education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.6 חינוך מדעי וטכנולוגי

9.6-1  המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול"

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2015.

תאריך הפרסום: י"ד באייר התשע"ה, 3 במאי 2015 (עודכן ב-7 ביוני 2015).

התחולה: בתי הספר העל יסודיים.

תמצית ההוראה

החל משנת הלימודים התשע"ו יילמד מקצוע חדש - "מדע וטכנולוגיה לכול" בהיקף 5 יח"ל. המקצוע החדש מחבר שני מקצועות קיימים - "מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב)" ו"מדעי הטכנולוגיה".

מטרת המקצוע החדש להקנות אוריינות מדעית-טכנולוגית לתלמידי החטיבה העליונה בכיתות הטכנולוגיות ובכיתות העיוניות באופן שיאפשר את השתלבותם בחברה המודרנית ואת השתתפותם בשיח הציבורי במגוון סוגיות הקשורות למדע ולטכנולוגיה.

בהוראה מפורטים מבנה המקצוע החדש, מסגרת הלימוד וכן נושאי הלימוד ודרכי ההערכה.

הסטטוס: חדש.

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: מינהל תקשוב ומערכות מידע

ב.      בעל התפקיד: מפמ"ר מדע וטכנולוגיה לכל לכיתות הטכנולוגיות

ג.      מספר הטלפון: 03-6896206, 050-6282121

ד.      כתובת הדוא"ל: gershonco@education.gov.il.

 

א.    שם היחידה: המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים

ב.    בעל התפקיד: מפמ"ר מדע וטכנולוגיה לכל לכיתות העיוניות

ג.     מספר הטלפון: 02-5603875, 050-6282451

ד.    כתובת הדוא"ל: michalna@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1. כללי

2. מסגרת הלימוד

3. מרכיבי ההערכה

4. החלת התכנית במערכת החינוך

5.  תכנית הלימודים במקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול"

6.  נספח: רשימת דוגמאות למשימות אוריינות

 

1.            כללי

 

החל משנת הלימודים תשע"ו יילמד המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל" המחבר בהדרגה את המקצועות "מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב)" ו"מדעי הטכנולוגיה" בהיקף של 5 יחידות לימוד. המקצוע החדש יילמד בבתי הספר, הן בכיתות העיוניות והן בכיתות הטכנולוגיות. היקף ההוראה של מקצוע זה יהיה זהה להיקף ההוראה של המקצועות מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה שנלמדו בעבר.

המקצוע החדש נועד לתלמידים שאינם מתמחים במדעים הדיסציפלינריים ולתלמידים שבחרו ללמוד במגמה טכנולוגית מקצוע בסיס שאינו מדעי. (כלומר מהווה חלופה לבחירה א' בחינוך הטכנולוגי) מטרתו לחשוף אותם לרעיונות מדעיים-טכנולוגיים, וכן להקנות להם את השפה, המושגים, המיומנויות ודרכי החשיבה שיאפשרו להם להתעדכן בחידושים ולהשתלב בחיים ובעבודה בחברה שבה משקלם והשפעתם של המדע והטכנולוגיה הולכים וגדלים.

אוריינות מדעית-טכנולוגית בסיסית תאפשר לתלמידים לצרוך ידע מדעי-טכנולוגי באופן מושכל לשימושם בחיי היום יום וכן להבין את ההשפעות הסביבתיות והחברתיות של ההתפתחויות בתחומי המדע והטכנולוגיה ולהשתתף בשיח ציבורי  בסוגיות הנוגעות לכול, כמו איכותם של טיפולים רפואיים או שמירה על פרטיות המידע.  היכולת לקחת חלק פעיל ומושכל בדיון הציבורי היא תנאי להשתלבות בחברה המודרנית.

תכנית הלימודים ואופי המקצוע גובשו במהלך השנה על ידי ועדה שהשתתפו בה נציגים משני התחומים – מורים, מומחים ואנשי אקדמיה. בהתאם להמלצות הוועדה יותאמו חומרי למידה קיימים ויפותחו חדשים.

 

2.            מסגרת הלימוד

מומלץ שהמקצוע יילמד בשלושה שלבים  במהלך שלוש שנים:

א.   מומלץ ששלב א' יילמד בכיתה י' בהיקף של 90 שעות. בשלב זה ילמדו בכיתות הטכנולוגיות נושא מדעי אחד בהיקף של 45 שעות ואוריינות מדעית טכנולוגית ומיומנויות חשיבה באמצעות מאמרים קצרים בנושאים מדעיים-טכנולוגיים בהיקף 45 שעות. בכיתות העיוניות יילמדו שני נושאים מדעיים בהיקף 45 שעות כ"א.

ב.   מומלץ ששלב ב' יילמד בכיתה י"א בהיקף של 180 שעות. בשלב זה ילמדו תלמידי הכיתות הטכנולוגיות שלושה נושאים  מתחום ההנדסה/משק וכלכלה/תקשורת ותקשוב /נושא נוסף על פי צביר המגמות אותן לומד התלמיד. כל נושא יילמד בהיקף של 45 שעות. תלמידי הכיתות העיוניות ילמדו 3 נושאים מתחום המדעים. יתר הזמן בכיתות העיוניות והטכנולוגיות, כ-45 שעות, יוקדש לניסויי מעבדה ו/או לביצוע תלקיט.

ג.    מומלץ ששלב ג' יילמד בכיתה י"ב בהיקף של 180 שעות. בשלב זה המורה יגדיר את החלופה להערכה: בכיתות הטכנולוגיות פרויקט גמר טכנולוגי על פי המגמה שבה לומד התלמיד, ובכיתות העיוניות פרויקט חקר מדעי או שילוב שלהם, על פי בחירת בית הספר.

טבלת המלצות לארגון הלמידה וההערכה בתחום הדעת בחטיבה העליונה* (טבלה זו משקפת את פריסת הלמידה וממליצה על פריסת ההערכה המומלצת)

 

הכיתה/השלב

התכנים

ההערכה

שלב א' -

כיתה י'

90 שעות

 

נושאים מדעיים, אוריינות מדעית-טכנולוגית ומיומנויות חשיבה לכלל הלומדים

הערכה בית ספרית

שלב ב' -

כיתה י"א

180 שעות

בכיתות הטכנולוגיות

בכיתות העיוניות

70% הערכה חיצונית

ו- 30% הערכה  חלופית

נושא מתחום ההנדסה

נושא מתחום המשק והכלכלה

נושא מתחום התקשורת והתקשוב

3 נושאים מתחומי המדעים

שלב ג' -

כתה י"ב

180 שעות

 בכיתות הטכנולוגיות  פרויקט גמר על פי המגמה שבה לומד התלמיד

בכיתות העיוניות

צביר מגמות מדעיות הנדסיות

צביר מגמות טכנולוגיות

צביר מגמות תעסוקתיות

עבודת חקר בהלימה לנושאים שנלמדו

 

מרכיבי ההערכה

ההערכה במקצוע המאוחד תורכב מ-70% הערכה חיצונית ו-30% הערכה חלופית.

 

החלת התכנית במערכת החינוך

התכנית תחל בשנת הלימודים התשע"ו בכיתות י' ותורחב לכיתות י"א וי"ב בשנים התשע"ז והתשע"ח בהתאמה.  בחופשת הקיץ, עם סיום שנת הלימודים התשע"ה, תתקיימנה השתלמויות מורים שתעסוקנה בתוכני המקצוע ובדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה) התואמות את אופיו של המקצוע.

 

3.             תכנית הלימודים במקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול"

 

השלב הלימודי

המרכיב בתכנית

תחום  התוכן, חומרי הלמידה, דרכי ההערכה וההנחיות לביצוע*

היקף ההוראה

 

שלב א': כיתה י'

לימודי אוריינות מדעית-טכנולוגית

נושאי ליבה במדעים ובטכנולוגיה

א.      בכיתות הטכנולוגיות:

פיזיקה - נושא כוחות ותנועה בהיקף של 45 שעות. יישום באמצעות המבנית "חשיבה בתנועה".

אוריינות מדעית-טכנולוגית – מבוססת משימות אוריינות בהיקף של 45 שעות.

 

ב.      בכיתות העיוניות:

שני נושאים משני תחומי דעת שונים מתוך שלושת הנושאים  האלה:

פיזיקה: הנושא כוחות ותנועה, המבנית - חשיבה בתנועה.

כימיה: הנושא חומרים, מבנית - איכות אוויר סביבנו.

ביולוגיה: הנושא מיקרואורגניזמים, המבנית – מסע חקר לעולמם של מיקרואורגניזמים.

 

לכלל התלמידים

·   הוראת הנושאים תשולב בהקניית מיומנויות חשיבה בסיסיות ומסדר גבוה.

בהוראת כל אחד מהנושאים ישולבו משימות אוריינות בהתאמה לנושאי הלימוד. ראו בנספח דוגמאות למשימות.   

90 שעות

הערכה

 

הערכה בית-ספרית

שלב ב': כיתה י"א

נושאי הלימוד

 

 

 

 

 

 

כל בית ספר יבחר שלושה נושאים מתוך הנושאים המפורטים להלן, מתחומי הטכנולוגיה ו/או מתחומי המדע השונים:

א.   בחינוך הטכנולוגי: שלושה נושאים הקיימים בתכניות הלימודים של מדעי הטכנולוגיה כמפורט להלן.  לכל נושא יוקצו 45 שעות. בנוסף יוקצו 45 שעות למעבדה באחד מהנושאים שנלמדו.

·         בקרת תהליכים ומערכות

·         מערכות תקשורת

·         יזמות וחשיבה עסקית.

ב.    בחינוך העיוני: שלושה נושאים מתוך תכנית הלימודים של מוט"ב כמפורט להלן.

  • פיזיקה: הנושא קרינה וגלים; המבנית: קרינה וגלים
  • כימיה:  הנושא  חומרים; המבנית: תפותח בהמשך
  • ביולוגיה: הנושא האדם ובריאותו;  המבנית: לבריאות מכל הלב או מוח תרופות וסמים
  • ביולוגיה: נושא אבולוציה; המבנית: היׂה היה פעם סוס ננסי.

לכל נושא יוקצו 45 שעות.

בנוסף, יוקצו 45 שעות לביצוע תלקיט בהתאם לנושאים שנלמדו.

180 שעות

הערכה

הערכה חיצונית שמשקלה 70% מהציון הסופי.

שלב ג': כיתה י"ב

 

ביצוע פרויקט גמר/חקר

הנחיות לביצוע הפרויקט

א.      כיתות טכנולוגיות: תלמידי הכיתות הטכנולוגיות יבצעו פרויקט מותאם  לאשכול מגמות על פי המגמה שבה התלמיד לומד.

ב.      כיתות עיוניות: תלמידי הכיתות העיוניות יבצעו  פרויקט המבוסס על חקירה מדעית בנושא רב תחומי הרלוונטי לחיי היום-יום. 

אפשר גם לבצע פרויקט שישלב חקר מדעי עם פיתוח מוצר/תהליך טכנולוגי.

180 שעות

 

הערכה

 

פרויקט גמר/חקר יחידני או קבוצתי .

 

 *  אוגדן חומרי למידה דיגיטליים יפורסם באתר החדש של המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול".

 

 

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/9(א), י"ד אייר התשע"ה, 03 במאי 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015