education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

9.4-7  הפעלת שעת כישורי חיים במערכת

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה מבוטל

בסעיף זה מובאות הנחיות לבתי הספר להוראת שעת כישורי חיים במסגרת שעה שבועית המיועדת לנושא או במסגרת שעת המחנך.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007
בתוקף החל מתחילת שנת הלימודים התשס"ח

ב. התחולה:  בתי הספר בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בכל המגזרים במערכת החינוך הרשמית

ג. הסטטוס: ביטול

ד.  חוזרים קודמים בנושא

ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
מנהלי בתי הספר, מחנכי הכיתות, רכזי השכבות והיועצים החינוכיים.
 
1.5
יישום ומעקב
המפקחים הכוללים של בתי הספר יוודאו שאכן שעת כישורי חיים מופעלת בתכנית בית הספר.
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  אגף א', שפ"י

ב. בעל התפקיד:  המפקח הארצי על מניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים

ג. מספר הטלפון:  02-5602064

ד. כתובת הדוא"ל:  elaal@education.gov.il.
 
1.7
נספחים
 

2.  התכנית

2.1 התכנית "כישורי חיים" כוללת הצעה מובנית לשיחות עם תלמידים. התכנית מתמקדת בפיתוח כשירות רגשית חברתית של תלמידים ובחיזוק היכולת שלהם להשתמש במשאבים פנימיים וחיצוניים בהתמודדות עם סוגיות התפתחותיות ועם מצבים שונים.
2.2 לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים הממלכתיים יופץ אוגדן ובו הצעת תכנית ל-30 שיעורים במסגרת התכנית "כישורי חיים" המותאמים לכל שכבת גיל.

התכנית כוללת:
  • התמקדות במצבי חיים אופייניים לכל גיל;
  • התמקדות בלמידת כישורים תוך אישיים ובינאישיים, כגון מודעות עצמית וניהול עצמי, שליטה עצמית, כישורי חִברות, תקשורת בין-אישית, אמפתיה, אסרטיביות, פתרון בעיות, קבלת החלטות והתמודדות עם מצבי לחץ ושינוי;
  • הנחלת ידע, הבהרת ערכים ופיתוח כישורים בנושאים כגון אלו: חוסן, זכויות ילדים, מיניות, מגדר, משפחה, קריירה, למידה, מניעת התנהגויות סיכון, מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים, מניעת אלימות והצקה מילולית, פיזית ומינית, צריכה מושכלת של אמצעי התקשורת, עיתונות ואינטרנט וחינוך לחירום.
2.3 בחטיבות העליונות בחינוך הכללי יופץ אוגדן מפורט לקראת שנת הלימודים התשס"ט. בשנת התשס"ח יילמדו במסגרת התכנית הנושאים האלה: מניעת שימוש לרעה בסמים, באלכוהול ובטבק, חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה, חברות וזוגיות ללא אלימות והכנה לצה"ל. נושאים אלה יילמדו על פי התכניות הקיימות היום.
2.4 בחינוך הממלכתי דתי יוכלו בתי הספר היסודיים להשתמש בספרי "כישורי חיים" שיצאו בשנת התשנ"ז והמותאמים לחינוך הדתי. בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בחינוך הדתי ילמדו באמצעות הערכה "המשפחה הדתית - חינוך להתמודדות בעולם משתנה" בהוצאת המינהל לחינוך דתי. אפשר לרכוש את הערכה ב"ספר לכל", טל' 03-5580111. אפשר להתייעץ עם היועצות הבכירות של החינוך הממ"ד ועם המפקחת הארצית על "החינוך לחיים במשפחה", טל' 02-5604103.
2.5 במהלך השנה, בהתאמה לאירועים מיוחדים, ייכתבו על פי הצורך מערכים נוספים שיישלחו לבתי הספר.


3.  הנחיות

3.1 על בתי הספר היסודיים להקצות שעת חינוך שבועית אחת שתוקדש להוראת "כישורי חיים".
3.2 בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות תילמד התכנית במסגרת שעת החינוך הקבועה במערכת, במקביל לנושאים נוספים.
3.3 על בתי הספר ליצור מבנה ארגוני שיאפשר הכשרה קבועה של המורים להפעלת התכנית.
3.4

הנחיית המורים תיעשה על ידי היועץ החינוכי של בית הספר.

 

 

חוזר זה בוטל

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014