education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשעז) 9.7-1  פרס השר להגנת הסביבה ושר החינוך לעבודות חקר מצטיינות בנושא סביבה בחינוך העל-יסודי
 

כמדי שנה, גם בשנת הלימודים הנוכחית, יעניקו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך פרסים כספיים לעבודות מחקר מצטיינות בתחום הקשור לנושאי הסביבה שבוצעו על-ידי תלמידי כיתות י"א ו-י"ב בשנת הלימודים התשע"ו.

הענקת הפרס מתקיימת בהלימה למדיניות הלמידה המשמעותית המטפחת סביבת למידה התורמת להעמקת ההבנה ולעידוד חשיבה ויצירתיות ומזמנת חתירה למצוינות.  הלמידה באמצעות עבודות החקר הולמת את העקרונות של פיתוח מגוון חלופות בתהליכי הוראה, למידה והערכה ולימודים בסביבות למידה מגוונות.

תלמידים שהגישו את עבודות החקר בשנת הלימודים התשע"ו ומוריהם מוזמנים להגיש עבודות מצטיינות לוועדת השיפוט של הפרס. אפשר להגיש עבודות בתחומי דעת שונים, כגון עבודות חקר בהיקף יחידת לימוד אחת (אקוטופ, ביוחקר, גיאוטופ) ועבודות גמר, בתנאי שהן עוסקות בסביבה.

העבודות הזוכות יקבלו פרס בטקס שייערך בשנת הלימודים התשע"ז.

התבחינים לשיפוט העבודות

·     מקוריות המחקר

·     מטרת המחקר והגדרת בעיית המחקר

·     מבוא ענייני והפנייה למקורות ביבליוגרפיים

·     היקף המחקר ומידת ההעמקה בבעיה שבה הוא עוסק (גודל המדגם, מספר החזרות וכו')

·     הצגת התוצאות (טבלאות, גרפים, דרכים אחרות)

·     ניתוח סטטיסטי

·     דיון ענייני

·     סיכום ומסקנות

·     היקף השימוש במאגרי מידע ורישום נכון של ביבליוגרפיה

·     איכות העבודה (כותרות, סדר, חלוקה לסעיפים)

·     תרומה יישומית של המחקר.

 

נוהלי הגשת עבודות החקר

1.    תוגשנה רק עבודות שתומלצנה על ידי מנהל בית הספר. אפשר להגיש עד שלוש עבודות לכל בית ספר.

2.     יש להעביר את העבודות המודפסות וכן קובץ אלקטרוני שלהן בצירוף המלצת מנהל בית הספר לגב' שרה זאווי, הפיקוח על מדעי הסביבה, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, וכן לשלוח אותן בקובץ אלקטרוני לכתובת דוא"ל sarazaoui@gmail.com.

3.    על העבודות להגיע למזכירות הפדגוגית עד יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ז, 31.10.2016.

4.    העבודות שתוגשנה תוערכנה על יד ועדת שיפוט המורכבת מנציגים של שני המשרדים.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' שרה זאווי, הפיקוח על מדעי הסביבה, המזכירות הפדגוגית,טל' 050-8539355, דוא"ל .sarazaoui@gmail.com

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ז, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2016