education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

9.7-15  "עברית על הרצף" - תכנית משרד החינוך לשיפור שליטת תלמידי החברה הערבית בשפה העברית המדוברת

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2015.

תאריך הפרסום: י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015.

התחולה: כלל מערכת החינוך בחברה הערבית.

תמצית ההוראה

החל משנת הלימודים התשע"ו יפעיל משרד החינוך תכנית חדשה בקרב תלמידי החברה הערבית בכל שכבות הגיל שמטרתה לחזק את שליטת תלמידי החברה הערבית בשפה העברית המדוברת.

חוזר זה מפרט את אופן ביצועה של התכנית על-פי כיתות, את המשאבים לצורך הטמעתה ואת חומרי הלמידה העומדים לרשות בתי הספר.

מנהלי בתי הספר והמורים לעברית במגזר הערבי יקפידו על הטמעת התכנית על פי הנחיות המשרד (המזכירות הפדגוגית והמינהל הפדגוגי) אשר יועברו באמצעות המחוזות, ויקצו את שעות התקן לכל שכבת גיל, בהתאם למפורט להלן:

-    החל משנת הלימודים התשע"ו ילמדו כלל תלמידי כיתות א'-ב' את השפה העברית בהיקף של 2 ש"ש, בהתאם לתכנית "טעימות בשפה העברית" שגובשה על ידי המפמ"ר לשפה העברית בחברה הערבית באופן חווייתי ובתיאום עם אגף חינוך יסודי.

-    החל משנת הלימודים התשע"ז ילמדו כלל תלמידי כיתות ג'-ט' את השפה העברית בהיקף של 5 ש"ש, ושעתיים מתוכן יוקצו לעברית דבורה. שעות העברית יינתנו כשעות בודדות, בפריסה על פני כל ימי השבוע (שעה ליום).

 

הסטטוס: חדש.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה

1.     המזכירות הפדגוגית – אגף השפות

2.     המינהל הפדגוגי – אגפי הגיל

ב.     בעל התפקיד

1.     המפמ"ר לעברית במגזר הערבי והבדואי

2.     מנהל אגף א' – חינוך קדם-יסודי

3.     מנהל אגף א' – חינוך יסודי

4.     מנהל אגף א' – חינוך על-יסודי

ג.     מס' הטלפון

1.     04-6477411

2.     03-6896011

3.     02-5603283

4.     02-5603259

ד.     כתובת הדוא"ל

1.     hanimu@education.gov.il

2.     simaha@education.gov.il

3.     yehuditka2@education.gov.il

4.     dasibe@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1. הרציונאל

2. מטרות התכנית

3. מבנה התכנית

4. השתלמויות

5. הערכת התכנית.

 

1.     הרציונאל

תנאי בסיסי להשתלבותם הטובה של אזרחי מדינת ישראל הערבים במרקם החיים במדינת ישראל הוא ידיעתם את השפה העברית. קידום ידיעת השפה העברית בכלל והשפה הדבורה בפרט בקרב התלמידים דוברי הערבית הוא צורך חיוני, כבסיס לתקשורת ולמעורבות חברתית ותרבותית. תקשורת זו היא תנאי יסוד להבנה הדדית בין האזרחים משני המגזרים, והיא חיונית ליצירת דיאלוג בין שתי התרבויות – הערבית והיהודית.

מתוך תכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה, על "מקומה של העברית בקרב האזרחים הערבים בישראל" (תשע"ב, עמ' 7):

"העברית במדינת ישראל היא השפה הרשמית, לצד הערבית, ובה מתנהלים בדרך כלל מוסדות המדינה. לכן נודעת חשיבות עליונה לכך שכל אזרחי ישראל, בהם אזרחי ישראל הערבים, ירכשו את העברית וישלטו בה היטב.

ידיעת העברית היא מנוף לקידום חברתי-כלכלי ומפתח להשתלבות בחברה הישראלית מבחינה כלכלית ותרבותית.

השליטה בעברית היא תנאי להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שבהם מלמדים בעיקר בעברית.

השליטה בשפה העברית מאפשרת תקשורת פתוחה בין מגזרי האוכלוסייה השונים, היא תנאי להבנה הדדית בין אזרחים ערבים ויהודים והיא חיונית ליצירת דיאלוג בין שתי התרבויות – הערבית והיהודית."

 

2.     מטרות התכנית

  •       קידום שליטתם של התלמידים הערבים בשפה העברית בכלל ובשפה הדבורה בפרט, באופן שיאפשר תקשורת פתוחה בין מגזרי האוכלוסיה השונים
  •       קידום יכולתם של התלמידים הערבים להשתלב בחברה הישראלית מבחינה כלכלית ותרבותית
  •       קידום יכולתם של התלמידים הערבים להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ששפת ההוראה בהם היא בעיקר עברית.

3.     מבנה התכנית

3.1     בגני הילדים

בשנת הלימודים התשע"ו תיושם התכנית "טעימות בעברית" (בדגש על שירים וסיפורים קצרים) כפיילוט ב-150 גני ילדים באמצעות תכנית החומש, בדגש על שילוב גננות דוברות עברית כשפת אם. הגנים ייבחרו בשיתוף האגף לחינוך קדם-יסודי והמחוזות.

3.2     כיתות א'-ב'

בשנת הלימודים התשע"ו תיושם התכנית בכיתות א'-ב' "טעימות בעברית לכיתות א'-ב' שגובשה על ידי המפמ"ר לשפה עברית בחברה הערבית והאגף לחינוך יסודי באופן חווייתי כחובה בכל בתי-הספר הערביים בארץ, בהיקף של 2 ש"ש. ישולבו מורים דוברי עברית כשפת-אם או מורים לעברית בעלי כשירות אוריינית גבוהה.

מטרת התכנית היא לחשוף את תלמידי כיתות א'-ב' לשפה העברית הדבורה באופן חווייתי, מהנה ורב-חושי, ובד בבד להכינם לקראת לימוד השפה העברית באופן רשמי בכיתה ג'.

3.3     כיתות ג'-ו'

מתוך 4 שעות החובה, בהתאם לתכנית הליבה ולמארז המתנ"ה, תוקדש בשנת הלימודים התשע"ו ש"ש אחת לחיזוק השפה העברית הדבורה בכיתות ג'-ו'. מורה המקצוע ייעזר במערכי שיעור וביחידות לימוד המדגישים טיפוח מיומנויות האזנה ודיבור (חומרים אלה יפורסמו באתרי המפמ"ר). החל משנת הלימודים התשע"ז ילמדו כלל תלמידי כיתות ג'-ו' את השפה העברית בהיקף של 5 ש"ש, ושעתיים מתוכן יוקצו לעברית דבורה. שעות העברית יינתנו כשעות בודדות, בפריסה על פני כל ימי השבוע (שעה ליום).

3.4     כיתות ז'-ט'

מתוך 4 שעות החובה בהתאם לתכנית הליבה ומארז המתנ"ה תוקדש בשנת הלימודים התשע"ו ש"ש אחת לחיזוק השפה העברית הדבורה בכיתות ז'-ט'. מורה המקצוע ייעזר במערכי שיעור וביחידות לימוד המדגישים טיפוח מיומנויות האזנה ודיבור ובחומרים של התכנית "יהיה בסדר" (חומרים אלה יפורסמו באתרי המפמ"ר). החל משנת הלימודים התשע"ז ילמדו כלל תלמידי כיתות ז-ט' את השפה העברית בהיקף של 5 ש"ש, ושעתיים מתוכן יוקצו לעברית דבורה. שעות העברית יינתנו כשעות בודדות, בפריסה על פני כל ימי השבוע (שעה ליום).

במסגרת התכנית ילמדו מורים בעלי הכשרה מתאימה להוראת עברית, בתנאי שהם דוברי עברית רהוטה ברמת שפת-אם בכל שכבת גיל. מורים אלה ילמדו ש"ש אחת, ויטפחו מיומנויות האזנה ודיבור.

כמו כן תתקיים תחרות ארצית (בנושא תרבות הדיבור), אשר תשולב בתכנית הכללית "עברית על הרצף". חוזר מפמ"ר בשיתוף האגף לחינוך על-יסודי יצא בקרוב ויפרט את עקרונות התכנית.

3.5     כיתות י'-י"ב

במסגרת יישום התכנית "עברית על הרצף" תוקדש בשנת הלימודים התשע"ו ש"ש אחת מתוך 5-4 שעות של עברית בחברה הערבית לטיפוח מיומנויות ההבעה והדיבור בכיתות י'-י"ב.

בחינת ההבעה בעל-פה בהתאם למתכונת ההיבחנות לבגרות, שהיא כיום חלק (20%) מ-2 יח"ל בסיס (שאלון 014203 הבנה והבעה), תהפוך ליחידת לימוד שלמה עם סמל שאלון נפרד החל משנת הלימודים התשע"ז. מורים חיצוניים יבחנו את התלמידים (מומלץ לגייס מורים דוברי שפת-אם עברית למשימה).

על פי המתכונת החדשה של ארגון הלימודים בבית הספר העל-יסודי והרפורמה במבנה בחינות הבגרות, תהיה הבחינה בעל-פה בשפה העברית לתלמידי החברה הערבית בהיקף של יחידת לימוד שלמה.

החל משנת הלימודים התשע"ז יהיה אפשר לקיים את לימודי העברית במסגרת של תיכון וירטואלי בתחום של טיפוח מיומנויות הדיבור.

בנוסף יופעל החל משנת הלימודים התשע"ו מחנה קיץ לימודי בשפה העברית באמצעות מורים דוברי שפת-אם עברית לתלמידי החברה הערבית, שיוקדש לתלמידי י'-י"א בפיילוט של 100 בתי בספר. מטרת המחנה – שיפור השליטה במיומנויות הדיבור בקרב התלמידים הערבים. במסגרת המחנה ילמד כל תלמיד עברית דבורה בהיקף של 30 שעות – עברית למטרות תעסוקה או למטרות אקדמיות. בתי הספר שישתתפו בפיילוט ייבחרו על ידי המחוזות.

 

4.     השתלמויות

4.1     כלל המורים והגננות המלמדים עברית ישתתפו בהשתלמות אחת בת 30 שעות להוראת העברית הדבורה בשנתיים הקרובות, כחלק מהתפתחותם המקצועית.

4.2     תתקיים השתלמות להכשרת המדריכים ומורי המורים באמצעות אגף השפות.

 

5.     הערכת התכנית

התכנית תלווה במחקר הערכה על ידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה). מסקנות המחקר יילמדו, וישפיעו על מהלך התכנית בשנים הבאות.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1(א), י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/02/2019