education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעא) 9.8-7  מעברית לעברית – גיליון "על סדר היום" 103, התשע"א 2011
 

1.   מעברית לעברית – גיליון "על סדר היום" 103, התשע"א 2011

לכבוד שנת השפה העברית במערכת החינוך הפעילויות בגיליון 103 של "על סדר היום" בוחנות את מקורות המילים ואת האופן שבו השפה העברית מייצגת את הזהות היהודית והישראלית של הדוברים אותה.

מטרות הפעילויות

1.   להדגיש כי לשונו של האדם מייצגת אותו ומשפיעה על דרך חשיבתו, על תודעתו ועל מקומו בחברה

2.   לעמוד על חשיבות השימוש בשפה על רבדיה השונים בהתאם לנוכחים, לאירוע ולמקום

3.   להכיר לנוער את מקומה החשוב של השפה העברית בשמירת המורשת התרבותית היהודית במהלך הדורות ועד ימינו ולחזק את מחויבותו אליה.

את הגיליון אפשר למצוא באתר מינהל החברה והנוער, בכתובת זו:

/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/gilayon103.htm

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' טליה נאמן, מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603153.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/8, כ"ו באדר ב' התשע"א, 01 באפריל 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014