education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-88  נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

התוקף: בתוקף החל מ- 7.12.2015.

תאריך הפרסום:  כ"ה בכסלו התשע"ו, 7.12.2015.

התחולה: גילאי 18-5 בחינוך הרגיל וגילאי 21-3 בחינוך המיוחד שנקבעה זכאותם לחינוך מיוחד בכל המגזרים וזרמי החינוך.

 

תמצית

בשנת התשס"א-2001 נחקק בכנסת "חוק חינוך חינם לילדים חולים". החוק מגדיר מיהו הילד הזכאי לשירותי חינוך בביתו בגין היותו מתאים להגדרת "ילד חולה" ו"ילד חולה במחלה מתמשכת". על פי חוק זה תלמיד חולה השוהה בביתו בהוראת רופא מעל 21 יום זכאי לתמיכה לימודית. התמיכה תינתן בהסתמך על מסמך רפואי קביל שיועבר לספק השירות דרך המסגרת החינוכית בקהילה.

חוזר זה מפרט את הנהלים למתן השירות של תמיכה לימודית לתלמידים חולים השוהים בביתם באמצעות ספק משרד החינוך. החל מיום  1.1.2015 הוחלף ספק משרד החינוך הנותן תמיכה לימודית לתלמידים החולים בביתם. הספק החדש הוא "קדימה מדע".

 

שינויים מהוראה קודמת

החוזר מציג לראשונה בצורה מפורטת את הליך התמיכה לתלמיד החולה בביתו, וכן את כלל השותפים במתן המענה לתלמיד החולה בביתו תוך התייחסות לתפקידו ולחלקו של כל אחד מהם. בנוסף החוזר מפרט כללים לשמירת קשר עם תלמיד הנעדר מבית-הספר עד 21 יום.

הסטטוס: החלפה.

 

 

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-      סעיף 2.2-3 בחוזר "הודעות ומידע" סו/1, "עמותת 'תללים' – תמיכה לימודית לתלמידים מרותקים לביתם"

-      סעיף 2.2-18 בחוזר הוראות קבע סא/3(א), "נוהל מתן הסיוע הלימודי לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות עמותת 'תללים' " *

-      סעיף 2.2-14 בחוזר הוראות הקבע תשס/5(א), "נוהל הטיפול בתלמידים חולים בביתם באמצעות עמותת 'תללים' – עדכון"

-      סעיף 2.2-3 בחוזר הוראות הקבע נט/1(א), "נוהל הטיפול בתלמידים חולים בביתם באמצעות עמותת 'תללים' ".

הוראות תקפות בנושאים קשורים: סעיף 1.2-42 בחוזר הוראות הקבע עד/5(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה  כוועדת ערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר".

התפוצה: כלל המפקחים והמנהלים במוסדות החינוך (החינוך הרגיל והחינוך המיוחד), כלל מנהלי המתייאות, מנהלי אגפי הגיל ומנהלי אגף שפ"י.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה הארגונית: האגף לחינוך מיוחד

ב.     בעל התפקיד: המפקח הארצי  ליישום "חוק ילדים חולים"

ג.     מספר הטלפון:  02-5603973 ו-03-6896102

ד.     כתובת הדוא"ל:  special_education@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.     מבוא

2.     התלמידים הזכאים לקבלת תמיכה לימודית בביתם

3.     נוהל הפניית בקשה לשירות מהספק

4.     מתן תמיכה לימודית

5.     נהלים להגשת בקשה למתן תמיכה לימודית בבית לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות

6.     התנאים למתן תמיכה לימודית בבית

7.     הודעה על הפסקת תמיכה לימודית בבית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביה"ס בקהילה

8.     שמירה על קשר עם תלמיד השוהה בביתו עד-21 יום

9.     נספחים.

 

1.      מבוא

תלמידים חולים השוהים בביתם יקבלו תמיכה לימודית לשם סגירת פערים לימודיים מספק של המשרד אשר זכה במכרז, בפיקוח המינהל הפדגוגי. הנהלים שיפורטו להלן חלים על תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ממסגרות רשמיות וממסגרות מוכרות שאינן רשמיות.

 

2.      התלמידים הזכאים לקבלת תמיכה לימודית בביתם (על פי "חוק חינוך חינם לילדים חולים", התשס"א-2001)

2.1     תלמיד המרותק לביתו מפאת מחלה, תאונה או טיפולים רפואיים לתקופה העולה על 21 יום בגיל 18-5 בחינוך הרגיל ובגיל 21-3 אם נקבעה זכאותו לחינוך מיוחד.

2.2      תלמיד  החולה  במחלה מתמשכת – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית על פי הוראת רופא לתקופה העולה על ארבעה שבועות. לעניין מניין ארבעת השבועות יש אפשרות לצבור כמה תקופות שהייה או טיפול הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי לתקופה של ארבעה שבועות לפחות, בתנאי שהנתק בין התקופות המצטברות לא יעלה על ארבעה שבועות.  לעניין זה ייחשב כתלמיד החולה במחלה מתמשכת גם תלמיד שבשל טיפול מתמשך בבית החולים במסגרת אשפוז יום נעדר בהיקף העולה על 50% ממערכת שעות הלימוד של כיתת הלימוד במסגרת החינוכית שהוא רשום בה. ("אשפוז יום": אשפוז ללא לינה בבית החולים לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול פסיכיאטרי וכד'.)

 

3.      נוהל הפניית בקשה לשירות מהספק

3.1     מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד משובץ בה ושהוא נעדר ממנה עקב מחלה ממושכת/תאונה או טיפולים רפואיים המחייבים שהות בבית יפנה אל הורי התלמיד לשם קבלת אישור להפניית בקשה לתמיכה לימודית באמצעות ספק משרד החינוך. ההורים יחתמו על טופס ויתור סודיות ואישור להעברת המסמכים והבקשה אל הספק בתוספת העתק למנהל המתי"א הנותן את שירותיו למסגרת החינוכית של התלמיד (ראה בנספח 1 להלן).

3.2     לאחר קבלת הסכמתם של ההורים בכתב וקבלת המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המעידים על הצורך בשהייה בבית ובהיעדרות ממושכת, יפנה מנהל המסגרת החינוכית אל הספק בבקשת תמיכה לימודית לתלמיד (ראה טופס בקשה בנספח 2 להלן). העתק של הטופס יש לשלוח למנהל המתי"א.

3.3    תוך שישה ימים, לאחר בדיקת המסמכים ולאחר שנוצר קשר עם המסגרת החינוכית בקהילה, יבקר נציג הזכיין את הילד החולה ואת משפחתו בביתו, במטרה לגבש תכנית חינוכית לילד בתיאום עם צוות המסגרת החינוכית. שישה ימים לאחר מכן יחל ביצוע התכנית ההוראתית בבית התלמיד.**

 

4.      מתן תמיכה לימודית

4.1     מחנך התלמיד וצוות מהמסגרת החינוכית יהיו אחראים לבניית תכנית לימודים לילדים חולים בתיאום ובשיתוף עם נציג הספק. לצורך זה ייערך מפגש עם הספק במסגרת החינוכית שבה התלמיד משובץ.

          יצירת מערכת התמיכה המשולבת בין הגורמים המסייעים, הצוות  מהמסגרת החינוכית ונציגי הספק נועדה להקל על חזרתו של התלמיד למסגרת החינוכית ועל שילובו בה בעתיד.

4.2     הצוות מהמסגרת החינוכית שבה התלמיד משובץ ישמור, ככל האפשר, על קשר עם התלמיד ועם הוריו כדי להפחית במידת האפשר את השפעת היעדרותו מהמסגרת החינוכית. לשם כך יתבצעו ביקורי בית, תהליכי הערכה ובקרה לתכנית ומפגשי עדכון במסגרת החינוכית לכלל הצוות התומך, בשיתוף ההורים.

 

5.      נהלים להגשת בקשה למתן תמיכה לימודית בבית לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות

5.1   הפנייה לספק תיעשה על ידי מנהל המסגרת החינוכית, לאחר שיפנה אל הורי התלמיד לשם קבלת אישור להפניית בקשה לתמיכה לימודית המגובה בהמלצה מעודכנת  של הפסיכיאטר המטפל.

5.2     אם התלמיד לא הצליח לשוב ולהשתלב במסגרת החינוכית שלמד בה בקהילה במהלך תקופה שאינה עולה על שישה חודשים, יופנה עניינו לדיון של צוות רב-מקצועי שיתקיים במסגרת החינוכית שבה התלמיד משובץ. הצוות הרב-מקצועי יכלול את מנהל המסגרת החינוכית, פסיכולוג/יועץ חינוכי, מורה מטעם הספק ובמידת האפשר מומחה בתחום של הפרעות נפשיות מהמתי"א. לישיבת הצוות יוזמנו הורי התלמיד והתלמיד, אם הדבר אפשרי.

אם ההורים לא יגיעו לדיון במועד שנקבע, הוא יידחה למועד חדש. ההורים יוזמנו מחדש, ובהזמנה ייכתב שהדיון יתקיים גם לא בנוכחותם. אם ההורים לא יגיעו לדיון גם במועד זה, יתקיים הדיון לא בנוכחותם.

הפרוטוקול של הדיון ושל החלטות הצוות יועבר למשתתפים ולהורי התלמיד ויישמר בתיק התלמיד.

5.3     הצוות הרב-מקצועי יעריך את יעילות תכנית התמיכה הלימודית בתלמיד ואת התקדמותו בביתו, יעדכן את תכניתו בהתאם לצרכיו הייחודיים וישקול אם ימשיך בלימודים במסגרת הביתית עד לדיון בעניינו בוועדת השמה במועדים הקבועים בהנחיות משרד החינוך.

5.4     אם חל שינוי בתפקודו של התלמיד, המצריך דיון בוועדת השמה, יועלה עניינו לדיון בוועדת השמה חריגה על פי ההנחיות להגשת תלמיד  לוועדת השמה. ועדת ההשמה תחליט על סוג המסגרת החינוכית המתאימה עבורו. ההחלטה תיושם במהלך השנה.     

5.5     אם הצוות הרב-מקצועי לא מצא שיש להעלות את עניינו של תלמיד לוועדת השמה במהלך השנה, יועלה עניינו לדיון בוועדת השמה לקראת שנת הלימודים העוקבת, בהתאם להנחיות להגשת תלמיד לוועדת השמה. 

5.6     לוועדת ההשמה יועברו המסמכים המפורטים בחוזר הוראות הקבע עד/5(א), סעיף 1.2-42, "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר", ובכלל זה המסמכים האלה:

•    שאלון הפניה לוועדת השמה שימולא על ידי המורה המלווה המכיר את התלמיד בלימודיו בביתו

•    חוות דעת פסיכיאטרית מעודכנת

•    התכנית החינוכית האישית (תח"א) של התלמיד, כפי שגובשה על ידי מורי הספק  ומורי המסגרת החינוכית התלמיד משובץ בה

•    כל מסמך נוסף שיתרום להעמקת הדיון המקצועי ולהרחבת המידע על התלמיד ועל צרכיו.

5.7     אם החליטה ועדת ההשמה, על סמך הממצאים, על המשך לימודיו של התלמיד במסגרת החינוכית שהוא משובץ בה ועל זכאותו להמשך תמיכה לימודית בהסתמך על מסמך רפואי מעודכן, תימשך התמיכה בתלמיד באמצעות  הספק.

5.8     החלטת ועדת ההשמה תהיה קבילה עד לדיון הבא בעניינו או עד לשילובו חזרה במסגרת החינוכית שהוא שובץ בה.

 

6.      התנאים למתן תמיכה לימודית בבית

6.1     תלמיד שנמצא זכאי לקבלת תמיכה לימודית והוגשה בגינו בקשה יקבל שירותי תמיכה לימודית במועד, ביום ובשעה שייקבעו עבורו על ידי הספק או על ידי מי מטעמו (רכז התכנית, רכז אזורי ו/או מורה). הספק, או מי מטעמו, יבקר בבית התלמיד, יכיר אותו ואת המבוגר הנמצא אתו ויתאם עם המבוגר האחראי את המועד ואת השעות שבהם תינתן התמיכה הלימודית. עובד ההוראה מטעם הספק אינו מחויב לתת את שירותי החינוך במועד אחר מזה שנקבע.

 

6.2     תנאי למתן תמיכה לימודית הוא נוכחותו של הורה במהלך מתן התמיכה הלימודית.

6.3     על אף האמור ב-6.2 לעיל יהיה אפשר לספק תמיכה לימודית ללא נוכחות של הורה בהתקיים אחד מהתנאים האלה (ראה גם נספח 3 להלן):

א.    במקום ההורה יהיה נוכח אדם בגיר אחר במהלך מתן התמיכה הלימודית, בתנאי שהוא הורשה  לצורך זה על ידי ההורה. אותו אדם יהיה נוכח  לאורך כל זמן קיום התמיכה הלימודית, ממועד כניסת עובד ההוראה ועד גמר המפגש.

ב.     במקרה שגילו של התלמיד עולה על 16, והוא אינו תלמיד של החינוך המיוחד, בתנאי שניתנה הרשאה של הורה הנער לקיים את המפגש עם עובד ההוראה בלא הצורך בנוכחותו של ההורה או של בגיר אחר שהורשה לכך.

6.4     יובהר כי אם הנער לומד במוסד לחינוך מיוחד או בכיתה לחינוך מיוחד קיימת חובת נוכחות של הורה או של בגיר אחר שהורשה לכך גם אם גיל הנער הוא מעל 16.

6.5     הורה המבקש לתת הרשאה לבגיר אחר, או שגיל ילדו עולה על 16, כאמור      ב-6.3 לעיל, יודיע על כך לספק בכתב (ראה טופס הרשאה בנספח 3). גם אם ההורה נתן הרשאה לבגיר אחר (כאמור ב-6.3(א)), יהיה ההורה חייב לאשר לספק מדי חודש שהתקיימו המפגשים לצורך תמיכה לימודית.

6.6     אם ההורה מבקש לבטל את ההרשאה שניתנה, עליו להודיע על כך לספק בכתב.

 

7.      הודעה על הפסקת תמיכה לימודית בבית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביה"ס בקהילה

7.1     הודעה על חזרתו של תלמיד שנעדר עקב מחלה ממושכת/תאונה או טיפולים רפואיים תלווה באישור רפואי המגבה חזרה זו.

7.2     מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד חזר אליה לאחר שנעדר  עקב מחלה ממושכת/תאונה או טיפולים רפואיים המחייבים שהות בבית יעביר לספק הודעה על הפסקת התמיכה הלימודית לתלמיד בביתו והעתק למנהל המתי"א (ראה טופס הודעה בנספח 4 להלן).

7.3     האמור ב-7.2-7.1 אינו חל על תלמיד החוזר למסגרת החינוכית ולומד בה פחות מ-50% משעות הלימוד של כיתתו, שכן במקרה זה תימשך התמיכה הלימודית שהתלמיד יקבל בביתו.

 

8. שמירה על קשר עם תלמיד השוהה בביתו עד-21 יום

8.1     במקרה שהתלמיד נעדר מבית הספר עד 21 יום יתקשר מחנך הכתה לדרוש בשלומו של התלמיד, וייצור איתו קשר מדי יומיים, עד לשובו לבית הספר.

8.2     המורה יעודד את תלמידי הכיתה ליצור קשר עם התלמיד הנעדר. במקרה שהתלמיד נעדר מעל 4 ימים ידאג מחנך הכיתה להכין רשימת תורנות עבור תלמידי הכיתה ליצירת קשר ולמסירת שיעורי הבית.

8.3     אם מחלתו של התלמיד אינה מדבקת (באישור רופא בלבד) יכין המורה טבלת ביקור חולים עבור התלמידים.

8.4     מחנך הכיתה ידאג לתכלול חומרי למידה חשובים מהמורים המקצועיים ולהעברתם לתלמידים להשלמה בעת שיהיו כשירים ללמידה ולהשלמה.

8.5     תלמיד הנעדר מבחינה בשל מחלתו יהיה רשאי להשלימה עם שובו לבית הספר, בתיאום עם המורה המלמד.

 

9. נספחים

נספח 1  טופס ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית/רפואית

נספח 2  טופס בקשה לקבלת שירותי חינוך לילדים חולים בביתם

נספח 3 טופס הסכמה למתן תמיכה לימודית שלא בנוכחות הורה

נספח 4 טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביה"ס בקהילה     

 

*בחוזר זה בוצע שינוי בתאריך 16/12/15

**הס"ק 3.3 הוסף בתאריך 20/3/2016.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/4(א), כ"ה בכסלו התשע"ו, 07 בדצמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/02/2019