education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעג) 9.2-1  יום זכויות האדם הבין-לאומי במערכת החינוך, שנה"ל התשע"ג, 2012
 

1.      כללי

יום זכויות האדם הבין-לאומי חל ב-10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם  ההכרזה בדבר זכויות האדם, בשנת 1948. הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקות של מדינות רבות   ולמשפט הבין-לאומי. השנה תאריך זה חל ביום שני, כ"ו בכסלו תשע"ג, 10 בדצמבר 2012, במהלך חופשת חג החנוכה.

מנהלי בתי הספר והמורים מתבקשים לעסוק בנושא בשבוע שלפני תאריך זה או בשבוע שלאחריו, ולהקדיש לכך שתי שעות לימוד ו/או טקס בית ספרי.

הנושא המרכזי שנבחר לשנה זו הוא הזכות לפרטיות בעידן הטכנולוגי בהתאם לסעיף י"ב בהכרזה:

"לא יהיה אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בחליפת מכתבים שלו, ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. כל אדם זכאי להגנת החוק בפני התערבות או פגיעה באלה".

במסגרת נושא זה חשוב לדון עם התלמידים בחשיבות  הפרטיות והשמירה עליה בעידן הטכנולוגי.

2. חומרי למידה

המטה לחינוך אזרחי יפיץ לבתי הספר ויעלה לאתר המשרד חומרי למידה העוסקים בסוגיות שונות  של פגיעה בפרטיות. חומרי הלמידה עוסקים גם בהגברת המודעות לשמירה על פרטיות, בדגש על רשתות חברתיות ומדיה מקוונת כאמצעים שהשימוש בהם ע"י כלל המשתמשים, ועל ידי תלמידים בפרט, הולך וגובר.

אפשר יהיה למצוא חומרים אלו באתר המטה לחינוך אזרחי בכתובת זו:
/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate

חומרים משנים קודמות מצויים באתר המטה וכן באתר מינהל החברה והנוער, בכתובת http://noar.education.gov.il.

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' ציונה כסיף, רפרנטית מחוז מרכז במטה לחינוך אזרחי, טל' 052-2748268, דוא"ל zionaka@education.gov.il 
וכן אל רפרנטיות המטה לחינוך אזרחי במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/4, י"ח בכסלו התשע"ג, 02 בדצמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014