education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשעד) 1.5-1  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ד
 

1.      כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים והיועצים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התשע"ה). המבחנים ייערכו במגזר היהודי על ידי מכון סאלד, ובמגזר הערבי, הבדווי, הצרקסי והדרוזי על ידי מכון קרני. שלב א' של התהליך יתקיים בבית הספר והוא באחריות המנהל, ושלב ב' יתקיים במרכזי בחינה אזוריים ובאחריות המכונים המבצעים את המבחנים.               

להלן נהלים, הנחיות ולוח זמנים לביצוע התהליך. יש לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יוכלו לקבל הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות וליהנות מהן בעתיד.

כזכור מערך מבחני הסינון (שלב א') מופעל באמצעות מערכת המנב"סנט. השנה הוכנסו במערכת  כמה שינויים שמטרתם להפוך אותה  לידידותית יותר ולצמצם  טעויות ואי הבנות לגבי הפעולות הנדרשות. כל זאת כדי להבטיח טיפול הולם בכל תלמיד ותלמיד.    

הדרכות  על אופן  הטיפול בתוצאות מבחני הקבלה יועברו באמצעות שיעורים מקוונים על ידי מנהלת יישומי מנב"ס. ההשתתפות בהדרכות חשובה וחיונית להצלחת התהליך. הרישום להדרכות יתבצע באתר מנהלת יישומי מנב"ס בכתובת www.edu.gov.il/manbas.  

הודעה על מועדי ההדרכות  המקוונות תישלח למנהלי בתי הספר באמצעות יונת הדואר ותפורסם גם באתר מנהלת יישומי מנב"ס.

 

2.      לוח הזמנים של מבחני הקבלה

2.1     מבחני שלב א' (סינון ראשוני)

מבחן הסינון ייערך בכל בתי הספר (בכיתה ב' או בכיתה ג') ובכל המגזרים ביום ד', י"ט בחשוון התשע"ד (23.10.2013).

 • בתחילת חודש ספטמבר יישלחו ביונת הדואר ובדואר ישראל מכתבים לכל מנהלי בתי הספר היסודיים בדבר קיום המבחנים ולוח הזמנים לתהליך הסינון. מנהלי בתי הספר שלא יקבלו את המכתב עד יום ראשון, י"א בתשרי התשע"ד, 15.9.2013, מתבקשים לפנות למכון סאלד (בחינוך היהודי) באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת itur@szold.org.il, או למכון קרני (בחינוך הערבי, הבדואי, הצרקסי והדרוזי) באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת may@karni.co.il.
  המכתב המודיע על המבחנים, מידעון המכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן נוסחי מכתבים להורים, יפורסמו באתרי האינטרנט של מכון סאלד ומכון קרני ובאתר מנהלת יישומי מנב"ס.
 • באחריות המנהלים לשלוח אל ההורים מכתב המודיע על עריכת המבחנים וכולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום שלישי, ד' בחשוון התשע"ד, 8.10.2013. מחנכי הכיתות יעבירו את המכתב לתלמידים ויבקשו את אישור ההורים על קריאתו. במכתב זה  מצוי כל המידע הדרוש להורים כדי שיוכלו לאפשר לילדיהם להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות הייחודיות. המכתב מבהיר שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו  במבחנים בשלב א' יודיעו על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר. במקרה של הורים החיים בנפרד  על מנהל בית הספר לידע את שני ההורים.
 • מבחן הסינון (שלב א') ייחשף באתר המנב"סנט מיום שני, י"ז בחשוון התשע"ד, 21.10.2013, ועד ליום המבחן, והגישה אליו תהיה באמצעות הרשאה של מנהל וסגן מנהל בלבד.
  המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר. הצוות החינוכי ירכיב, על סמך הציונים במבחנים ועל סמך היכרותו עם התלמידים, את רשימת 15% מתלמידי הכיתה המופנים  לשלב ב' של תהליך האיתור. הצוות החינוכי ידווח במערכת המנבסנ"ט  על 15% מתלמידי הכיתה המופנים למבחן שלב ב'.
 • בו זמנית ולא יאוחר מיום שלישי, ב' בכסלו התשע"ד,  5.11.2013, ישלח הצוות החינוכי  לכל ההורים הודעה כתובה  בדבר ההחלטה להפנות או שלא להפנות את בנו/בתו למבחן שלב ב'. נוסח ההודעה יימצא במידעון. באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים יקבלו את ההודעות.
 • להורים עומדת הזכות לערער בפני הצוות החינוכי ומנהל בית הספר על ההחלטות עד יום שלישי, ט"ז בכסלו התשע"ד, 19.11.2013.
 • תלמידים שערעורם יתקבל ידווחו אף הם במערכת המנב"סנט ויוגדרו כ"מופנים למבחן לאחר ערעור הורים".
 • עד ליום שני, כ"ב בכסלו התשע"ד, 25.11.2013, יבצע המנהל במערכת המנב"סנט  את פעולת  אישור המנהל. משמעות הפעולה היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב'. רק לאחר ביצוע פעולה זו יסתיים התהליך בהצלחה ורשימת התלמידים שדווחה תעבור למכונים הבוחנים.
  לאחר ביצוע פעולת האישור ולאחר יום שני, כ"ב בכסלו התשע"ד, 25.11.2013,  אי אפשר יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת המנב"סנט. 
 • במקרים מיוחדים וחריגים שבהם יעלה צורך לערוך שינוי או להוסיף תלמידים יש לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני אל הרפרנט המחוזי ולהפנות אליו אף את ההורים. רשימת הרפרנטים מפורטת בנספח להודעה זו.
 • המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום רביעי, ח' בטבת התשע"ד, 11 בדצמבר 2013.

 

2.2     מבחני שלב ב'

המבחנים יתקיימו בחודשים ינואר-מרס 2014.

 • לקראת מבחני שלב ב' יישלחו זימונים אל בתי הספר על ידי הגופים הבוחנים. מנהל בית הספר  יעביר  את הזימונים להורי התלמידים. יש לוודא כי קיימת חפיפה בין מספר ושמות התלמידים שדווחו במערכת המנב"סנט כמתאימים למבחן שלב ב' לבין מכתבי הזימון שנשלחו.
 • אם אין  חפיפה  בין  הדיווח  לבין המכתבים  יש  לשלוח  הודעה  עם פרטי בית הספר למכונים הבוחנים באמצעות הדואר האלקטרוני.
 • לאחר המבחנים, במחצית הראשונה של חודש יוני 2014, יישלחו לכל הורי הנבחנים הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות. במגזר היהודי תישלחנה  ההודעות אל כתובות הדואר שיימצאו  במערכת המנב"ס במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל". לשם כך יש לוודא שהפרטים במנב"ס יהיו מלאים ומעודכנים: שמות ההורים, כתובות המגורים והטלפונים להתקשרות. במגזר הלא יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר.
 • במקרה של הורים החיים בנפרד יציין בית הספר בפרטי ההורים המדווחים במנב"ס גם את כתובתו של ההורה הנוסף המבקש לקבל את מכתב התשובה.

 

3.      הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בגן חובה ו/או בשנה שקדמה למועד המבחן במסגרת הדוברת שפה שונה מעברית

הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה מתפרסמים באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת www.education.gov.il/gifted, וכן במכתב שיישלח לבתי הספר ובמידעון שיפורסם במערכת המנב"סנט. אין לדווח על תלמידים אלה במערכת המנב"סנט, אלא להפנותם ישירות אל הרפרנט המחוזי לא יאוחר מיום רביעי, ח' בטבת התשע"ד, 11 בדצמבר 2013 .

 

4.      תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן על פי שאלון המותאם לדרגת הכיתה שהוקפץ אליה, והישגיו  יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו, ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים באתר האגף.

 

5.      מבחן חוזר, לאחר שלב ב'

בקשה למבחן חוזר לאחר שלב ב' יש להגיש לרפרנט המחוזי עד 11 בדצמבר בכל שנה, על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"ה). מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון.המנהלים נדרשים להקפיד השנה:

א.    על הפצת מכתב ההסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (מצורף במידעון)

ב.     על ביצוע המבחנים על פי ההוראות וההנחיות שיימסרו להם

ג.     על אי חריגה ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' (15%) על סמך תוצאות מבחן הסינון וחוות הדעת של הצוות החינוכי

ד.     על יידוע ההורים שילדיהם הופנו או לא הופנו למבחן שלב ב'

ה.    על מתן אפשרות להורים לערער על החלטת בית הספר

ו.     על דיווח במערכת המנב"סנט על תלמידים שערעורם התקבל ועל ציונם כ"מופנים אחרי ערעור הורים"  

ז.     על ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת המנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב', לא יאוחר מיום כ"ב בכסלו התשע"ד, 25.11.2013

ח.    על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל.

לא תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

 

נספח: טבלת רפרנטים למחוננים ומצטיינים במחוזות


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' סוהילה דאו, מנהלת ענף פניות וטיפול בפרט - אגף מחוננים ומצטיינים, טל' 02-5603051, דוא"ל sohailahdo@education.gov.il, או לפלורית ארנון, דוא"ל floritar@education.gov.il, או לאלין קשטכר, דוא"ל alinka@education.gov.il, או לרפרנטים המחוזיים בהתאם לרשימה שבנספח.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014