education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעה) 9.2-1  "האחר הוא אני" במערכת החינוך: יום זכויות האדם הבין-לאומי בשנה"ל התשע"ה, 2014
 

1.      כללי

יום זכויות האדם הבין-לאומי חל ב-10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם בשנת 1948 ההכרזה בדבר זכויות האדם. הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקות של מדינות רבות ובסיס חשוב במשפט הבין-לאומי.

השנה חל יום זכויות האדם הבין-לאומי ביום רביעי, י"ח בכסלו התשע"ה, 10 בדצמבר 2014. יום זה הוא חלק מן הפעילות המרוכזת בימים מיוחדים בלוח השנה ("ימי לוח") של התכנית "מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים", במסגרת התפיסה החינוכית הכוללת "האחר הוא אני". תכנית זו שמה דגש על חינוך שיטתי ומעמיק בכל שכבות הגיל לערכים של סובלנות, כבוד ושמירה על זכויות האדם כבסיס ליצירת חיים משותפים ולמניעת גזענות בחברה הישראלית.

הנושא המרכזי שנבחר לשנה זו הוא הזכות לכבוד. כבוד האדם הוא הבסיס המרכזי לכל זכויות האדם. כל בני האדם באשר הם זכאים ליחס של כבוד ולהגנה על כבודם. במדינת ישראל קיבל עקרון זה ביטוי, בין היתר, בחוק "כבוד האדם וחירותו", שעל-פיו לכל אדם הזכות לכבוד, ועל המדינה להגן על זכות זו. כבוד האדם הוא אחד הערכים האוניברסאליים העומדים במרכזה של התכנית המערכתית הרב שנתית "האחר הוא אני".

במסגרת נושא זה חשוב לדון עם התלמידים על ההקשרים השונים של הזכות לכבוד ברמת הפרט  וברמת החברה ולעסוק בהשלכות אפשריות של פגיעה בכבוד, ובכלל זה פגיעה בכבוד על רקע השתייכות קבוצתית. יש לייחד מקום מרכזי לדיון בנושא האחריות האישית והקבוצתית שיש לכל אחד ואחת מאיתנו על עיצוב חיינו כחברה בהווה ובעתיד.

 

2.      חומרי למידה

המטה לחינוך אזרחי במזכירות הפדגוגית יפיץ לבתי הספר ויעלה לאתר המשרד חומרי למידה העוסקים בסוגיות השונות של הזכות לכבוד המותאמים לגילים השונים.

אפשר יהיה למצוא חומרים אלו באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת זו: www.edu.gov.il/mate.

בנוסף יועלו החומרים לאתר ה"אחר הוא אני" ויצטרפו לאלו משנים קודמות העוסקים בנושא זכויות אדם. אפשר יהיה למצוא אותם בכתובת זו: www.edu.gov.il/ui.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי, המזכירות הפדגוגית, טל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il, וכן אל רפרנטיות המטה לחינוך אזרחי במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/4, ט' בכסלו התשע"ה, 01 בדצמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2014