education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעא) 9.4-3  יישום הליבה החברתית ערכית בבתיה"ס הממלכתיים והממלכתיים-דתיים בחינוך היסודי
 

1.   העמקת החינוך לערכים בשנה"ל התשע"א

בשנת הלימודים התשע"א יתמקד החינוך לחיים בחברה בבתי הספר היסודיים בטיפוח היעד "העמקת החינוך לערכים" (יעד 1 ביעדי משרד החינוך). להלן ארבע המשימות שיטפח בית-הספר כחלק מתכנית העבודה הבית-ספרית בחינוך החברתי- ערכי:

1.1  הפעלת "שעת חינוך – מפתח הל"ב" כשעה שבועית קבועה בכיתות א'-ו'.
בחינוך הממלכתי-דתי תופעל התכנית  "מפתח הל"ב מתוך אמונה".

מחנכי הכיתות ינהלו  את הלמידה וההתנסות בשעת החינוך בכוונה לאפשר ללומדים לנהל שיח על נושאים שונים בהיבטים רגשיים, חברתיים וערכיים. במסגרת זאת תינתן לתלמידים ההזדמנות לשתף ברגשות, בצרכים, בתפיסות עולם, בעמדות ובהתנסויות המתקשרים למצבים שונים בכיתה, בבית-הספר, במשפחה, בקהילה ובחברה. כמו כן יקחו התלמידים חלק בהבניית הכללים והנורמות שעל פיהם ינהגו בכיתה ומחוצה לה ויתנסו ביישומן של התנהגויות ערכיות.

אפשר לעיין בסילבוס התכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" באתר המחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף לחינוך היסודי, בכתובת זו:  
/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev.

 

1.2  הפעלת מפגשי "מחנך-קבוצת תלמידים" בשעות הפרטניות לקידום השיח הרגשי-חברתי-ערכי בנושאים רלוונטיים לעולמם של הלומדים

על מחנכי הכיתות לנהל מפגשים אלה תוך מכוונות לטיפוח יחסי הגומלין שבין הלומדים לבין עצמם ובינם לבין המחנך, לעקוב אחר תפקוד התלמידים בהיבטים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים ולפעול לקידומם כפרטים וכקבוצה.

לרשות המחנכים עומדת התכנית "מפגשים מלב אל לב" המדגימה מודל מובנה לניהול שיח רגשי-חברתי-ערכי בקבוצה קטנה (המונה עד 5 תלמידים). התכנית

"מפגשים מלב אל לב" מתפרסמת באתר המחלקה לחינוך לחיים בחברה (ראו כתובת ב-1.1 לעיל).

1.3 טיפוח מעורבות חברתית בכיתה ובבית-הספר באופן שכל תלמיד ותלמידה ימלאו תפקיד כלשהו יש להבנות בכיתה ובבית-הספר מגוון מסגרות למילוי תפקיד באופן שכל תלמיד ותלמידה יתנסו במילוי תפקידים בהלימה לנטיות לבם, להעדפותיהם, לכישוריהם ולתחומים שהם מגלים עניין בהם ותוך התחשבות בהתפתחותם הקוגניטיבית, החברתית והרגשית. על בית-הספר להעריך את אופן ביצוע התפקיד ולציין זאת בתעודה תוך התייחסות לממדים כמו אחריות, התמדה, יזמה ותקשורת בין-אישית.

לרשות בתי-הספר עומדות התכניות למעורבות חברתית – "תפקיד לכל תלמיד/ה" ו"שגרירי מפתח הל"ב" – המתפרסמות באתר המחלקה לחינוך לחיים בחברה (ראו כתובת ב-1.1 לעיל).

1.4 שיתוף ההורים בלמידה ובהתנסות החברתית ערכית.

יש לפעול לקידום שיתופם של ההורים בתחום החברתי-ערכי באופנים שונים וברמות שיתוף מגוונות, כמו יידוע משפחות התלמידים על אודות הערך החודשי ועל ההתנהגויות שהתלמידים מתנסים בהן; עידוד המשפחות לקיים שיח משפחתי שבמהלכו ישתפו את בני המשפחה במחשבות, ברגשות, בצרכים ובציפיות בהקשר של הערך וליישומו במסגרת המשפחתית; הזמנת ההורים לקחת חלק פעיל בתכנון, בביצוע ובהערכה של  אירועים כיתתיים ובית-ספריים בחיבור לערך ובייזום מהלכים חברתיים ערכיים.

       לצורך קידום שיתופם של ההורים עומדים לרשות בתי הספר עלוני "מפתח הל"ב גם במשפחה" וסל רעיונות לפעילויות קהילתיות המתפרסמים באתר לחינוך לחיים בחברה  (ראו כתובת ב-1.1 לעיל).

על מנהלי בתי הספר לאפשר לרכז החברתי להציג לצוות המורים את תכנית העבודה הבית-ספרית בתחום החברתי-ערכי ולבחון עמם אילו פעולות יינקטו לצורך קידום ארבע המשימות, אילו משאבים יש להקצות, מה הם לוחות הזמנים לתכנון, לביצוע ולהערכה ואילו מדדים מצופים. 

המדריכים הבית-ספריים לחינוך חברתי ערכי ינחו את הרכז החברתי ואת המחנכים בנושא. 

1.5  בחינוך הממלכתי-דתי: בבתי הספר של החמ"ד יש לעסוק בארבע המשימות הנ"ל תוך מכוונות לטיפוח "בית חינוך כמשפחה" ועל ידי יצירת התאמות
וזיקות בין הערך החודשי בתכנית "מפתח הל"ב" לבין "חינוך מתוך אמונה".

       לשם קבלת הדרכה בתחום יש לפנות למנחות המחוזיות בחמ"ד.

 

2.   החוברת "הל"ב בבתי-הספר היסודיים"

פורסמה החוברת "הל"ב בבתי-הספר היסודיים" שפותחה במחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף לחינוך יסודי. החוברת חולקה לרכזים החברתיים במהלך ימי העיון שהתקיימו בחודש אוגוסט, ומוצגים בה  הרציונל, העקרונות, הפעולות והכלים העשויים לסייע למנהלים, למדריכים החברתיים ולצוותים החינוכיים בקידום היעד של "העמקת החינוך לערכים" בדגש על ארבע המשימות שפורטו לעיל.

לפרטים נוספים על אודות החוברת ועל האופן שבו אפשר להיעזר בה כדי להבנות את הלמידה ואת העשייה הבית ספרית בתחום החברתי יש לפנות למנחות המחוזיות לחינוך לחיים בחברה או למדריכים הבית-ספריים לחינוך החברתי-ערכי.

 

3.   מפתח הל"ב לשעת חינוך בדגש על מעורבות חברתית

בחודש מרחשוון יתמקדו הלמידה וההתנסות בכיתות א'-ו' בשעת חינוך בערך "מעורבות חברתית" ובביטויי ההתנהגות הנגזרים מערך זה.

בחינוך הממלכתי-דתי תופעל התכנית "מפתח הל"ב מתוך אמונה".

יש לאפשר לתלמידים לגלות מעורבות ולפעול למימוש זכותו של כל אחד לטעות, להיות מוגן ואהוב, להיות שותף לפעילות הקבוצתית ולקבל עזרה; לגלות אכפתיות ועירנות כלפי הסובב במשפחה, בכיתה, בקהילה, במדינה ובעולם; למלא תפקיד בקבוצה, בכיתה ובבית הספר ולגלות אחריות, התמדה ויזמה.

בנוסף יש לזמן לתלמידים למידה והתנסות חברתיות-ערכיות המתמקדות בהיבטים השונים הקשורים

למעגל החיים הבית-ספרי ולנקודות ציון בלוח השנה.

על מנהלי בתי הספר לאפשר לרכז החברתי לבחון עם צוות המורים את סילבוס התכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" המיועד ליישום בחודש מרחשוון, לברר עמם את תפיסות עולמם ביחס למעורבות חברתית ולהציג בפניהם את החומרים ואת העזרים העומדים לרשותם: דוגמאות למערכי שיעור בהלימה לליבה החברתית ערכית, עזרי הוראה-למידה, רשימות ספרי קריאה ויצירות ספרותיות לעיון ולהעשרה, רעיונות לפעילויות קהילתיות בראי חודש מרחשוון ועזרים להעשרת הסביבה הלימודית.

חומרים אלה ואחרים המיועדים לקידום הלמידה וההתנסות החברתיות ערכיות בחודש מרחשוון אפשר לראות באתר המחלקה לחינוך לחיים בחברה (ראו כתובת
ב-1.1 לעיל).

בחינוך הממלכתי-דתי יפעלו המחנכים בחודש מרחשוון לטיפוח ערך המעורבות החברתית על פי "מפתח הל"ב" תוך שזירת תכנים מהתכנית "חינוך מתוך אמונה".

 

4.   השתלמויות לרכזים חברתיים, למחנכים ולמדריכים במסגרת "אופק חדש"

במהלך חודש נובמבר ייפתחו ברחבי הארץ קורסי התמקצעות לרכזים חברתיים וכן השתלמויות בתחום החברתי-ערכי המיועדות למחנכים ולמורי מורים.  על מנהלי בתי הספר לוודא שהרכזים החברתיים והמחנכים נרשמו באמצעות המערכת הממוחשבת.

לפרטים נוספים בנושא יש לפנות למנחה לחינוך לחיים בחברה במחוז, כמפורט בטבלה להלן:

מחוז

ממלכתי

ממלכתי-דתי

דרום

הגב' יפה דלומי , טל' 050-6283592  

הגב' לאה חג'בי, טל'   050-6289173

צפון

הגב' חיננית לויפר -פלד,
טל' 050-7222623

הגב' מירי אבני , טל'  050-2481073

חיפה

הגב' גילת המבורג ,
טל'  050-6289269                  

הגב' מזל דנינו, טל' 052-8028467

ירושלים ומנח"י

הגב' ברנית יוסבוש,
טל' 050-6282659 

הגב' רות הופמן, טל'  052-6884420  והגב' חגית לזר, טל' 052-3114415

מרכז

הגב' ויקי עזיאל, טל' 052-4400482 

 הגב' יעל  אלוני,  טל' 054-4319276

תל-אביב

הגב' יונית יוסף,  טל' 054-4878937

הגב' טובה גרינוולד,
טל' 050-6288898


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' אורית צאירי,
המחלקה לחינוך לחיים בחברה,
ואל הגב' זהבה שמש, מנהלת האגף לחינוך יסודי,
רחוב  דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911,  טל'  02-5603283/4
דוא"ל   
orittze@education.gov.il.
בחינוך הממלכתי-דתי אפשר לפנות אל הגב' יעל שבתאי, טל' 02-5604131,
או אל מר חיים קן, טל'  050-8738352.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/2, כג' תשרי תשע"א, 01 באוקטובר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014