על קיומן של תוכניות מבדלות לתלמידים ממוצא אתיופי

ז.     העברת האחריות על תלמידים בני הקהילה האתיופית שהם ילידי הארץ ואינם עולים בעצמם לאגפי הגיל במינהל הפדגוגי.

        במהלך השנה פותחו יחידות אינטראקטיביות ונוספו יחידות הוראה בתחומי דעת שונים אשר אפשר לעשות בהם שימוש בתוכנית.

 

2.      תוכנית רב תחומית בנושא תרבות קהילת יוצאי אתיופיה

לשם חשיפתם של התלמידים לתרבותה ולמורשתה רבת השנים של קהילת יוצאי אתיופיה וללימוד תולדותיה גיבשה המזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם בני הקהילה יוצאי אתיופיה, תוכנית רב תחומית המבוססת על העקרונות האלה:

         א.     שילוב הנושא בתחומי הדעת השונים והטמעתו בתוכניות הלימודים הקיימות

         ב.     פריסת הלמידה על פני כל הרצף הגילי

         ג.     חשיפה לנושא בהתאם לגיל הלומדים בשלושה צירים: ציר המשפחה, ציר הקהילה וציר העם והמדינה

        ד.      הדגשת החוזקות של הקהילה ושל מנהיגיה.

במסגרת התוכנית נבנו יחידות הוראה בתחומי דעת שונים, חלקן יחידות אינטראקטיביות.

החל משנת הלימודים התשע"ז על מנהלי בתי הספר בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי להבטיח לימוד של שתי יחידות הוראה ולא פחות משני שיעורים בנושא יהדות אתיופיה בכל כיתה בכל שנה.

מומלץ כי בתי הספר יבנו תוכנית מערכתית רב-שנתית ויטמיעו את הנושא בתחומי הדעת השונים, תוך יצירת מערך מובנה ומתפתח המותאם לגיל הלומדים בכל שכבה.

הנושא יילמד בתהליכי למידה פעילה, כגון למידה בדרך החקר, פעילות חוץ בית ספרית ושילוב בתחומי האומנויות.

רצוי לכוון  את מוקד הלמידה לשבוע העליות במערכת החינוך, שהודעה עליו תתפרסם בנפרד.

 

3.      יחידות הוראה וחומרי לימוד

יחידות ההוראה ויחידות הלימוד האינטראקטיביות מפורסמות באתר אגף א' לפיתוח פדגוגי. בתי ספר שיפתחו יחידות הוראה נוספות מוזמנים לשלוח אותן לאגף כדי שמוסדות חינוך נוספים יוכלו לעשות בהן שימוש. יחידות ההוראה וחומרי הלימוד מצויים באתר התוכנית.

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, טל' 02-5603760, דוא"ל daliafe@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/11, ח' תמוז תשע"ז, 02 ביולי 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  09/12/2018