education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

(תשסז) 9.3-4  התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בהתשס'ח וההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות של בתי הספר
 

1. בשנת הלימודים התשס"ח יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):
- לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשנ"ד (15.12.93). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ג (25.12.92) ואילך.
- לכיתה ט': א' בטבת התשנ"ג (25.12.92). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ב (8.12.91) ואילך.
- לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התש"ן (29.12.89). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשמ"ט (9.12.99) ואילך.
- לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: כדורעף, כדוריד, טניס שולחן ומירוצי שדה): ט"ו בטבת התשנ"א (1.1.91).
- לכתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות הבין-לאומיות שלהם): א' בטבת התשנ"א (18.12.90).
- לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התש"ן (29.12.89).
2. ההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לבתי-הספר בשנת הלימודים התשס"ח וההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לקביעת בתי-הספר המועמדים לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך באליפויות בינלאומיות (I.S.F) תסתיימנה ביום רביעי, ד' בתמוז התשס"ז (20.6.07).

בית-ספר שלא קיבל טופסי רישום יפנה למפקח על החינוך הגופני במחוז או יוריד את קובצי ההרשמה מהאתר של התאחדות הספורט לבתי-ספר: schoolsport.walla.co.il.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03-6896136.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/10, ט'ו בסיוון התשס'ז, 01 ביוני 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014