education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעב) 9.8-2  חוזר מנכל מיוחד לשנת "אורח חיים בריא ופעיל" במערכת החינוך
 

חוזר מנכל מיוחד לשנת "אורח חיים בריא ופעיל" במערכת החינוך- חלק א'

 

5. שילוב הנושא השנתי בתחומי הדעת השונים

5.1 חינוך גופני

5.2 מחול

5.3 מדע וטכנולוגיה

5.4 חינוך לקיימות כחלק מלימודי מדע וטכנולוגיה

5.5 ביולוגיה בחטיבה העליונה

5.6 מוט"ב (מדע וטכנולוגיה בחברה) בחטיבות העליונות

5.7 כימיה בחטיבה העליונה

5.8 מדעי הסביבה בחטיבות העליונות

5.9 חקלאות

5.10 לימודי מולדת, חברה ואזרחות ולימודי הגיאוגרפיה

5.11 מדעי החברה

5.12 אזרחות

5.13 היסטוריה

5.14 תנ"ך

5.15 תורה שבעל-פה בחטיבה העליונה בבתיה"ס הממלכתיים

5.16 מחשבת ישראל

5.17 ספרות

5.18 אמנות

5.19 תיאטרון

5.20 מוזיקה

5.21 אורח חיים מקדם בריאות וזהירות בדרכים במוסדות החינוך

5.22 אנגלית

5.23 צרפתית

5.24 ערבית כשפת אם

5.25 ערבית לאוכלוסייה יהודית בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

5.26 אמהרית

6. גנים ובתי ספר ניסויים כמרכזי הפצה

6.1  רקע כללי

6.2 תיאור של ניסויים בתחום החינוך לאורח חיים בריא ופעיל בגנים ובבתי הספר

7. פעילויות מיוחדות במוזיאונים ומרכזי ההשערה

7.1  מוזיאונים בחינוך לאורח חיים בריא ופעיל

7.2  מרכזי העשרה

8. נספחים

נספח 1: רשימת כלל  התכניות לשנת אורח חיים בריא ופעיל על פי הגיל

נספח 2: רשימת בעלי תפקידים

נספח 3: מוסדות וגופים העוסקים בתחום הבריאות

נספח 4: כישורי חיים מקדמי בריאות

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/3(א), ד' בחשוון התשע"ב, 01 בנובמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014