education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעד) 9.2-2  היום הבין-לאומי לזכויות האדם במערכת החינוך
 

1.      כללי

היום הבין-לאומי לזכויות האדם חל ב-10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם ההכרזה בדבר זכויות האדם בשנת 1948. הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקות של מדינות רבות ולמשפט בין-לאומי. השנה חל יום זכויות האדם ביום שלישי, ז' בטבת התשע"ד, 10 בדצמבר 2013.

מנהלי בתי הספר והמורים מתבקשים לעסוק בנושא בשבוע שלפני מועד זה או בשבוע שלאחריו  ולהקדיש לו שתי שעות לימוד ו/או טקס בית ספרי.

הנושא משתלב במהלך החינוכי "האחר הוא אני" שמדגיש את הצורך לכבד, להעריך ולהכיל את השונה והאחר, כמו גם את הנכונות לתרום, לסייע ולקדם את האחר ואת החברה והקהילה שבה האדם חי.

הנושא המרכזי שנבחר לעמוד במרכז יום זכויות האדם השנה הוא הזכות לשוויון, המוזכרת בסעיפים א' וב' בהכרזה:

א.    "כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, ולפיכך עליהם לנהוג ברוח של אחווה איש אל רעהו".

ב.     "כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי או חברתי, קניין, מעמד מלידה או אחר".

במסגרת העיסוק בנושא חשוב לדון עם התלמידים בחשיבות השמירה על הזכות לשוויון, להכיר במורכבותה ולהעלות למודעות את דרכי הפגיעה השונות בה. ההכרה בזכות לשוויון מחייבת את הוקעתם של סטריאוטיפים, דעות קדומות ושנאת חינם.

 

2.      חומרי למידה

חומרי למידה בסוגיות שונות בנושא הזכות לשוויון, העוסקים במקרי בוחן של אפליה ופגיעה בזכות זו, מצויים באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת:
/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate.

המטה לחינוך אזרחי במזכירות הפדגוגית יפיץ את חומרי הלמידה לבתי הספר. חומרים משנים קודמות מצויים באתר המטה ובאתר מינהל החברה והנוער בכתובת http://noar.education.gov.il.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, המזכירות הפדגוגית, טל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il וכן אל רפרנטיות המטה לחינוך אזרחי במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/4, כ"ד בתשרי התשע"ד, 27 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014