education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

(תשסט) 1–9.3  מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבינלאומיים – התשס"ט
 

1.   עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בהתשס"ט

בשנת הלימודים התשס"ט יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):

–    לכיתות ז'–ח': א' בטבת התשנ"ה (4.12.94). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ד (15.12.93) ואילך.

–    לכיתה ט': א' בטבת התשנ"ד (15.12.93). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ג (25.12.92) ואילך.

–    לכיתות י'–י"ב: א' בטבת התשנ"א (18.12.90). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התש"ן (29.12.89) ואילך.

–    לכיתות י'–י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: כדורסל, כדורגל, אתלטיקה קלה וניווט תחרותי: * כ"ה בטבת התשנ"ב (1.1.92).

–    לכיתות י'–י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות הבין-לאומיות שלהם): א' בטבת התשנ"ב (8.12.91).

–    לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התשנ"א (18.12.90).

_____________

*     בחוזר "הודעות ומידע" סח/10, סעיף 6–9.3, נפלה טעות בענף הספורט המדובר (נכתב בטעות שחייה).

 

2.   מסגרות התחרות הספורטיבית

2.1  כללי

א.   השתתפות בתחרויות ספורט של בתי ספר

       תחרויות הספורט של בתי הספר מאורגנות אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, בהתאם לנהלים המפורטים בחוזרי המנכ"ל. מנהלי בתי הספר לא יאפשרו לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני. במקרים חריגים יש לפנות בבקשה בכתב למפקח על החינוך הגופני ולקבל אישור בכתב לפני מועד התחרות.

ב.   החל משנת הלימודים התש"ע חייבים כל מאמני הנבחרות בבתי הספר להיות בעלי תעודת הוראה.

ג.    אירועי החינוך הגופני יפעלו על-פי "התקנון לאירועי החינוך הגופני", משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, תל-אביב, התשס"א, 2000–2001.

ד.    אירועי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו גם השנה על-ידי התאחדות הספורט לבתי-הספר.

       מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות: האחת לכל בתי הספר, לפי מסגרות התחרות כפי שהיו נהוגות עד כה, והשנייה – לבתי הספר שהקימו מועדון ספורט בית-ספרי בענפי הספורט הבאים, לתלמידות ולתלמידים: כדורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, שחמט, טניס-שולחן, אתלטיקה קלה וניווט תחרותי; ולתלמידות בלבד: כדוריד, כדורגל וכדורסל.

ה.   חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחידים, מסומנת בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים. העדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה בתחרות.

ו.    בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה). הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על גבי תלבושות ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.

ז.    מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי למשתתפים" שבו יש, בין השאר, התייחסות לבריאות התלמידים ולביטוח נגד תאונות אישיות (אפשר לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז).

       כמו-כן המנהלים נדרשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים על נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), סעיף 15–9.3.

       למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט הבית-ספריים ובמסגרות של תחרויות ליגת-העל בכדורסל ובכדורעף יונפקו כרטיסי משתתף נוסף לכרטיס הרישום הקבוצתי.

ח.   מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים כדלהלן. מרכזי המקצוע חינוך גופני אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים לפני המועד המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנון ובלוח הזמנים.

2.2 שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל יסודיים בתחרויות הספורט

א.   הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:

            1)   מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בבית-הספר, כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3 חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4 נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה)

                  או:

            2)   תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת זה שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים.

ב.   להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:

            1)   כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר מנבחרת אחת) על גבי טופס "רישום קבוצתי למשתתפים".

            2)   על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול החטיבה באותו מוסד.

            3)   במקרה של בחירה באפשרות 1 אסור יהיה להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.

            4)   הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל ענפי הספורט.

            5)   השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל שתפורסמנה על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

            6)   כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי הגמר הארצי תתמודדנה שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זה תהיה הקבוצה הרשמית זו המורכבת מתלמידי כיתות ז'–ח' בלבד, כמו בעבר.

            7)   בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגל-על, בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים אשר אינם נמנים על סגל שחקני ליגת-העל (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

                  בנבחרת זו אפשר לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א, אשר אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת ליגת-העל; כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.

ג.   תלבושת

      תלבושתה של כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה ובסימולה (אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד).

 

3.   אירועים ארציים ובינלאומיים

3.1    מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם ללוח האירועים שבטבלה בהמשך.

3.2    בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את המדינה – את משרד החינוך – בתחרויות הבינלאומיות של בתי-הספר.

הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד. ההחלטה הסופית לשיתופן תיפול בפיקוח הארצי על החינוך הגופני, ואין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבינלאומיות (בכל מקרה תהיה תמיכת משרד החינוך עד לגובה המרבי של 50% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים).

3.3     אלה האליפויות הבינלאומיות בהתשס"ט:

         –    כדורגל (תורכיה): י"א-י"ט בניסן התשס"ט (13-5 באפריל 2009)

         –    כדורסל (תורכיה): ט'-י"ח בניסן התשס"ט (12-3 באפריל 2009)

         –    אתלטיקה קלה (אסטוניה): ג'-ח' בתמוז התשס"ט (30-25 ביוני 2009)

         –    ניווט תחרותי (ספרד): כ'-כ"ו בניסן התשס"ט (20-14 באפריל 2009)

באליפויות הבינלאומיות בהתשס"ט רשאים להשתתף אך ורק תלמידי כיתות י'–י"א שנולדו החל מתאריך 1.1.92.

הערה

כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד, האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל ובכדורגל לבתי הספר העל-יסודיים בשנת הלימודים התשס"ט מאורגנות בימים מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת בית-הספר). מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.

3.4    להלן מועדי האליפויות:

א.      משחקי כדור

 

הענף

מועד
הדיווח המחוזי

מועד
המפגש הארצי

מועד
הגמר הארצי

הערות

כדורגל י'-י"א
I.S.F

ההרשמה נסתיימה

יום שני,
ה' במרחשוון התשס"ט, 3.11.08

יום שלישי, ו' במרחשוון התשס"ט, 4.11.08

אליפות בינלאומית בתורכיה, י"א-י"ט בניסן התשס"ט,
 5-13.4.09
*

מועד חלופי
יום שלישי, י"ד במרחשוון התשס"ט, 11.11.08

מועד חלופי
יום רביעי, י"ד במרחשוון התשס"ט, 12.11.08

כדורגל י'-י"ב תלמידים

יום שישי, כ' בטבת התשס"ט, 16.1.09

ימים שני-שלישי, כ"ב-כ"ג בשבט התשס"ט,
 16-17.2.09

יום חמישי, ט' באדר התשס"ט, 5.3.09

 

מועד חלופי
ימים שלישי-רביעי, ל' בשבט – א' באדר התשס"ט,
24-26.2.09

ליגת כדורגל ז'-ח', ט' תלמידות

יום שישי, ל' בניסן התשס"ט, 24.4.09

יום ראשון, כ"ג באייר התשס"ט, 17.5.09

יום ראשון א' בסיוון התשס"ט, 24.5.09

 

ליגת כדורגל ה'-ו' תלמידות

הרשמה פתוחה תתקיים בהמשך

יום שני, ט"ז בסיוון התשס"ט, 8.6.09

יום שני, כ"ג בסיוון התשס"ט, 15.6.09

מחזורי הליגה האזוריים יתקיימו במחוזות ת"א, מרכז, צפון, ירושלים, חיפה ודרום*

כדורסל י'-י"א I.S.F

ההרשמה נסתיימה

יום שלישי, ח' בתשרי התשס"ט, 7.10.08

יום ראשון, י"ג בתשרי התשס"ט, 12.10.08

אליפות בינלאומית בתורכיה,
ט'-י"ח בניסן התשס"ט,
3-12.4.09
*

כדורסל י'-י"ב תלמידים/ות

יום שישי, א' בכסלו התשס"ט, 28.11.08

ימים רביעי-חמישי, ד'-ה' בטבת התשס"ט,
31.12.08-1.1.09

השתלבות ב"ליגת העל" התשס"ט

 

משחקי חצי הגמר, "פיינל פור"

 

ימים רביעי-חמישי, י"ז-י"ח בשבט התשס"ט,
11-12.2.09

 

 

ליגת-על בכדורסל י'-י"ב תלמידים/ות

 

 

יום חמישי, כ"ה בשבט התשס"ט, 19.2.09

 

ליגת על בכדורעף תלמידים/ות

 

 

יום חמישי, א' בניסן התשס"ט, 26.3.09

 

ליגה ארצית בכדורעף י'-י"ב תלמידים/ות

יום שישי, ג' באדר התשס"ט, 27.2.09

ימים שני-שלישי, כ'-כ"א באדר התשס"ט,
16-17.3.09

 

 

כדורעף ט' מועדונים תלמידים/ות

יום שישי, ל' בניסן התשס"ט, 24.4.09

ימים רביעי-חמישי, י"ט-כ' באייר התשס"ט,
13-14.5.09

יום שני, ב' בסיוון התשס"ט,
25.5.09

 

כדורעף ז'-ח' מועדונים תלמידים/ות

יום שישי, ל' בניסן התשס"ט,
24.4.09

ימים שלישי-רביעי, י"א-י"ב באייר התשס"ט, 5-6.5.09

יום שני, כ"ד באייר התשס"ט, 18.5.09

 

אליפות ארצית בכדורעף חופים ז', ח', ט', י'-י"ב

 

 

ימים רביעי-חמישי, י"א-י"ב בסיוון התשס"ט,
 3-4.6.09

 

מועד חלופי ימים שלישי-רביעי, י'-י"א בסיוון התשס"ט,
 2-3.6.09

כדוריד י'-י"ב תלמידים/ות

יום שישי, י"ב בשבט התשס"ט, 6.2.09

ימים שני-שלישי, ו'-ז' באדר התשס"ט, 2-3.3.09

יום חמישי, כ"ג באדר התשס"ט, 19.3.09

 

כדוריד ז'-ח', ט' תלמידות, מועדונים

יום שישי,
ז' באייר התשס"ט, 1.5.09

 

יום שלישי, ג' בסיוון התשס"ט, 26.5.09

 

 

 

       ב.  התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

 

הענף

מועד
הגמר הארצי

האליפות הבינלאומית בגלשני רוח במסגרת משחקי החורף של אס"א

ימים ראשון-רביעי,
י"ט-כ"ב באדר התשס"ט, 15-18.3.09

חתירה ימי + קייאקים

יום שלישי,
כ"ה באייר התשס"ט, 19.5.09

מפרשים

יום שלישי,
כ"ח באדר התשס"ט, 24.3.09

 

 

       ג.  כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה

מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות. תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:

 

הענף

מועד הדיווח המחוזי

מועד הגמר הארצי

הערות

מירוץ שדה ז'-ח', ט', י'-י"א, י"ב

יום שישי,
כ"ב בכסלו התשס"ט, 19.12.08

יום שלישי,
כ"ד בטבת התשס"ט,
20.1.09

 

מועד חלופי
יום חמישי, כ"ז בטבת התשס"ט, 22.1.09

מועד חלופי
יום שני, א' בשבט התשס"ט, 26.1.09

א"ק קבוצתי
 ז'-ח', ט' מועדונים +
 בתי ספר

יום שישי, ב' בניסן התשס"ט,
27.3.09

יום ראשון, ט' באייר התשס"ט, 3.5.09

 

א"ק י'-י"ב + א"ק אישי

יום שישי, כ"ו בשבט התשס"ט,
20.2.09

יום שני, כ"ז באדר התשס"ט, 23.3.09

 

מועד חלופי
יום שני, ה' בניסן התשס"ט, 30.3.09

א"ק י'-י"א
I.S.F

ההרשמה נסתיימה

יום שני, כ"ט בשבט התשס"ט, 23.2.09

אליפות בינלאומית באסטוניה,
ג'-ח' בתמוז התשס"ט,
25-30.6.09
*

מועד חלופי
יום רביעי, ח' באדר התשס"ט,
4.3.09

 

 

       ד.  ניווט, אופני הרים, טניס שולחן ושחמט

      בריצת ניווט תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה לאירועי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר. פרטים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה לאירועי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

            להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:

 

הענף

מועד הדיווח המחוזי

מועד הגמר הארצי

הערות

ליגת אופני הרים ז'-ט'

 

יום חמישי, י"ג באייר התשס"ט, 7.5.09

מחזורי ליגה אזוריים יתקיימו במחוזות ת"א, מרכז, צפון, ירושלים, חיפה ודרום

מועד חלופי
יום שני, י"ז באייר התשס"ט, 11.5.09

ניווט תחרותי
 י'-י"א
ISF

 

יום שני, ד' בכסלו התשס"ט, 1.12.08

אליפות בינלאומית בספרד, כ'-כ"ו בניסן התשס"ט, 14-20.4.09*

מועד חלופי
יום רביעי, ו' בכסלו התשס"ט, 3.12.08

מחזור מסכם
ליגת ניווט תחרותי ז'-ח', ט', י'-י"א, י"ב

 

יום רביעי, כ"ב באדר התשס"ט, 18.3.09

מחזורי ליגה אזוריים יתקיימו במחוזות ת"א, מרכז, צפון, ירושלים, חיפה ודרום*

מועד חלופי
יום שלישי, כ"ח באדר התשס"ט,
23.3.09

טניס שולחן
י'-י"ב תלמידים/ות

יום שישי, כ' בטבת התשס"ט,
16.1.09

יום שלישי, ט"ז בשבט התשס"ט, 10.2.09

 

טניס שולחן ז'-ח' תלמידים/ות

יום שישי, ב' בניסן התשס"ט, 27.3.09

יום ראשון, ח' בסיוון התשס"ט, 31.5.09

 

שחמט ז'-ט' מועדונים

יום שישי, ב' בניסן התשס"ט, 27.3.09

יום ראשון, ב' באייר התשס"ט, 26.4.09

 

 

__________

*       בענפים אלה יתקיימו תחרויות בינלאומיות (ISF). בתי הספר הזוכים במקומות הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.

 

 

4.   כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט

      כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט של בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית", כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), סעיף 15–9.3.

      בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי ההתנהגות, חתום אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).

      הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי המפקחים על החינוך הגופני במחוזות או על ידי התאחדות הספורט לבתי הספר.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על חינוך גופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 6896136–03.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014