education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשע) 9–9.4  יישום הליבה החברתית-ערכית בבתיה"ס הממלכתיים בחינוך היסודי
 

1.   קידום המטרות והיעדים של החינוך היסודי בתחום החברתי-ערכי

בחודש שבט על כל בית-ספר לקדם את יישומם של המטרות והיעדים בתחום החברתי-ערכי תוך יצירת זיקות לערך האחריות. על מנהלי בתי הספר לוודא שהרכזים החברתיים והצוות החינוכי נוקטים את הפעולות המפורטות להלן:

1.1  פעולות שמטרתן חיזוק המרכיב הערכי

       א.     הפעולות שיש ליישם במסגרת שעת חינוך

יש לזמן לתלמידים למידה והתנסות סביב ערך האחריות וסביב ביטויי ההתנהגות הנגזרים מערך זה בהלימה לליבה החברתית-ערכית שפורסמה ובהתאם לתכנים הנוגעים לחודש שבט על פי סילבוס התכנית "מפתח הל"ב" הקשורים לערך האחריות; לדוגמה:

               –       אחריות לשמירה על הסביבה הפיזית והטבעית – בזיקה לתוכני לימוד הקשורים באיכות הסביבה

               –       אחריות בעת מילוי תפקיד במשפחה – בזיקה ליום המשפחה

               –       אחריות בתחום הלימודי – בזיקה לסיום מחצית שנת הלימודים ולחלוקת התעודות

               –       אחריות המתבטאת במעורבות חברתית בוועדות שונות ובשמירה על החוקים הירוקים – בזיקה לציון יום הולדתה של הכנסת.

               בנוסף יש לזמן לתלמידים שיח חברתי-ערכי המתמקד בהיבטים השונים הקשורים למעגל החיים הבית-ספרי בתקופת חודש שבט, כמו סיכום המחצית הראשונה של שנת הלימודים, קביעת מטרות לימודיות וחברתיות למחצית השנייה ודיון בתעודה ובמשמעויותיה.

       ב.     הפעולות שיש ליישם במסגרת חדר המורים

               הרכזים החברתיים נדרשים לבחון עם צוות המורים את סילבוס התכנית "מפתח הל"ב" המיועד ליישום בחודש שבט, לברר עמם את תפיסות עולמם ביחס לערך האחריות ולהציג לפניהם את החומרים ואת העזרים העומדים לרשותם: דוגמאות למערכי שיעור, עזרי הוראה-למידה, רשימות ספרי קריאה ויצירות ספרותיות לעיון ולהעשרה, רעיונות לפעילויות קהילתיות בראי חודש שבט ועזרים להעשרת הסביבה הלימודית.

1.2  פעולות שמטרתן קידום השיח הרגשי-חברתי-ערכי

       א.     הפעולות שיש ליישם במסגרת "שעות ניהול כיתה" (בבתי"ס שמופעלת בהם רפורמת "אופק חדש")

               יש לקיים מפגשי מחנך-קבוצת תלמידים (המונה עד 5 תלמידים) שיכללו שיח רגשי, חברתי וערכי בסוגיות הלקוחות מעולמם של התלמידים. במפגשים אלה יש לאפשר לכל תלמיד לשתף את חבריו בזיכרון אישי, לתת משוב לחבריו על הדברים שהם שיתפו אותו בהם ולבחור פעולה ליישום שתביא לקידומו ולהעצמתו כפרט וכחבר בקבוצה.

               על המחנכים לבחון עם התלמידים את ביטוייו של ערך האחריות כפי שהם באו לידי ביטוי בזיכרונות האישיים שתיארו ובפעולות שבחרו ליישם בתקופה הקרובה.

       ב.     הפעולות שיש ליישם במסגרת חדר המורים

               הרכזים החברתיים נדרשים להציג לצוות המורים את ערכת "מפגשים מלב אל לב" הכוללת את סדרת הכרטיסיות השולחניות ואת 3 חפיסות הקלפים ולבחון אתם את אפשרויות השימוש בעזרים אלה במסגרת מפגשי מחנך-קבוצת תלמידים בחודש שבט.

1.3  פעולות שמטרתן טיפוח המעורבות החברתית

       א.     הפעולות שיש ליישם במסגרת "שגרירי מפתח הל"ב"

               יש לאפשר לתלמידים הפועלים כ"שגרירי מפתח הל"ב" בחודש שבט לעודד את יישומו של ערך האחריות בקרב אוכלוסיית יעד כמו כיתה, שכבה או קבוצה אחרת.

               המחנכות של "שגרירי מפתח הל"ב" נדרשות לתעד בחודש זה את פעילות השגרירים באמצעות טופס התיעוד המעודכן שפותח במחלקה לחינוך לחיים בחברה ולהעביר את התיעוד לרכזים החברתיים.

       ב.     הפעולות שיש ליישם במסגרת "תפקיד לכל תלמיד/ה"

               יש לאפשר לכל תלמיד למלא תפקיד (בקבוצה, בכיתה או בבית-הספר) ולהתנסות בגילוי אחריות הן בעת ביצוע התפקיד והן בעת הערכת הביצוע.

               לרשות הצוות החינוכי בתכנית "תפקיד לכל תלמיד/ה" עומדים רשימת תפקידים אפשריים ומחוון להערכת התלמידים הממלאים תפקיד.

       ג.      הפעולות שיש ליישם במסגרת חדר המורים

               על הרכזים החברתיים לבחון עם המורים המלווים את התכנית "תפקיד לכל תלמיד/ה" מה הן המסגרות למילוי התפקידים ולדון בדרכים למימוש ערך האחריות בעת מילוי התפקידים במסגרות אלה.

1.4  פעולה לשיתוף ההורים

       א.     הפעולות שיש ליישם ברמה הכיתתית והבית-ספרית

               יש לאפשר להורי התלמידים לקחת חלק פעיל בלמידה ובהתנסות החברתית-ערכית בזיקה לערך האחריות. מומלץ לעודד את ההורים ליזום מהלכים חברתיים-ערכיים שיחזקו בקרב קהילת בית-הספר את ההתנהגות האחראית.

       ב.     הפעולות שיש ליישם במסגרת חדר המורים

               הרכזים החברתיים נדרשים להציג לצוות המורים את הרעיונות לפעילויות קהילתיות בראי חודש שבט המתפרסמים בערכת "מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית בחינוך היסודי" ולבחון עמם דרכים שונות לשיתוף ההורים (הערכה חולקה בימי החשיפה במחוזות והיא מתפרסמת באתר המחלקה לחינוך לחיים בחברה).

 

2.   "דרושה אחריות" – חדר מורים משחק בזיקה לערכי מפתח הל"ב

פורסם המשחק החברתי-ערכי "דרושה אחריות" המיועד להפעלה בחדרי המורים. המשחק מאפשר לחברי צוות המורים לברר את מרכיבי האחריות: אכפתיות ועשייה כפי שהם עשויים לבוא לידי ביטוי בהתמודדות עם סוגיות חברתיות-ערכיות הלקוחות מחיי בית-הספר. בנוסף המשחק מאפשר לצוות המורים לבחון כיצד אפשר לממש את ערך האחריות באמצעות גיוס התכונות, הכישרונות, היכולות, הידע והניסיון של הפרט והקבוצה.

על מנהלי בתי הספר לאפשר לרכזים החברתיים להפעיל את המשחק בקרב חברי הצוות החינוכי ולברר עמם "מצבי אחריות" מחיי היום-יום של התלמידים שאפשר לזהות בהם רמות שונות של אכפתיות ועשייה.

החומרים ללמידה ולהתנסות בשעת חינוך בחודש שבט, המשחק לחדר המורים וערכת "מפתח הל"ב" בראייה בית-ספרית בחינוך היסודי" נמצאים באתר האגף לחינוך יסודי, במדור המחלקה לחינוך לחיים בחברה, בכתובת זו:

/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' אורית צאירי, המחלקה לחינוך לחיים

בחברה, ואל הגב' זהבה שמש, מ"מ מנהל האגף לחינוך יסודי, רחוב דבורה

הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל' 02-5603283/4,
דוא"ל
noktso@zahav.net.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/5, ט"ו בטבת התש"ע, 01 בינואר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014