education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

9.7-12  לימודי ההיסטוריה בחינוך הכללי והדתי

 
1. מבוא

1.1
תמצית
סעיף זה מפרט את מספר שעות הלימוד בהיסטוריה שחובה ללמד בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בספטמבר 2007

ב. התחולה:  בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בחינוך הכללי והדתי.

ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

סעיף 9.7-7 בחוזר "הודעות ומידע" סז/6, "לימודי ההיסטוריה בחינוך הכללי והדתי": רענון והבהרה" - בתוקף.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

- סעיף 3.1-25 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל" - בתוקף
- סעיף 9.10-1 בחוזר הוראות הקבע נח/8(ב), "לימודי השואה" - בתוקף
- סעיף 9.10-2 בחוזר הוראות הקבע נט/4(א), "לימודי השואה" - בתוקף.

 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
מנהלי מוסדות החינוך והמורים והמפקחים להיסטוריה בחינוך הכללי והדתי.
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  האגף לחינוך יסודי, האגף לחינוך על-יסודי והמזכירות הפדגוגית

ב. בעל התפקיד:  מנהל האגף לחינוך יסודי, מנהל האגף לחינוך על-יסודי והמפמ"רים להיסטוריה בחינוך הכללי והדתי

ג. מספר הטלפון:  ביסודי: 02-5603284/3; בעל-יסודי: 02-5603259; המפמ"ר להיסטוריה בחינוך הכללי: 02-5603478; המפמ"ר להיסטוריה בחינוך הדתי: 02-5604141.

ד. כתובת הדוא"ל: 
 
1.7
נספחים
 

2.  מספר שעות הלימוד המחייב בהיסטוריה
2.1 בבית הספר היסודי, בכיתה ו'

חובה ללמד 2 שעות שבועיות היסטוריה בכיתה ו' לאורך כל שנת הלימודים, בהסתמך על תכנית היסוד ("ליבה") לחינוך היסודי במדינת ישראל כפי שנקבע בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), סעיף 3.1-25, סעיפים קטנים 3.3 (בעמ' 33) ו-4.2 (בעמ' 34).
2.2 בחטיבת הביניים ובכיתות ז'-ט'

יש ללמד היסטוריה לפחות 6 שעות שבועיות בכיתות ז'-ט'. בכל שנת לימודים יש ללמד 2 שעות שבועיות לאורך השנה או 4 שעות שבועיות בסמסטר אחד.
2.3 בחטיבה העליונה, בכיתות י'-י"ב

יש להקדיש ללימודי ההיסטוריה בחטיבה העליונה 7 שעות לפחות, ומומלץ להקדיש 9 שעות. השעה השבועית המחייבת מעבר להיקף של 2 יחידות לימוד תוקדש ללימודי השואה כפי שנקבע בחוזר הוראות הקבע נח/8(ב), סעיף 9.10-1.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014