education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעב) 9.2-3  יום זכויות האדם הבין-לאומי במערכת החינוך, שנה"ל התשע"ב, 2011
 

1.      כללי

יום זכויות האדם הבין-לאומי חל ב-10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם בשנת 1948 ההכרזה בדבר זכויות האדם. הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקות של מדינות רבות ובסיס חשוב במשפט הבין-לאומי. השנה חל תאריך זה  ביום שבת, י"ד בכסלו התשע"ב, 10 בדצמבר 2011.

מנהלי בתי הספר והמורים מתבקשים לעסוק בנושא בשבוע שלפני תאריך זה או בשבוע שלאחריו, ולהקדיש לכך שתי שעות לימוד ו/או טקס בית ספרי.

הנושא המרכזי שנבחר לשנה זו הוא הזכות להשתתפות אזרחית בהתאם לסעיף כ"א בהכרזה: "כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת  ארצו, בין בהשתתפות ישירה ובין דרך הנציגות שנבחרה בבחירות חופשיות". במסגרת נושא זה חשוב לדון עם התלמידים על חשיבותה של ההשתתפות האזרחית כנדבך של הזכות להשתתפות פוליטית, ובדרכים השונות לבטא אחריות, מעורבות והשתתפות אזרחית.

 

2. חומרי למידה

המטה לחינוך אזרחי ישלח לבתי הספר ויעלה לאתר המשרד חומרי למידה העוסקים בסוגיית ההשתתפות האזרחית ובשימוש ברשתות חברתיות ובמדיה מקוונת כדרך ביטוי וכאמצעי להשתתפות אזרחית. אפשר יהיה למצוא חומרים אלו באתר המטה בקישור: /EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate

חומרים משנים קודמות מצויים באתר המטה ובאתר מינהל החברה והנוער בקישור: http://noar.education.gov.il

כמו כן יועלו חומרים לאתר המטה לתרבות ישראל  בקישור:

/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/tarbutisraelmoreshet

 

3. שיעורים סינכרוניים

בשבוע זה יתקיימו שיעורים סינכרוניים שיוקדשו לנושא ברשת האינטרנט. השיעורים מיועדים לתלמידי החטיבה העליונה ומוצע למורים ולתלמידים להשתתף בהם.

-     שיעור בשפה העברית יתקיים ביום ראשון, ט"ו בכסלו התשע"ב, 11 בדצמבר 2011, בין השעות 11:45-11:00.

-     שיעור בשפה הערבית יתקיים ביום שני, ט"ז בכסלו התשע"ב, 12 בדצמבר 2011, בין השעות 11:45-11:00.

השיעורים יופקו על-ידי מט"ח בשיתוף האגודה לזכויות האזרח ויתבצעו באמצעות טכנולוגיית האינטרוויוז. את התכנה הנדרשת  אפשר להוריד מרשת האינטרנט בקלות וללא תשלום. השיעורים ישודרו לכיתות ברחבי הארץ באמצעות מקרן ומחשב המחובר לאינטרנט.  לאתר יועלו חומרי למידה כהכנה לשיעורים וכן הצעות לעיבוד ולדיון לאחר השיעור עצמו. פרטים נוספים יועלו לאתר ויישלחו לבתי הספר.

התנסות זו הינה ייחודית ומחייבת היערכות ורישום מראש באמצעות אתר מט"ח בכתובת: http://cet.eteacher.co.il/

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל מר אדר כהן,  מפמ"ר אזרחות ומנהל המטה לחינוך אזרחי, טל' 02-5603599, דוא"ל  adarcoh@education.gov.il,  וכן אל רפרנטיות המטה במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/4, ה' בכסלו התשע"ב, 01 בדצמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014