education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעא) 9.8-6  הפקת תכנית טלוויזיה דוקומנטרית – תחרויות בנושא השפה העברית לכיתות ה'-ו'
 

שידורי קשת וחברת "טדי הפקות" בליווי ועדת היגוי מטעם משרד החינוך  יוצאים במיזם לרגל שנת העברית שעיקרו הפקה של סדרת תכניות דוקומנטריות.  במרכז הסדרה -  תחרויות בנושא השפה העברית בבתי הספר ברחבי הארץ, ובסיומן תתקיים תחרות בטלוויזיה. התכנית מיועדת לכל התלמידים בכיתות ה'-ו', ומטרתה  להפוך את השפה למוקד עניין עבורם ולעורר את התלמידים לאהוב את השפה העברית ולשאוף לידיעה מעמיקה בה.

החידונים יהיו בנויים מארבעה תחומים: איות, חריזה, מילים נרדפות ומילים סביב נושא.

בתחרויות המחוזיות ובגמר הארצי יכהן חבר שופטים מקצועי שייבחר על-ידי "טדי הפקות" בשיתוף עם משרד החינוך.

 

שלבי התחרות

א.   תחרות בית ספרית

בכל מחוז ייבחרו עשרה בתי ספר שישתתפו בתחרות (כ-70 בתי ספר בסך הכול). מנהלי בתי הספר הללו יוזמנו ליום הדרכה  בחברת "קשת הפקות".

בית הספר יפתח את התחרות בפני כל תלמידי כיתות ה'-ו' ויאפשר לכל תלמיד לקחת חלק בתחרות הבית ספרית (חומרי הלמידה יסופקו ישירות לבתי הספר ויופיעו באינטרנט כחומרים פתוחים לכלל).

הלמידה לתחרות תתבצע על-ידי התלמידים באופן עצמאי ואינה חלק מתכנית הלימודים.

בשבוע הראשון של חודש יוני יערכו בתי הספר תחרויות פנימיות ויבחרו עשרה מתלמידיהם שיעלו לתחרות המחוזית. תחרויות אלו לא תצולמנה לטלוויזיה.

ב.    תחרות מחוזית

בכל תחרות מחוזית ישתתפו כ-100 תלמידים. 15 התלמידים המובילים מכל מחוז יעפילו לגמר הארצי שבו ישתתפו כ-105 תלמידים מכל הארץ.

התחרויות המחוזיות תופקנה על-ידי חברת "טדי הפקות" ותצולמנה לשם עריכת התכניות לטלוויזיה. הצילומים לא ייעשו בשעות הלימודים.

ג.    תחרות ארצית

הפקת התחרות הארצית תתבצע בחופשת הקיץ. התחרות נושאת פרסים.

יידרש אישור הורים לצילום התלמידים ולהשתתפותם בתכנית הטלוויזיה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית,

טל' 02-5602345   

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/8, כ"ו באדר ב' התשע"א, 01 באפריל 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014