education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעב) 9.2-4  ימי עיון, סדנאות וסיורים לימודיים במרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה בכנסת ובבתי המשפט
 

1.      כללי

המרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה במשרד החינוך, בשיתוף עם הכנסת ועם הנהלת בתי המשפט, מציעים ימי עיון וסיורים לימודיים בנושאי אזרחות ודמוקרטיה.

פעילויות המרכזים הלימודיים מתאימות להוראת מקצוע האזרחות וממחישות סוגיות מרכזיות בתכנית הלימודים באזרחות ובחינוך לדמוקרטיה. ייחודן הוא במפגש הבלתי אמצעי של התלמידים עם עבודת הכנסת ובתי המשפט תוך שיתוף התלמידים ומעורבותם בעבודתן של שלוש רשויות השלטון.

   

מטרות הפעילויות

א.   עידוד לאזרחות פעילה ולמעורבות בחיי המדינה, החברה והקהילה

ב.    הרחבת הידע בנושאי יסוד – משטר וחברה בישראל

ג.    העמקת ההיכרות עם רשויות השלטון על תפקידיהן, הקשר ביניהן  והמעורבות האזרחית שהן מזמנות

ד.    הפנמת ערכי יסוד בממשל הדמוקרטי.

הפעילויות מותאמות לכל מגזרי האוכלוסייה ומיועדות לתלמידי חטיבות הביניים, לבתי הספר העל-יסודיים, לאנשי חינוך ולצוותי הוראה. הן מתקיימות ברחבי הארץ במתכונת של ימי עיון המשלבים סדנאות הפעלה ודיון עם סיורים מודרכים במוסדות השלטון ובאתרים נוספים.

 

2.      למידה חוץ בית-ספרית

הרעיון העומד בבסיס הקמתם של המרכזים הוא מתן מענה חינוכי-חווייתי משלים ללימוד נושאי היסוד באזרחות, בדמוקרטיה ובממשל באמצעות חשיפה לתהליכים אזרחיים ברשויות המדינה השונות. לשם כך  המרכזים מציעים התנסות ממשית בעבודת הרשויות, כמו שיתוף התלמידים בעבודת ועדות הכנסת, צפייה בדיוני המליאה ובדיונים משפטיים, שיחות עם חברי כנסת ושופטים, עריכת משפט מבוים ולמידה באתרים ממלכתיים כמו הר הרצל. פעילויות המרכזים הלימודיים כוללות גם סיורים מודרכים בכנסת ובבתי המשפט והשתתפות בסדנאות הדנות בדילמות מהותיות המעסיקות את החברה הישראלית.

 

3.      מרכזי הלימוד הפועלים ברחבי הארץ

3.1     המרכז הלימודי בכנסת

א.   המרכז מציע ימי עיון בנושא עבודת הרשות המחוקקת, יחסי הגומלין בינה לבין הרשויות האחרות ומקומה בחברה הישראלית. ימי העיון מתמקדים בנושאים כגון דמוקרטיה מהותית ודמוקרטיה פורמאלית, סוגיית חוקה בישראל, יהדות ודמוקרטיה, שסעים ואחדות בחברה ועוד. בין הפעילויות המוצעות: סיור מודרך במשכן הכנסת, צפייה בדיון במליאה, מפגש עם חברי כנסת, סדנאות  וסיור באתר נוסף בירושלים.

ב.    "הליך החקיקה": המרכז הלימודי בכנסת והמרכז הלימודי בבית המשפט העליון מציעים תכנית ייחודית המתמקדת בהליך החקיקה. התלמידים משתלבים בפעילות ועדות הכנסת מרגע "לידתו" של החוק ועד לבחינתו בבית המשפט העליון. תכנית זו מאפשרת לעמוד מקרוב על פעילות בית המחוקקים והרשות השופטת בכמה מישורים: תהליך החקיקה, הפיקוח הפרלמנטרי ובחינת החוק בבג"ץ לאור המציאות הישראלית.

ג.    "להיות אזרח": פעילות המיועדת לתלמידי כיתות י' לקראת קבלת תעודת הזהות. הפעילות כוללת סיור לימודי במשכן הכנסת, צפייה בדיון במליאה, מפגש עם חבר כנסת וטקס חלוקת תעודות זהות במשכן. במסגרת הפעילות מתקיימת סדנה בנושא משמעות קבלתה של תעודת הזהות. הסדנה עוסקת בסוגיית האזרחות במדינה דמוקרטית בכלל והאזרחות הישראלית בפרט.

 

3.2     המרכז הלימודי בבית המשפט העליון

המרכז מציע ימי עיון העוסקים בתפקידו של בית המשפט העליון כערכאה שיפוטית עליונה וכבג"ץ, במעמדו מול רשויות השלטון האחרות, במקומו ובמשמעות תפקידו בחברה הישראלית. ימי העיון מתמקדים בנושאים כגון הסכמה ומחלוקת, זכויות וחובות, מעורבות אזרחית, היחיד והחברה בראי המשפט, המתח בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת ועוד. בין הפעילויות המוצעות: סיור מודרך בבית המשפט העליון, פעילות חווייתית במוזיאון מורשת בתי המשפט, צפייה מודרכת בדיונים משפטיים, עריכת משפט מבוים וסדנאות. כן מתקיימת פעילות משותפת עם המרכז הלימודי בכנסת 'בשבילי הליך החקיקה' (סעיף 3.1.ב').

 

3.3     המרכז הלימודי בהיכל המשפט בחיפה

המרכז מציע ימי עיון בנושאים חברתיים בעלי היבטים משפטיים: סיור מודרך בהיכל המשפט, צפייה בדיון משפטי, סדנה חינוכית-חווייתית ומשפט מבוים. נושאי הסדנאות המוצעות: אלימות בקרב בני נוער, חופש הביטוי, ערבות חברתית, יישוב סכסוכים לצד בית המשפט, להיות אזרח וזכויות אדם.

 

3.4     המרכז הלימודי בהיכל המשפט בנצרת

המרכז מציע ימי עיון בנושאים חברתיים בעלי היבטים משפטיים: סיור מודרך בהיכל המשפט, צפייה בדיון משפטי, סדנה חינוכית-חווייתית ומשפט מבוים. נושאי הסדנאות המוצעות: אלימות בקרב בני נוער, חופש הביטוי, ערבות חברתית, להיות אזרח וזכויות אדם.

 

3.5     המרכז הלימודי בהיכל המשפט בבאר-שבע

המרכז מציע ימי עיון בנושאים חברתיים בעלי היבטים משפטיים: סיור מודרך בהיכל המשפט, צפייה בדיון משפטי, סדנה חינוכית-חווייתית ומשפט מבוים. נושאי הסדנאות המוצעות: אלימות בקרב בני נוער, חופש הביטוי, ערבות חברתית, הגישור כדרך ליישוב סכסוכים, סדנה בנושא נהיגת בני נוער תחת השפעת אלכוהול והשלכות חוקיות של השימוש לרעה בסמים. כמו כן מוצעת פעילות ייחודית של מפגשי תלמידים בדווים ויהודים במהלך שנת הלימודים ובשיאה חלוקה משותפת של תעודות זהות  וקיום משפט מבוים.

 

3.6     המרכז הלימודי בבית המשפט בראשון לציון

המרכז מציע ימי עיון בנושאים חברתיים בעלי היבטים משפטיים: סיור מודרך בבית המשפט, צפייה בדיון משפטי וסדנה חינוכית-חווייתית.

 

3.7     המרכז הלימודי בבית המשפט בהרצליה

המרכז מציע ימי עיון בנושאים חברתיים בעלי היבטים משפטיים: סיור מודרך בבית המשפט, צפייה בדיון משפטי וסדנה חינוכית-חווייתית.

 

דמי השתתפות בתי הספר בפעילויות ההדרכה בכנסת ובבתי המשפט הם

30 ש"ח לשעת הדרכה לקבוצה.


 

למידע נוסף ולהזמנת פעילות באמצעות האינטרנט: www.education.gov.il/ezrachut

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/10, י"א בסיוון התשע"ב, 01 ביוני 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014