education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעא) 9.8-3  תחרות לבתי ספר מצטיינים בפעילותם לרגל שנת השפה העברית
 

במהלך שנת הלימודים התשע"א תתקיים תחרות לבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים בנושא פעילויות לרגל שנת השפה העברית. יוכלו להגיש מועמדות מוסדות חינוך המקדישים תשומת לב מרבית לטיפוח והעשרה של השפה  באמצעות תכניות מיוחדות לשנת העברית – תכניות ארציות, מחוזיות או מקוריות וייחודיות.

בכל מחוז ימונה איש קשר לנושא שנת השפה העברית. יש למלא את פרטי איש הקשר בטופס המצורף להודעה זו (סעיף 5 – נספח) ולשלוח אל הגב' אסתי רוסט, דוא"ל estherro@education.gov.il.

את בקשות המועמדות לתחרות המחוזית יש להגיש לנציגי המחוז.

 

1.      שלבי התחרות

א.      תחרות מחוזית

בכל אחד משמונת המחוזות יוקם צוות שיפוט: מנהל המחוז כיו"ר, מחמ"ד המחוז, מפקח מ"מ ומפקח ממ"ד מכל חטיבת גיל. חברי צוות נוספים יצורפו על פי שיקול דעתו של מנהל המחוז (רצוי לצרף מורה או מדריכה מתחום הוראת העברית).

הצוות יבחר מכל מחוז ארבעה מוסדות מצטיינים בפעילותם בנושא. מוסדות החינוך יגישו את תכניותיהם לצוות אשר יבחן אותן, יערוך ביקור בכל מוסדות החינוך ויקבל החלטה מי הם המוסדות הזוכים. מומלץ לבחור מוסד אחד מכל חטיבת גיל, אולם הדבר נתון לשיקול דעתו של הצוות המחוזי.

מתוך ארבעת המוסדות הזוכים רק המוסד שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר יישלח לשלב התחרות הארצית.

ב.      תחרות ארצית

שמונה המוסדות שיזכו בשלב המחוזי, אחד מכל מחוז, יעלו לשלב הארצי. צוות השיפוט הארצי יורכב ממפקחים פדגוגיים ממטה המשרד. צוות זה יבקר בכל שמונה המוסדות, ומתוכם יבחר שלושה מוסדות מצטיינים במיוחד.  חמישה המוסדות האחרים שיעלו לשלב הארצי יזכו בפרס מחוזי.

 

2.      הקריטריונים לפרס

גני הילדים ובתי הספר יכולים לצבור בסך הכול 100 נקודות.

בכל קריטריון יינתן ניקוד יחסי בהתחשב בהיקף העשייה.

הקריטריונים יהיו זהים בשני שלבי התחרות.

 

א.      בחינוך הקדם-יסודי – גני חובה בלבד

                  הקריטריון

   הניקוד המלא

בגן ספרייה עשירה, פתוחה, נגישה לילדים ופעילה במהלך היום והגננת מרחיבה את עולמם הספרותי של הילדים

20 נקודות

הגננת  מלמדת את  הילדים שירי זמר בעברית ומפעילה תכניות חינוכיות בתחום זה

20 נקודות

הגננת מטפחת את כישורי השיחה של הילדים ומאפשרת להם להתבטא במצבי תקשורת שונים

20 נקודות

בגן מתקיימות פעילויות משותפות להורים ולילדים בנושא השפה העברית

20 נקודות

בגן קיימת פינה קבועה של שיר השבוע/ סיפור השבוע/ אוצר מילים וביטויים והסביבה הלימודית מאורגנת סביב נושא השפה העברית ומבטאת את הלמידה

20 נקודות

 

ב.      בחינוך היסודי והעל-יסודי

                  הקריטריון

  הניקוד המלא

הפעילות מותאמת לפחות לשלוש שכבות גיל בבתי ספר שש-שנתיים ולשתי שכבות גיל בבתי ספר שלוש או ארבע-שנתיים

5 נקודות

נבנתה תכנית לימודים בנושא השפה העברית, ייחודית ומותאמת לשלושה תחומי דעת לפחות (כגון: תנ"ך, תושב"ע, ספרות, לשון, היסטוריה, גיאוגרפיה, מוזיקה, אומנות, תקשורת ועוד) 

10 נקודות

נבנתה תכנית חווייתית-ערכית המיושמת במהלך הלימודים הפורמאליים והבלתי פורמאליים.

10 נקודות

הוקם מרכז למידה פתוח ומגוון  המקיים סגנונות למידה שונים

5 נקודות

הושם דגש מיוחד על פיתוח השפה העברית בקרב עולים חדשים ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים

10 נקודות

נבנתה תכנית בנושא השפה העברית המשלבת את  ההורים ואת הקהילה הרחבה. היזמות תורמות מערכתית למוסד ולסביבתו הקהילתית

10 נקודות

היזמות והתכניות בבית הספר חדשניות וייחודיות

10 נקודות

קיימת עבודת צוות של בעלי תפקידים רבים ומורים מתחומי דעת שונים בחשיבה, בתכנון וביישום התכניות

10 נקודות

המוסד החינוכי מתמיד בפעילויות בנושא השפה העברית ומקדיש זמן ומחשבה משמעותיים לכך

 5 נקודות

לבית הספר חזות אסתטית המשקפת עשייה חינוכית בתחום השפה העברית

10 נקודות

הפעילויות מחזקות את הזהות היהודית  של התלמידים ואת אהבתם לשפה 

10 נקודות

נבנו תכניות  מתוקשבות בנושא העברית על-ידי תלמידים ומורים  

5 נקודות

 

3.      הפרסים

ארבעת המוסדות שייבחרו מכל מחוז יזכו ב-2500 ₪ כל אחד.

שלושת המוסדות שייבחרו בשלב הארצי יזכו ב- 5000 ₪ כל אחד.

מוסדות שהתחרו על הפרס הארצי ולא זכו,יזכו גם הם בפרס המחוזי.

 

4.      לוח הזמנים

א.   הצוות המחוזי יקבל את התכניות  ממוסדות החינוך עד  יום א', ט"ז באדר א', 20.2.2011. 

ב.   הצוות המחוזי יבקר במוסדות החינוך ויחליט על הזוכים ברמה המחוזית עד יום ג', ח' בניסן, 12.4.2011. הצוות יעביר את שמות הזוכים ואת שם המוסד שיעלה לשלב הארצי לידי הגב' אסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית ומובילת נושא שנת השפה העברית.

ג.    הצוות הארצי יבקר בשמונה המוסדות המומלצים על-ידי המחוזות במהלך חודש מאי.

ד.   טקס חגיגי שבו יחולקו תעודות ההוקרה והפרסים יתקיים במהלך חודש ספטמבר 2011, בפתח שנת הלימודים התשע"ב. הודעה על תאריך מדויק תפורסם בהקדם.

 

5.      נספח

 

נספח: פרטי איש הקשר במחוז


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית ומרכזת הנושא השנתי "שנת השפה העברית" , טל' 050-62828162,

דוא"ל estherro@education.gov.il.

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת תשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014