education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעו) 9.2-1  היום הבין-לאומי לזכויות האדם במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ו
 

1.      כללי

היום הבין-לאומי לזכויות האדם חל ב-10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם בשנת 1948 ההכרזה בדבר זכויות האדם. הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקותיהן של מדינות רבות. המגילה מהווה גם את אחד היסודות החשובים של  המשפט הבין-לאומי.

השנה חל היום הבין-לאומי לזכויות האדם ביום חמישי, ד' חנוכה, כ"ח בכסלו התשע"ו, 10 בדצמבר 2015. הואיל ויום זה חל השנה במהלך חופשת החנוכה, מומלץ לעסוק בתכניו במסגרת שעורי החינוך, בטקסים, בפעילות החברתית ובתחומי הדעת במהלך השבוע החל בין ג' בטבת התשע"ו, 15 בדצמבר 2015, לבין ט' בטבת התשע"ו, 21 בדצמבר 2015.

ציון יום הסובלנות, היום הבין-לאומי לזכויות האדם והיום הבין-לאומי למאבק בגזענות מהווה נדבך בתכנית "מסובלנות למניעת גזענות ולחיים משותפים". התכנית שמה דגש על חינוך שיטתי ומעמיק בכל שכבות הגיל לערכים של סובלנות, כבוד ושמירה על זכויות האדם כבסיס ליצירת חיים משותפים ולמניעת גזענות בחברה הישראלית.  

במסגרת הציר המרכז של "ימי הלוח" בשנת הלימודים התשע"ו, העוסקים בסובלנות ובמניעת גזענות, יתמקד הדיון ביום זכויות האדם בנושא הזכות לחופש הביטוי. זכות זו מוזכרת בסעיף 19 בהכרזה לכל באי עולם: 

"לכל אדם הזכות לחופש הדעה וההבעה. זכות זו כוללת חופש להחזיק בדעות ללא הפרעה וחופש לקבל ולתת מידע ורעיונות באמצעות כל מדיה ללא התחשבות בגבולות."

במסגרת העיסוק בנושא רצוי לדון עם התלמידים בחשיבותה של השמירה על הזכות לחופש הביטוי כזכות יסוד, תוך הדגשת העובדה שחופש הביטוי חיוני הן למימושו העצמי של כל אדם והן לקיומו התקין של ההליך הדמוקרטי. הוא מאפשר העברת ביקורת באופן חופשי על השלטון ובמקרים מסוימים אף את החלפתו. להגנה על חופש הביטוי מקום חשוב בהגנה על זכויות האדם ובפרט על אלה של קבוצות המיעוט.

יחד עם זאת, ובמיוחד לאור אירועי החודשים האחרונים, יש לעמוד עם התלמידים על גבולותיו של חופש הביטוי ולהדגיש כי אין חופש ביטוי לצורך השפלתו של אדם אחר או רמיסת כבודו או לשם הסתה לאלימות או לגזענות.

 

2.      חומרי למידה

המטה לחינוך אזרחי במזכירות הפדגוגית יפיץ לבתי הספר ויעלה לאתר המשרד חומרי למידה העוסקים בסוגיות השונות  של הזכות לחופש הביטוי ובמרכיבים השונים הנגזרים מזכות זו.

חומרים אלו מצויים באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת /EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate. בנוסף מצויים חומרים משנים קודמות באתר המטה, בדף התכנית "מסובלנות למניעת גזענות ולחיים משותפים" בכתובת /EducationCMS/Units/ui/ וכן באתר מנהל החברה והנוער בכתובת http://noar.education.gov.il.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן,  מנהלת המטה לחינוך אזרחי, המזכירות הפדגוגית, טל' 050-6289268,  דוא"ל danielaf@education.gov.il וכן אל רפרנטיות המטה במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/4, כ"ה בכסלו התשע"ו, 07 בדצמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015