education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשסז) 9.7-13  תכנית הלימודים המעודכנת בהיסטוריה לחטיבה העליונה במגזר הערבי
 

בשנת הלימודים התשס"ט יעברו תלמידי כיתות י' בבתי הספר הערביים בישראל ללמוד על פי תכנית הלימודים המעודכנת בהיסטוריה בשתי יחידות לימוד החובה האלה:
א. תולדות הערבים והמזרח התיכון, י"ל אחת, סמל שאלון 913431 (431 אקסטרני)
ב. היסטוריה - יחידה א', י"ל אחת, סמל שאלון 911551 (551 אקסטרני).
תכנית מעודכנת זו תחייב את כל תלמידי בתי הספר הערביים.

הערות

- תלמידים שילמדו בשנת הלימודים התשס"ח בכיתה י' או בכיתה י"א ימשיכו ללמוד על-פי התכנית הקיימת וייבחנו בשנת הלימודים התשס"ט על-פי התכנית הישנה.
- התלמידים יוכלו להיבחן על-פי התכנית החדשה ממועד הקיץ של שנת הלימודים התשס"ט.
- בשנת הלימודים התשס"ח יעברו המורים להיסטוריה במגזר הערבי השתלמות בהוראת היסטוריה לערבים על-פי תכנית הלימודים החדשה.


 

בשאלות שעניינן התכנית המעודכנת אפשר לפנות לד"ר קאסם דראושה,
מדריך-מרכז להיסטוריה לבתי הספר הערביים בטל' 04-6477444
ו-050-6282864


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/10, ט'ו בסיוון התשס'ז, 01 ביוני 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014