education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעב) 9.8-1  "אורח חיים בריא ופעיל" – הנושא השנתי במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ב
 

שנת הלימודים התשע"ב הוכרזה כשנת "אורח חיים בריא ופעיל" במערכת החינוך.

מטרת ההכרזה היא להטמיע הרגלי בריאות בקרב התלמידים כחלק משגרת היום-יום בבית הספר ובגן הילדים, במהלך יום הלימודים, בשעות הפנאי ובמסגרת המשפחה. תחום הבריאות יהיה השנה חלק מתכנית העבודה השנתית בכל בית ספר ובכל גן ילדים.

יש להתייחס לבריאות במובנה הרחב: בריאות גופנית, בריאות נפשית ובריאות חברתית- סביבתית. לשם כך על בית הספר ליצור סביבה לימודית המקדמת בריאות ומתבססת על העמקת ידע ועל כישורי חיים ויצירת שותפויות בין בית הספר, הבית והקהילה. כמו כן יש להדגיש את חשיבות העיסוק באורח חיים בריא ולשמר אותו בשגרת היום-יום.

לרגל הכרזת "אורח חיים בריא" כנושא השנתי יתקיימו אירועים מיוחדים ותכניות מקוריות ברמת הפרט וברמה המוסדית, המחוזית והארצית. אירועים ותכניות אלה ידגישו את חשיבות הנושא ויסייעו בהטמעתו כתרבות וכאורח חיים. בנוסף לכך יוצעו תכנים המדגישים את נושאי הבריאות ואת שילובם במקצועות הלימוד כדי להמשיך וליישמם בשנים הבאות כחלק מהלמידה השגרתית. במהלך השנה יפרסם המשרד הודעות, הנחיות ותכניות שיסייעו למוסדות החינוך להטמיע את אורח החיים הבריא כתהליך חינוכי רב-ערכי ולהצטרף לפעולות המיוחדות שיערוך המשרד.

מנהלי בתיה"ס ומנהלות גני הילדים נקראים להיערך בעזרת הרפרנטיות והמדריכות בחינוך לבריאות במחוזות להטמעת הנושא באמצעות התכניות המוצעות ובעזרת חומרי הלמידה באתר האינטרנט של המשרד.

 


 

לפרטים ולסיוע אפשר לפנות לצוותי ההדרכה בחינוך לבריאות במחוזות
או לכתובת  האינטרנט: 
www.education.gov.il/briut

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014