education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעד) 3.11-2  תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ה
 

1.      רקע

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ה. מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בחוזרי המנכ"ל האלה:

סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". תיקונים לחוזר זה פורסמו בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), וכן פורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף   3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי".

סעיף 3.11-17 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים".

סעיף 3.11-16 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א), "תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים".

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בסעיף 3.7-74 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים קיבלו הוראה לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה.

חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". מערכת אפיק הורחבה והותאמה לקליטת בקשות לאישור שכר לימוד בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור שאינם מתוקצבים ב-100% שכר לימוד; לאישור גבייה עבור תכנית לימודים תורנית נוספת בבתי ספר ממ"ד; לאישור גבייה עבור העשרה במקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה.

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלה:

·     התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד כיום הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.

·     אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

·     על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. תקציב זה הוגדל לקראת שנת הלימודים התשע"ד. הפרסום ייעשה בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.

·     אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

·     התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

·     גביית תשלומי הורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות כל גוף אחר אינה מותרת.

·     אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מההורים באמצעות עמותה כלשהי.

·     תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית ככלל בהסכמה אישית לתכנית ולתשלום עבורה שתוגש בכתב על ידי ההורים. אין די בהסכמה של נציגות ההורים מוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

·     גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות הורים מוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים ישותפו בו כלל התלמידים, כולל אלה שהוריהם לא שילמו עבורו.

·     כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

·     אין לגבות כספים מההורים טרם אישורו של חוזר התשלומים המוסדי.

·     על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

·     בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים, על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמרבמזכירות בית הספר לעיונם של הורים המבקשים זאת.

 

2.      תשלומי חובה ורשות

2.1     הסכומים המרביים המותרים לגבייה

להלן פירוט הסכומים המרביים המותרים לגבייה (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח)

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

 24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

ארגון הורים ארצי (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים יישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (4,2)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

יום 1

513

3 ימים

616

של"ח (5)

 

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

266.5

 

556.5

 

581.5

 

707.5

 

917.5

 

1042.5

 

1167.5

 

1058.5

 

1183.5

 

1235.5

 

1388.5

 

הערות לטבלה:

1.       הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

2.       הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

3.       ביום י"ד בסיוון התשע"ב, 4.6.2012, התקיימו בחירות ארציות למוסדות ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל. עמותת ארגון ההורים הארצי היא ארגון המייצג הורים לתלמידים במערכת החינוך. בעבר הוקפאה הגבייה והיא התחדשה החל משנת הלימודים התשע"ג.

4.       בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר-צומת הערבה אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ש"ח בשנה.

5.       בכיתות ח'-י' שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות סכום בסך עד 150 ש"ח בשנה בנוסף על הגבייה לטיולים, המיועד לגיחות ולסיורים רכובים בהיקף של 3 סיורים בשנה.

6.       בגני ילדים במסגרת החטיבה הצעירה ייגבה תשלום בעד סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א' ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת סיום.

 

2.2     שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

הכנסה לנפש לחודש בש"ח

השתתפות ההורים בעלות ארוחה בש"ח

1,273 – 0 

0

1,378– 1,274

0

1,493– 1,379

0.6

1,604 – 1,494

2.3

1,744 – 1,605

2.3

1,829 – 1,745

3.4

1,941 – 1,830   

3.4

2,127 – 1,942 

4.8

2,171 – 2,128 

5.4

2,172 ומעלה

6.3

 

2.3     תשלומי הורים עבור תל"ן

שלב החינוך

עלות שעת תל"ן שבועית בש"ח

קדם יסודי

199

יסודי

177

חט"ב

212

חט"ע

230

 

התעריפים המותרים לגבייה עבור שעה שבועית של תל"ן הם תעריפים מרביים והם אינם חלים אוטומטית על כל מורה המלמד במסגרת זאת. יש לגבות מן ההורים את התשלום אך ורק לפי השכר המשולם בפועל למורים המלמדים בתל"ן. לפיכך במסגרת תכנון התל"ן על בית הספר לבדוק את כישוריהם של המורים המלמדים במסגרת זו ולוודא כי השכר משולם להם על פי ההסכם עמם, ועל פי נתון זה יש לתכנן את הגבייה מן ההורים.

המספר המרבי של שעות תל"ן שבועיות מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד כלהלן:

שלב החינוך

מספר מרבי של שעות תל"ן שבועיות

קדם יסודי

3

יסודי

5

חטיבת ביניים

5

חטיבה עליונה

5

 

2.4     רכישת שירותים מרצון

שלב החינוך

הסכום המרבי המותר בש"ח

קדם יסודי

125

יסודי

250

חטיבת ביניים

450

חטיבה עליונה

450

 

לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים:

המחוז

שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

הטלפון

הדוא"ל

מנח"י

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

צפון

יעל שטיינברג

04-500102/3

yaelsh@education.gov.il

חיפה

חיים יעקב

04-8632455

haimya@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי                  

03-6896589/91/9

avivaat@education.gov.il

תל-אביב                    

חגית גוטדינר

03-6896281

hagitgot@education.gov.il

דרום        

אסנת זגורי 

08-6263007

osnatza@education.gov.il

התיישבותי   

מירי אנג'לקוביץ     

03-6898874

miria@kfar-olami.org.il    

חינוך מוכר

שוש איפרגן

02-5602984

shoshif@education.gov.il

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12, כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  23/08/2014