education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

8.4-21  נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה העדכנית (סעיף 8.4-22 בחוזר עו/7(א))

 

תוקף ההוראה: החל מ-8 במרס 2016.

תאריך הפרסום: כ"ח באדר א' התשע"ו, במרס 2016.

התחולה:  עובדי הוראה בחינוך הרשמי וכן עובדי הוראה המבקשים להגיש את מועמדותם למשרות ניהול במוסדות חינוך הנמצאים בפיקוח של משרד החינוך.

תמצית ההוראה

מטרת חוזר זה היא להתוות את דרך בחירתם של מנהלים וסגני מנהלים לבתי הספר ולמסגרות חינוכיות אחרות.

הליך הבחירה של המנהלים נעשה על ידי "ועדת יועצים" המורכבת מנציגי המשרד, מנציגי הרשות המקומית הרלוונטית ומנציגיהם של ארגוני העובדים. החלטתה של "ועדת יועצים" היא בגדר המלצה למנהל הכללי של המשרד, והוא בעל הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד.

הליך הבחירה של סגני המנהלים נעשה על ידי "ועדת יועצים" המורכבת ממנהל בית הספר (בחטיבת ביניים צמודה לחטיבה עליונה מנהל בית הספר הוא מנהל חטיבת הביניים) ומהמפקח על בית הספר. החלטתה של ועדת היועצים היא בגדר המלצה למנהל המחוז שהמשרה שייכת אליו, והוא בעל הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד.

החוזר חל על בתי ספר רשמיים. עם זאת, ההוראות בחוזר זה המפרטות את תנאי הסף הנדרשים ממועמדים לתפקידי ניהול בית ספר או מוסד חינוך אחר חלות גם על מועמדים לתפקידי ניהול בבתי ספר על-יסודיים ולתפקידי סגן מנהל, ובכללם בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים. זאת מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, ומכוח תקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג-1953.

 

תמצית השינויים

1.   הוראות אלה מחליפות את ההוראות בסעיף 8.4-19 בחוזר הוראות הקבע עה/5(ב) באותו נושא. זאת בשל: א. עדכון תנאי הסף למשרות הניהול בסוגי מוסדות חינוך שונים; ב. התאמת הליך הבחירה והמינוי למערכת ממוכנת ומקוונת; ג. הוספת הליך בחירה ומינוי של מנהלות חטיבה צעירה; ד. ביטול הליך הבחירה והמינוי של משרת סגן מנהל בית המדרש למורות ולגננות. 

2.   הוראות אלה מחליפות גם את ההוראות בסעיף 8.4-20 בחוזר הוראות הקבע עו/7(א) בשל שיבושים בגרסה שפורסמה, בעיקר בנספח 2, "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל, למשרת מנהל אשכול פיס ולמשרת מנהל חטיבה צעירה".

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-      סעיף 8.4-20 בחוזר הוראות הקבע עו/7(א), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים"

-      סעיף 8.4-19 בחוזר הוראות הקבע עה/5(ב), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-     סעיף 8.2-16 בחוזר הוראות הקבע סז/8(ב), "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה"

-     סעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "העסקת קרובי משפחה במוסדות החינוך"

-     סעיף 8.5-1 בחוזר "הודעות ומידע" עב/1, "הבהרה לסעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א) בנושא "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך"".

-     סעיף 8.4.1 בחוזר "הודעות" עו/2, "התכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר לשנת הלימודים התשע"ז"

התפוצה: עובדי ההוראה, המפקחים והמנהלים במוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.

הגורם  האחראי

א.    שם היחידה:  האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

ב.    בעלי התפקיד: מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

ג.     מספר הטלפון:  02-5604750

ד.    כתובת הדוא"ל:  meitalch@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.    מינוי מנהלים

2.    מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

3.    מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

4.    מינוי מנהלי אשכול פיס – הליכי הבחירה

5.    מינוי מנהל חטיבה צעירה

6.    נספחים

נספח 1: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה*

נספח 2: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל

נספח 3: הנחיות למסירת פרוטוקול ועדת היועצים

נספח 4: מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים.

 

1.     מינוי מנהלים

1.1    פרסום הודעה על משרה פנויה

1.1.1  הדרך לפרסום הודעה

א.      הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד מדינה במוסד חינוך יסודי, על-יסודי או בכל מוסד חינוך רשמי אחר (להלן "מוסד חינוך רשמי אחר"), ורוצה מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך, לרבות מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, מנהל מינהל החברה והנוער ומנהל האגף לחינוך מבוגרים (להלן "מנהל המחוז"), למלאה דרך קבע או לתקופה שייקבע, יפנה מנהל המחוז אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה לפרסם הודעה על משרה פנויה דרך קבע או לתקופה שתיקבע (להלן "משרה פנויה").

ב.       הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לפחות באחת מהדרכים האלה:

1)   בשלושה עיתונים יומיים לפחות

2)   באתר האינטרנט של משרד החינוך.

 

1.1.2  פרטי ההודעה

א.      ההודעה תכלול הפניה לאתר של פורטל עובדי ההוראה במשרד החינוך שבו יפורטו המשרות הפנויות, הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים ודרישות מיוחדות), המועד האחרון להגשת מועמדות וקישור להגשת מועמדות מקוונת.

ב.            לא תתקבל בקשה של מועמד למשרה פנויה אשר למילויה דרושה כשירות מיוחדת (כגון תואר בתחום מיוחד, השלמת חוק לימודים מסוים, תעודה מסוימת), אם המועמד חסר את אותה כשירות.

ג.       לא תטופל בקשה של מועמד שפרטי ההתקשרות שלו (כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון הנייח והנייד) חסרים או אינם מעודכנים במערכת. לפיכך על המועמד לוודא שפרטים אלה מעודכנים.    

ד.       המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה הודעה הוא המועד האחרון המפורסם במודעה או באתר. לא יהיה אפשר להגיש בקשת מועמדות לאחר מועד זה.

 

1.2    הגשת בקשה למשרה פנויה

1.2.1  בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש באמצעות טופס מקוון בלבד המובא באתר פורטל עו"ה – משרד החינוך.

1.2.2 מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה ימציא לתחום כוח אדם בהוראה במחוז, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות כל עניין הקשור בהתאמתו למשרה.

1.2.3  במועד הגשת המועמדות יועברו פרטי המועמד  לבדיקתו של קב"ט המשרד.

1.2.4 בטופס הגשת המועמדות על המועמד להצהיר אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לבין מי מעובדי המוסד החינוכי (עובדי הוראה ועובדי מינהל) המועסקים במוסד שהוא מגיש מועמדות לניהולו, וכן אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו  לבין מי מעובדי הרשות המקומית שהמוסד שהוא מגיש את מועמדותו לניהולו שייך אליו. הנוהל בדבר איסור העסקת קרובי משפחה מפורט בסעיף 5.8-40 של חוזר הוראות הקבע עא/4(א), "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך", ובהבהרה לסעיף זה בחוזר "הודעות ומידע" עב/1, סעיף 8.5-1.

 

1.3   ועדת היועצים

1.3.1  הזמנה לריאיון

א.      ההזמנה לריאיון תישלח למועמד בדואר אלקטרוני, עד יומיים לפחות לפני הריאיון.  

ב.      1)    לא יוזמן מועמד לריאיון אם נמצא שאינו עומד בתנאי הסף הנדרשים למשרה, כמפורט בנספח 1 להלן. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המחוז לא להזמין לריאיון עקב קיומו של טעם ענייני אחר המונע זאת.

2)   לא יוזמן מועמד למשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי דתי, אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי-דתי לפי תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), התשי"ג-1953.

3)   בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה יפרסם המשרד, ככל האפשר, הודעות נוספות על אותה משרה. בהעדר מועמדים העונים על תנאי הסף גם בהודעות הנוספות, ימונה המועמד המתאים ביותר בנסיבות המקרה במינוי בפועל לשנת לימודים אחת כמצוין ב-1.5.2 וב-1.5.3 להלן.

ג.       מועמד שאינו עומד בתנאי הסף יוכל לצפות בנימוק לאי-עמידתו בתנאי הסף במערכת המקוונת.

ד.      הזמנה או הודעה תיראה כמבוצעת אם היא נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה במערכות המשרד.

1.3.2  סדרי עבודתה של ועדת היועצים

א.      בריאיון בוועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה. מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור ב-1.3.1-ב לעיל.

ב.      מועמדים ירואיינו בעל-פה על ידי ועדות יועצים שחבריהן מוזמנים על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר או נציגו, אשר ישמש מרכז ועדת היועצים או נציגו בהרכבים המפורטים להלן:

1)     בחינוך היסודי

א)     מגמה ממלכתית

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(3)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך

(4)    נציג מטה משרד החינוך או נציג ממחוז שהוועדה אינה שייכת אליו, ובמקרה שהדבר אינו מתאפשר – נציג מהמחוז שהוועדה שייכת אליו (להלן: נציג המשרד).

ב)     מגמה ממלכתית-דתית

(1)    מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש

(2)    מנהל המחוז או נציגו

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת / אגף החינוך.

2)     בחינוך העל-יסודי (בחטיבות ביניים)

א)     מגמה ממלכתית

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(3)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(4)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך

(5)    נציג המשרד.

ב)     מגמה ממלכתית-דתית

(1)    מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש

(2)    מנהל המחוז או נציגו

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

3)     במרכזי הפסג"ה (פיתוח סגלי הוראה)

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)    מנהל אגף מרכזי הפסג"ה או נציגו 

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

4)     במתי"א (מרכז תמיכה אזורי-יישובי)

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)    מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

5)     במרכזי יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)    נציג המחלקה למחוננים

(3)   נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    ראש הרשות המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

6)     במרכזי הדרכה

א)     במרכז הדרכה ארצי

(1) מנהל אגף תכנים, תכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו – יושב ראש

(2)    מפקח ארצי, מטה מינהל החברה והנוער

(3)    נציג מינהל חברה ונוער במחוז

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    נציג הסתדרות המורים.

ב)     במרכז הדרכה מחוזי

(1) מנהל אגף תכנים, תכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו – יושב ראש

(2)    מנהל מחוז או נציגו

(3)    נציג מינהל חברה ונוער במחוז

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    נציג הסתדרות המורים.

הערה: במקרה של "קולות שקולים" יהיה משקלו של יו"ר הוועדה  כפול.

ג.       נציגי משרד החינוך שהם חברים בוועדה לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה הפנויה בטופס המועמדות לאותה משרה.

          בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. המלצת ועדה שהתקיימה בהעדר ייצוג כאמור תיפסל, למעט מקרים חריגים שהנסיבות אינן מאפשרות זאת. במקרים אלה יידרש אישור מנומק ממנהל המחוז או ממי מטעמו שמונה על ידו לעניין זה להתיר מראש את קיום הוועדה. באין אפשרות כזו, במקרים נדירים, אפשר לאשר בדיעבד את ועדת היועצים שהתקיימה ללא ייצוג לבני שני המינים.

ד.      מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר, והוא ישמש משקיף שהוא בעל זכות לדעה מייעצת אך אינו חבר הוועדה.

         כמו כן, מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף השש-שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, וזאת אם המשרה הפנויה היא משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש-שנתי.

          אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד בלבד.

ה.      המקום והמועד לכינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.

ו.       המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם היושב-ראש.

ז.       המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב לפני ועדת היועצים. הוועדה רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא מחוץ לישראל בהיעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על תכונותיו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחיית ישיבת הוועדה.

ח.      אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים בדבר, האמורים לבדוק את כשירות המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם עליהם.

ט.      לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית או על דעותיו הפוליטיות. 

י.       מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יעמיד לרשות ועדת היועצים את התיקים האישיים של כל מועמד או את המידע הרלוונטי הנמצא בתיק האישי הסרוק ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור ב-1.2.1 לעיל.

יא.     מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או מי שהוסמך על ידו,  רשאי לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של כל המועמדים, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת הממונה הנוכחי או מממונים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, והוא רשאי גם למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי שהם יערכו את הבדיקה. כל המידע חייב להיאסף לפני תחילת כינוסה של ועדת היועצים, ובכלל זה החומר הנוסף שמנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי לבקש.

יב.     ועדת היועצים רשאית לבקש מידע נוסף במהלך כינוסה בתנאי שהמידע רלוונטי להליך הבחירה. הוועדה תוכל לשקול את המידע לצורך גיבוש החלטתה רק אם ניתנה למועמד זכות התגובה על המידע החדש.

יג.      ועדת היועצים אינה רשאית לדרוש או לקבל מידע נוסף לגבי מי מהמועמדים לאחר תום דיוניה ופיזורה. על הוועדה לקיים דיון ולקבל החלטה בתום הריאיון של כל המועמדים במכרז למשרה הנדונה.

יד.     מנהל האגף הבכיר או מי שהוסמך על ידו ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות דעת משמעות לעניין בחירתו של המועמד.

טו.     חבר ועדת היועצים שהמועמד הוא קרוב משפחה שלו יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף כלל בוועדת היועצים המראיינת את המועמדים לאותה משרה. בפסקה זו "קרוב משפחה" כולל בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.

טז.     חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על כישלונו בעבר של מועמד או על ניסיון לא מוצלח עמו, או הערכה שלילית אחרת  כלשהי, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע.

יז.      מרכז ועדת היועצים ירשום פרוטוקול של הדיונים של ועדת היועצים על גבי טופס פרוטוקול הוועדה הנמצא במערכת מרום. המערכת למינוי מנהלים, באתר משרד החינוך.

1.3.3  סיכומי ועדת היועצים

 א.     לאחר ראיוּן כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, בחוות דעתם של המשקיפים, במסמכים שהוגשו לפי 1.3.2-י' לעיל ובהתרשמותו מראיון המועמדים. ההערכה תתבטא בקביעתו של מועמד אחד על ידי כל חבר בוועדת היועצים הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה.

ב.       סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו (ראה בנספח 3). על חברי הוועדה לנמק את השיקולים לבחירת המועמד המומלץ. הנימוקים יינתנו בנפרד מחילופי הדברים בין חברי הוועדה.

ג.       כל חברי הוועדה יחתמו  על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

ד.      בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף כאמור ב-1.3.2-ד לעיל, מרכז ועדת היועצים והמועמד.

ה.      דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים; אסור להביא אותם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.

ו.       פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש על ידי מרכז הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.

 

1.4    מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

1.4.1  המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

1.4.2  א.      החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.

ב.       יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.

1.4.3  פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:

א.      לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות;

ב.       לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה;

ג.       ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא מצאה אף מועמד כשיר למשרה;

ד.       לא מונה על ידי מנכ"ל המשרד אף מועמד מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה, ינהג תחום כוח אדם בהוראה במחוז כדלהלן:

1)     בהתקיים ג' ו-ד' לעיל: יעביר את פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה;

2)     בהתקיים ג' ו-ד' לעיל: יודיע על כך בכתב למועמדים;

3)     בהתקיים א'-ד' לעיל: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה יציע למנכ"ל לפעול באחת הדרכים האלה:

(א)    לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר

(ב)    למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי מנהל המחוז למשרה הפנויה.

 

1.5    מינוי בפועל ומילוי מקום

1.5.1  התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי ממלא מקום למשרה למשך התקופה שבה המשרה אינה מאוישת, אך לא מעבר ל-31 באוגוסט שבאותה שנה. רצוי למנות כממלא מקום למשרה את סגן המנהל או עובד הוראה בדרג ניהולי זוטר יותר או מורה מבית הספר, לפי המלצת המפקח על בית הספר. זאת במטרה לשמור על היציבות הבית-ספרית.

1.5.2  התפנתה משרת ניהול בהתקיים הנסיבות המפורטות ב-1.4.3 לעיל, והוחלט לפעול לפי חלופה ד-3-ב, ימנה המנהל הכללי ממונה בפועל למשרה למשך שנת לימודים אחת בלבד. במקרה זה תוקם ועדת איתור שתראיין כמה מועמדים פוטנציאליים, ככל האפשר, ותמליץ על אחד מהם בפני מנהל המחוז, אם הוא איננו משתתף בוועדת האיתור. אם ועדת האיתור כוללת את מנהל המחוז, אין צורך להמליץ בפניו. ועדת האיתור תורכב ממנהל המחוז או מנציגו וממפקח במחוז; רצוי ככל האפשר שיהיה זה מפקח שלא המליץ על אף מועמד. המפקחים במחוז הם אלה שימליצו על מועמדים פוטנציאליים שעל פי היכרותם ראויים לשמש בתפקיד (למשל, הם משמשים מפקחים על עו"ה בבית הספר, או התרשמו ממנו במכרזים קודמים). תינתן עדיפות להמלצה על מועמד העומד בתנאי הסף למשרה המובאים בנספח 1. הוועדה תראיין ככל האפשר לא פחות מ-2 מועמדים. הריאיונות יתועדו בפרוטוקול, כולל נימוקים לבחירה במועמד המומלץ. לאחר איתור המועמד המומלץ יש להביא את פרטי ההמלצה אל מנהל המחוז – אם הוא לא השתתף בוועדת האיתור – והוא ימליץ על המועמד, אם ימצא שאכן המועמד ראוי לכך, בפני המנהל הכללי, אשר ייתן את החלטתו בעניין.

                 על המחוז לשלוח לאחראי על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה את ההצעה למינוי בפועל ולצרף את פרוטוקול ועדת האיתור ואת המלצת מנהל המחוז.

         לקראת שנת הלימודים שלאחר המינוי בפועל תפורסם הודעה לאיוש משרת הניהול.

1.5.3  על מינוי כאמור ב-1.5.1 וב-1.5.2 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז על גבי טופס הצעה למינוי בפועל הנמצא במערכת מרום, באתר משרד החינוך.

 

1.6    ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")

1.6.1  כללי

א.      המנהל הכללי רשאי למנות ועדה עליונה בכל מקרה שבו הוא סבור כי יש לשוב ולבחון את כל המועמדים שהופיעו לפני ועדת היועצים או רק את אלה שהומלצו על ידה.

ב.       המנהל הכללי ינמק את החלטתו בדבר הצורך בכינוס הוועדה העליונה, במיוחד אם מצא לנכון לכנס ועדה עליונה על אף שוועדת היועצים המליצה פה אחד או ברוב דעות על מועמד אחד.

הערה: למען הסר ספק, בהתקיים הנסיבות המפורטות ב-א' וב-ב' לעיל המנהל הכללי רשאי להעדיף שלא להסתייע בוועדת יועצים עליונה אלא לראיין בעצמו את המועמדים.

1.6.2  הזמנה להופעה בפני ועדת היועצים העליונה

א.      הזמנה להופעה בפני הוועדה תישלח למועמד/ים שנקבע/ו על פי המצוין ב-1.6.1-א לעיל.

ב.       ההזמנה תישלח למועמד על ידי מנהל האגף הבכיר לפחות שבעה ימים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד או בכל אמצעי אחר בכתב או בעל-פה, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד הריאיון.

ג.       ההזמנה או ההודעה הנשלחת תיראה כמבוצעת בעת מסירתה לדואר, אם הכתובת שעליה הייתה נכונה. ההזמנה או ההודעה תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. אם אי אפשר לשלוח את ההזמנה או את ההודעה בדואר, ייעשה הדבר בכל אמצעי אחר, בכתב או בעל-פה.

1.6.3  סדרי עבודתה של הוועדה העליונה

א.      בריאיון בוועדה העליונה תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה.

ב.       יושב ראש הוועדה העליונה ימנה מרכז לוועדה העליונה, והוא ירשום פרוטוקול של דיוניה.

               חברי הוועדה יהיו:

-      מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה – יושב ראש

-      מנהלי האגפים של הגיל המתאים במינהל הפדגוגי

-      נציג הלשכה המשפטית

-      האחראי על מינוי מנהלים באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה – מרכז הוועדה.

          המנכ"ל, או ממלא מקומו בהעדרו, רשאי למנות אד הוק נציג/ים חלופי/ים בהעדר חבר אחד או יותר של הוועדה העליונה.

ג.       מקומה ומועד כינוסה של הוועדה העליונה ייקבעו על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

ד.       הוועדה העליונה רשאית לדון במועמדותו של מועמד הנמצא מחוץ לישראל, אם מצאו חברי הוועדה העליונה כי המסמכים שהובאו לפניהם מספקים כדי לעמוד על תכונותיו של המועמד. הוא הדין במועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחייתה של ישיבת ועדת היועצים העליונה. 

ה.      מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי יעמיד לרשות הוועדה העליונה את תיקיו האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ונספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד והונחו לפני ועדת היועצים.

ו.       מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביזמתו או על פי בקשת חברי ועדת היועצים העליונה, לדרוש עריכת בדיקה, בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המשרד או גופים חיצוניים למשרד, של נתונים אישיים או מקצועיים של מועמד מעבר לאלה שנתבקשו והונחו לפני ועדת היועצים.

          מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ימציא את תוצאות הבדיקה לחברי ועדת היועצים העליונה, אם לדעתו יש בהן משמעות לעניין המלצה על המועמד.

ז.       אם אחד או יותר מהמועמדים למשרת הניהול הוא קרוב משפחה של חבר בוועדת היועצים העליונה, יודיע על כך חבר הוועדה ליושב ראש הוועדה ולא ישתתף בוועדה העליונה המראיינת את המועמדים למשרה שעליה מתמודד גם קרוב המשפחה. קרוב משפחה כולל: בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.

ח.      לאחר ראיון כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחברי הוועדה העליונה את המועמדים על פי נתוניו האישיים והתרשמותו מהמועמד בריאיון עמו. הערכות אלה תירשמנה באופן מפורט בפרוטוקול הוועדה.

ט.      בסיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו.

י.       כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

יא.     בישיבת הוועדה העליונה יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה המפורטים ב-ב לעיל.

יב.     דיוני הוועדה העליונה, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אסור להביאם לידיעתם של אחרים אלא באישור המנהל הכללי.

יג.      פרוטוקול ישיבת הוועדה העליונה יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש למנהל הכללי על ידי מרכז הוועדה באמצעות יושב ראש הוועדה העליונה.

1.6.4  מינוי לאחר הגשת המלצתה של הוועדה העליונה

א.      המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרת ניהול בית ספר לאחר שיעיין בפרוטוקול של הוועדה העליונה ובמסמכים שהובאו לידיעתו.

ב.            המנהל הכללי ייתן החלטה מנומקת ומבוססת על עובדות, על ממצאים ועל שיקולים לגבי מינויו של המועמד שבחר בו למשרת הניהול.

ג.       החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרת ניהול, ישלח הממונה על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה הודעה על כך למנהל המחוז הרלוונטי, והאחרון ישלח הודעה בהתאם למועמד שנבחר. יתר המועמדים יקבלו מכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי בחירתם.

 

2.     מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

2.1    כללי

הגיע מספר הכיתות במוסד למספר המצדיק  מינוי סגן מנהל (ראה נספח 4), רשאי המנהל לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של סגן מנהל.

 

2.2     הליך הבחירה הפנימי

2.2.1  הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל הכישורים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

בחטיבת ביניים צמודה לחטיבה עליונה יוכלו להגיש את מועמדותם רק מורים עובדי משרד החינוך בבית הספר.

2.2.2 בוועדת היועצים יהיו שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

         בבית ספר על-יסודי שש-שנתי (כיתות ז'-י"ב) שבו חטיבת הביניים צמודה לחטיבה העליונה מנהל בית הספר לעניין זה הוא מנהל חטיבת הביניים. מנהל השש-שנתי רשאי להשתתף בוועדה במעמד של משקיף והוא לא יהיה בעל זכות הצבעה.

2.2.3  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.2.4  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

2.2.5  הליך הבחירה הפנימי ייערך ככל האפשר לא יאוחר מתחילת חודש יוני.   

 

2.3 הליך הבחירה החיצוני

2.3.1 לא נמצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר, או לא המליצה ועדת היועצים על מועמד ראוי לתפקיד מקרב מורי בית הספר, או לא אישר מנהל המחוז את המלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב מורי בית הספר, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

2.3.2 הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט ב-2.2.2 לעיל.

2.3.3 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.3.4          מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

 

3.     מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

3.1    כללי

הגיע מרכז הפסג"ה לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל מרכז פסג"ה (גודל בינוני ומעלה, כלומר מעל 1000 עו"ה הרשומים באזור ההזנה של מרכז הפסג"ה), רשאי מנהל המרכז לפנות אל המפקח על הפיתוח המקצועי בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל מרכז פסג"ה.

 

3.2     הליך הבחירה

3.2.1  הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז פסג"ה תפורסם על לוח המודעות במרכז ועל לוח המודעות של כל בתי הספר השייכים לאזור ההזנה של המרכז, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל הכישורים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

בוועדת היועצים יהיו שני חברים: מנהל מרכז הפסג"ה והמפקח על הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה באותו מרכז.

בוועדת היועצים רשאי להשתתף משקיף שהוא עובד משרד החינוך.

3.2.2  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

3.2.3  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז הפסג"ה.

 

4.     מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה

4.1    כללי

התפנתה משרת סגן מנהל מרכז הדרכה, רשאי מנהל מרכז ההדרכה לפנות אל המפקח על אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל מרכז הדרכה.

4.2    הליך הבחירה

4.2.1 הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז הדרכה תפורסם על לוח המודעות במרכז ההדרכה. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה מחוזי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מינהל החברה והנוער במחוז. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה ארצי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מטה מינהל החברה והנוער. המודעה תכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

4.2.2 בוועדת היועצים יהיו חברים: במרכז הדרכה מחוזי – מפקח מאגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מנהל חברה ונוער במחוז ומנהל מרכז ההדרכה. במרכז הדרכה ארצי – מפקח מהאגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, ממונה מהאגף החברתי-קהילתי ומנהל מרכז ההדרכה.

4.2.3 הוועדה תראיין את המועמדים ותגיש את המלצותיה למנהל אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער, והוא יאשר או ידחה את המלצות הוועדה.

4.2.4 הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז ההדרכה.

 

5.     מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי

5.1    כללי

הגיע בית הספר לחינוך ימי (להלן "בית ספר") לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל (כמפורט בנספח 4), רשאי מנהל בית הספר לפנות אל המפקח על החינוך הגופני במחוז בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל.

 

5.2    הליך הבחירה

5.2.1  הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל בית הספר תפורסם על לוח המודעות בבית הספר, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל הכישורים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

         בוועדת היועצים יהיו שני חברים: מנהל בית הספר לחינוך ימי והמפקח על החינוך הגופני במחוז.

5.2.2 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

5.2.3 מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

 

6.     מינוי מנהלי אשכול פיס - הליכי הבחירה

6.1     הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים, מאחר שמעמדו של מנהל אשכול פיס הוא כשל סגן מנהל בית ספר.

6.2      הליך הבחירה הפנימי יהיה כדלקמן:

6.2.1 המחוז יפרסם על לוחות המודעות של בתי הספר שאליהם משויך "האשכול" הודעה על משרה פנויה ויכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

6.2.2 כל עובד הוראה העונה על הדרישות שפורטו לעיל רשאי להגיש את מועמדותו למשרה האמורה.

6.2.3 המנהל ייבחר על ידי ועדת בחירה שימנה מנהל המחוז. מנהל המחוז או נציגו יעמוד בראש ועדת היועצים וימנה את חברי הוועדה לפי ההרכב הזה:

-    נציג הרשות המקומית

-    מנהל בית הספר השש-שנתי או מנהל חטיבת הביניים  העצמאית שה"אשכול" צמוד אליהם

-    נציג הארגון היציג

-    מפקח בית הספר

-    המפקח המחוזי למדע ולטכנולוגיה

-    נציג המינהל למדע ולטכנולוגיה שישמש כמשקיף בוועדה.

במקרה שאין הכרעה חד-משמעית יכריע קולו של יו"ר הוועדה.

6.2.4 מועמד שלא הוזמן לריאיון בפני ועדת הבחירה יקבל על כך הודעה מנומקת בכתב.

6.2.5 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

6.2.6 מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש-שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

6.3     הליך הבחירה החיצוני יהיה כדלקמן:

6.3.1 לא נמצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר המשויכים לאשכול, או לא המליצה ועדת היועצים הפנימית על מועמד ראוי מבין אלה שהגישו את מועמדותם, או לא אישר מנהל המחוז את המלצת ועדת היועצים, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של מנהל אשכול פיס.

6.3.2 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

6.3.3 מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש-שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

 

7.     מינוי מנהל חטיבה צעירה – הליכי בחירה

7.1    כללי

7.1.1 הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים.

7.1.2  במוסד חינוך רשמי הכולל חטיבה צעירה רשאי מנהל המוסד לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של מנהל חטיבה צעירה.

 

7.2     הליך הבחירה הפנימי

7.2.1  הודעה על משרה פנויה למנהל חטיבה צעירה תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל הכישורים המתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

7.2.2 בוועדת היועצים יהיו שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

7.2.3  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.2.4  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

7.2.5  הליך הבחירה הפנימי ייערך ככל האפשר לא יאוחר מתחילת חודש יוני.   

7.3 הליך הבחירה החיצוני

7.3.1 לא נמצא מועמד לתפקיד בין עובדי ההוראה בבית הספר, או לא המליצה ועדת היועצים על מועמד ראוי לתפקיד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר, או לא אישר מנהל המחוז את המלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר – תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

7.3.2 הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט ב-7.2.2 לעיל.

7.3.3 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.3.4 מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

 

*חל שינוי בנספח זה בסעיף ו', בתאריך 10.03.2016.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/7(א), כ"ח באדר א' התשע"ו, 08 במרץ 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/02/2017