education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

(תשעג) 9.3-7  השתתפות בתחרויות הספורט הארציות והבין-לאומיות של בתי הספר בשנה"ל התשע"ד
 

 

1.      עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בשנת הלימודים התשע"ד

בשנת הלימודים התשע"ד יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כלהלן (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):

לכיתות ז'-ח': א' בטבת התש"ס, 10.12.1999. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ט, 20.12.1998, ואילך.

לכיתות ט': א' בטבת התשנ"ט, 20.12.1998. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ח, 30.12.1997, ואילך.

לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשנ"ו, 24.12.1995. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ה, 4.12.1994, ואילך.

בתחרות הקבוצתית במירוצי שדה ייחשבו בניקוד הקבוצתי אך ורק תוצאות התלמידים והתלמידות שנולדו לאחר ט' בטבת התשנ"ו, 1.1.1996 (על-פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר -I.S.F).

באליפות הארצית בטניס שולחן יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר ט' בטבת התשנ"ו, 1.1.1996. לא יורשו להשתתף חריגי גיל. זאת על-פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר (.I.S.F).

 

2.     ההרשמה לאליפויות הארציות

ההרשמה לאליפויות הארציות לבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ד תיעשה במסגרת ההרשמה הרגילה במחוזות. לא תתקיימנה הרשמות פתוחות.

ההרשמה של קבוצות בתי הספר המשתתפות באליפויות התיכונים בכדורסל ובכדורעף  תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

 

3.     השתתפות בתחרויות בין-לאומיות (.I.S.F)

קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפות התיכונים בכדורעף ובכדוריד תהיינה מועמדות לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני באליפויות העולם לבתי הספר (.I.S.F).

קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפויות הארציות של בתי הספר בקט רגל, בטניס שולחן ובמירוצי שדה תהיינה מועמדות לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני באליפויות העולם לבתי הספר (.I.S.F).

באליפויות העולם לבתי הספר (.I.S.F) בשנת התשע"ד בכדוריד, בכדורעף, בקט-רגל, בטניס שולחן ובמירוצי שדה, יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר ט' בטבת התשנ"ו, 1.1.1996. לא יורשו להשתתף חריגי גיל.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן,
המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, טל' 03-6896136/122.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/10(א), כ"ד בסיוון התשע"ג, 02 ביוני 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014