education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.2 התנדבות

7.2-7  ימי התרמה במערכת החינוך

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

 

תוקף ההוראה: החל מ-2 במרס 2016.

תאריך הפרסום: כ"ב באדר א' התשע"ו, במרס 2016

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

תמצית ההוראה

חוזר זה מפרט את הכללים להפעלת תלמידי מערכת החינוך וחניכי תנועות הנוער בהתרמות עבור העמותות המתרימות.

 

תמצית השינויים

החוזר מחליף את סעיף 7.2-6 בחוזר הוראות הקבע עד/1(א) שעודכן בהתאם למדיניות הכוללת של המשרד. בעיקר שונו הס"ק 7.2 ו-9.14-9.11. כמו כן הוסף סעיף בנושא "ביטוח תלמידים מתנדבים".

 

הוראות קודמות שהוראה זו מבטלת: סעיף 7.2-6 בחוזר הוראות הקבע עד/1 (א), "ימי התרמה במערכת החינוך".

הגורם האחראי

שם היחידה: האגף לשירות לאומי

בעל התפקיד: מנהל האגף לשירות לאומי

מס' הטלפון: 02-5603544

כתובת הדוא"ל: davidfe@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.       רקע

2.       סדר הפעולות הקבוע למהלך השנה שיאפשר פעילות סדירה, יעילה, קבועה ומבוקרת

3.       פעילות חינוכית מטעם העמותה

4.       עקרונות פעולה

5.       הנחיות כלליות

6.       מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות

7.       ועדת מעקב מתמדת, מינויה, הרכבה וסמכויותיה

8.       כללים לקיום יום ההתרמה והוראות ביטחון ובטיחות

9.       תבחינים (מצטברים) למתן היתרים לעמותות להסתייע בתלמידים במבצעי התרמה

10.     חלוקה לאשכולות

11.     ביטוח תלמידים מתנדבים

12.     נספחים

נספח 1: טפסים להפניית מתנדב וקבוצת מתנדבים

נספח 2: אישור קיום ביטוחים.

 

1.      רקע

משרד החינוך רואה בפעילות ההתנדבותית למען הזולת ערך חינוכי רב. חינוך הנוער לאזרחות טובה ולרגישות לצורכיהם של חולים, נכים, פגועים ונזקקים בחברה הוא אחד מיעדיה של מערכת החינוך. נושא ההתרמות הוא חלק מתכנית חינוכית שמשרד החינוך מנהיג במטרה לחנך את התלמידים ליטול חלק בעשייה למען הציבור ללא תמורה ולפתח מודעות אנושית וחברתית. באופן מעשי תהיה הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר ובכפיפות להוראות משרד החינוך כפי שהן באות לידי ביטוי בהוראות חוזר המנכ"ל לעניין זה, תוך התייעצות עם מועצת התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי. הפעילות יכולה להיות בקשר עם התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" או במסגרתה.

 

 

2.      סדר הפעולות הקבוע למהלך השנה שיאפשר פעילות סדירה, יעילה, קבועה ומבוקרת

2.1     הממונה על ימי ההתרמה מטעם משרד החינוך יפרסם את רשימת העמותות העומדות בתבחינים המפורטים ב-9 להלן הרשאיות לקיים פעילות חינוכית וימי התרמה בשיתוף תלמידים במערכת החינוך. רשות החינוך המקומית תעקוב אחר המשובים של מוסדות החינוך ותהיה רשאית להעביר אותם לממונה על ימי ההתרמה במטה המשרד.

2.2     ועדת החינוך הרשותית תתכנס פעם בשנתיים, יחד עם נציגי העמותות, כדי לשבץ אותן בבתי ספר תוך התחשבות בדעותיהם של מנהלי בתי הספר. במהלך השנה תעקוב הוועדה אחר המשובים בבתי הספר ותעביר משוב מסכם למשרד החינוך. הוועדה תאשר את המשך הפעילות או תחליט על שינויים.

2.3     צוות התכנון הבית-ספרי – המנהל או נציג מטעמו, צוות מורים מטעם המנהל, רכז החינוך החברתי, מועצת התלמידים הבית-ספרית, נציגות ההורים, נציג העמותה שנקבעה כשייכת לבית הספר – יחליט על תכנית חינוכית מתאימה הכוללת בתוכה את יום ההתרמה כיום שיא. זאת בהתאם להמלצות התת-ועדה החינוכית. הצוות אף יערוך משוב מתאים שיכלול את דעת התלמידים, הצוות החינוכי והעמותה, בשיתוף מועצת התלמידים.

2.4     צוות התכנון הבית-ספרי יעביר את התכנית לאישור מנהל אגף החינוך ברשות.

 

3.      פעילות חינוכית מטעם העמותה

העמותה תפתח מערך הסברתי מגוון שמטרתו למנוע מצב שהילדים משמשים רק כמגייסי כספים. להלן דוגמאות מספר:

3.1     העמותה תבצע הסברה באמצעות נציגיה אשר יפעלו בקרב צוות בית הספר, יסבירו את הפעילות בכיתות בדרכים שתבחר הנהלת בית הספר ויטפחו קבוצת תלמידים ייעודית נבחרת בבית הספר שחבריה ישמשו מסבירים לעמיתיהם התלמידים על פעילות העמותה ועל חשיבות ההתרמה. ההסברה תתקיים באמצעות מצגות ועזרים. נציגי העמותה יקיימו מפגש מקדים עם מנהל בית הספר ועם צוות נבחר על ידו לתכנון פעילות ההסברה המתאימה מתוך רפרטואר הפעילויות. ההסברה תיבנה בהתאם לרלוונטיות לתלמידים, לעולמם ולבעיותיהם ולמפגשים שלהם עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

3.2     קבוצה ייעודית של כ-16 תלמידים מכיתות שונות המוכשרת לפעילות הדרגתית רחבה יותר תשתתף בסמינר של יום שלם. זאת במסגרת הכשרה כוללנית יותר של פיתוח מנהיגות וכישורי הדרכה. אפשר להתחבר להכשרות אחר הצהריים למד"צים או לפעילות מועצת תלמידים ונוער רשותית אשר תציע פעילויות יישוביות.

3.3     מתנדבים מקרב צוות בית הספר ומקרב ההורים, וכן בני נוער בשנת שירות, יכולים לעזור גם בהתרמה וגם בליווי של בני נוער.

 

4.      עקרונות הפעולה

4.1     שותפות

יש חשיבות לשותפות מלאה בהובלת התהליך ובחתירה למטרה; לפיכך חובה לשתף את ועד ההורים ואת מועצת התלמידים והנוער הרשותית והבית-ספרית בתהליך החינוכי המלווה את ההתרמות.

4.2     הערכה והוקרה

כדי להעצים את הנוער המתנדב והמוביל את התהליך יש חשיבות להביע הוקרה והערכה, בין אם זה לתלמידים (למשל, העמותה תוכל לחלק תעודות למשתתפים, או שתרומתם תצוין בתעודת הגמר) ובין אם זה לבית ספר או לרשות המקדמים את הנושא ומטפלים בו באופן ראוי להערכה.

4.3     משוב ובקרה

חשוב שיהיו בקרה ומשוב על התכנית, על מהלכה ועל תוצאותיה. את המשוב יש להעביר לכל הגורמים השותפים (התלמידים המשתתפים, מועצת התלמידים, ההורים, מערכת בית הספר והעמותה המתרימה), ואת מסקנות המשובים יש להעביר לרשות המקומית.

4.4     שקיפות

גם נושא השקיפות לכל אורך התכנית חשוב מאוד. ראוי שבית הספר, התלמידים וההורים יהיו מודעים לנתונים הכספיים של העמותות ולתהליך ולתוצאה של ימי ההתרמה והתכנית החינוכית. על העמותה לדווח לבית הספר בסוף תהליך ההתרמה כמה כסף נאסף ולְמה הוא ישמש (באופן כללי) וכיצד פֵרות ההתרמה עשויים להיראות בקהילה שבית הספר פועל בה.

5.      הנחיות כלליות

5.1     כל תלמיד ישתתף בלא יותר משני ימי התרמה בשנה.

5.2     ההתרמות תתבצענה באשכולות (כדי שלא תיפגענה העמותות הקטנות).

5.3     התלמידים המשתתפים יהיו מכיתות ז' עד י"א.

5.4     התלמידים המשתתפים יתנדבו ולא יחויבו להשתתף.

5.5     כל בית ספר יקבע מאיזו שכבת גיל יצאו תלמידים להתרמה, בכפיפות לטווחי הגיל המאושרים.

5.6     כל בית ספר ועמותה מחויבים לתכנית חינוכית המורכבת מ-3 פעילויות.

5.7     את התכנית יאשר מנהל אגף החינוך ברשות.

 

6.      מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות

6.1     הרשויות המקומיות תתבקשנה לפרסם בתחילת שנת הלימודים את מועדי ההתרמה ואת שמות העמותות המתרימות, תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל מדלת לדלת על ידי תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער. הרשויות תפרסמנה פנייה לאזרחים לקבל את המתרימים בסבר פנים יפות, כמתחייב מהתרמה הנעשית בהתנדבות, כעזרה לזולת שלא על מנת לקבל פרס.

6.2     רשות מקומית רשאית לאשר את קיומו של יום התרמה מקומי נוסף, לעמותות מקומיות אשר אינן יכולות להיכלל בימי ההתרמה הארציים. יום התרמה מקומי יתבצע רק לאחר ימי ההתרמה הארציים, בשנת הלימודים (אחרי חג הפסח). אישור יום התרמה מקומי כרוך בבדיקת מטרות העמותה ודרכי פעולתה על ידי הרשות המקומית. ארגונו והפעלתו של יום התרמה זה מוטלים על הרשות המקומית, לפי ההנחיות המפורטות להלן, בשינויים המחייבים.

6.3     מדי שנה יתקיימו 5 ימי התרמה, ובעת הצורך יהיה אפשר לקיים יום התרמה נוסף, בתנאי שיישמר מרווח של 4 שבועות בין ימי ההתרמה.

6.4     עמותה המעוניינת להשתתף בימי התרמה ארציים מתבקשת להעביר אל הממונה על ההתרמות במשרד החינוך את המסמכים הבאים עד ליום 1 באפריל בשנה הקודמת לשנת ההתרמה:

א.    תקנון העמותה

ב.     אישור "ניהול תקין" מאת רשם התאגידים במשרד המשפטים

ג.     מאזנים מאושרים על ידי רואה חשבון והאספה הכללית לתקופה של 3 השנים הקודמות לשנת ההתרמה המבוקשת

ד.     פירוט (בנפרד) של כל הכנסות העמותה על פי מקורותיהן (ציבורי/פרטי/מכירת שירותים לציבור)

ה.    מכתב בחתימת רואה חשבון המפרט את עלות שכרם של 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה

ו.     פירוט השירותים שהעמותה נותנת

ז.     עלות השירות לציבור הנתמכים

ח.    פירוט השירותים המיועדים להינתן מכספי התרומות

ט.    מספר מקבלי השירות ומספר הילדים ובני הנוער מתוכם

י.     מערך הפעילות החינוכית שבוצעה בשנה החולפת וכן התכנית לשנת הלימודים הבאה

יא.   אישור קיום הביטוחים על גבי הטופס בנספח 2 להלן.

 

7.      ועדת מעקב מתמדת, מינויה, הרכבה וסמכויותיה

7.1     שר החינוך ימנה ועדת מעקב מתמדת לצורך בקרה על ההתרמות מדלת אל דלת על ידי תלמידים וחניכי תנועות הנוער ואישור רשימת העמותות המתרימות.

7.2     הרכב הוועדה

-    הממונה על ההתרמות במשרד החינוך, יו"ר הוועדה

-    נציג האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך

-    נציג מינהל החברה והנוער במשרד החינוך

-    נציג היועץ המשפטי של משרד החינוך.

על פי שיקול דעת של יו"ר הוועדה אפשר להזמין נציגים נוספים:

-    נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים

-    נציג משרד הבריאות

-    נציג המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

-    נציג מועצת התלמידים הארצית

-    נציג ארגון המנהלים.

7.3     סמכויות הוועדה

א.    מעקב כדי לוודא שהעמותות שניתן להן אישור להתרמות בסיוע תלמידים וחניכים של תנועות הנוער עומדות בתבחינים כפי שנקבעו וממלאות את הדרישות המפורטות בחוזר המנכ"ל

ב.     ביטול האישור לעמותה שאינה עומדת בתבחינים שנקבעו או שאינה ממלאת אחר הדרישות

ג.     דיון בבקשות למתן אישורים לעמותות נוספות אשר במרוצת הזמן תוכלנה להוכיח כי הן עונות על התבחינים שנקבעו

ד.     קביעת הרכב האשכולות ומועדי ההתרמה מדי שנה

ה.    שינוי היחס שנקבע לחלוקת ההכנסות וההוצאות בין העמותות שהן אשכול מסוים כתוצאה משינויים שיחולו בתקציביהן של העמותות או כתוצאה מקביעת פרמטרים משוכללים יותר לקביעת היחס של החלוקה.

 

8.      כללים לקיום יום ההתרמה והוראות ביטחון ובטיחות

8.1     מנהל בית הספר, או מי שהוסמך מטעמו מצוות המורים, יפעל בהתאם להוראות חוזר זה  לקיומו של יום ההתרמה הארצי שהוא חלק מהתכנית החינוכית להתנדבות ולעזרה לזולת בבית הספר. משרד החינוך רואה בתלמידי חטיבות הביניים והחינוך העל-יסודי מתאימים למלא את המטלה החינוכית של ביצוע ההתרמות. בהתאם להנחיות ובכפיפות להוראות כדלקמן יישלחו התלמידים בחוליות לצורכי התרמות, ובסיום משימתם ימסרו דיווח על הפעילות לנציג העמותה.

8.2     תלמיד ישתתף בהתרמה רק אם הביע את רצונו לעשות זאת. לא תינקט כל סנקציה נגד תלמיד שאינו משתתף בהתרמה משום שאינו מעוניין בכך או משום שהוריו אינם מסכימים. הורי התלמיד יאשרו מראש ובכתב את הסכמתם להשתתפות ילדם במבצע ההתרמה. בלא אישור לא יצא התלמיד להתרמה.

8.3     נציג העמותה אחראי למלא את "טופס הפניית המתנדב" (ראה בנספח 1 להלן), על פי הנוהל המפורט בס"ק 11 להלן. מנהל בית הספר, או מי שהוסמך מטעמו מצוות המורים, יחתום על הטופס.

8.4     ההנחיות וההדרכה המובאות להלן לגבי יום ההתרמה תימסרנה לתלמידים על ידי מנהל בית הספר או על ידי מי שהוסמך מטעמו מצוות מורי בית הספר, בנוכחות נציג של אחת העמותות באשכול של העמותות השותפות ליום ההתרמה.

8.5     יום ההתרמה יתחיל בבית הספר. ההתרמה לא תארך יותר מ-3 שעות, לא תתחיל לפני השעה 14, ותסתיים לא יאוחר מהשעה 18 בחורף ומהשעה 19 בקיץ.

8.6     נציג העמותות המתרימות יפרט לתלמידים את אזורי ההתרמה בכתב (ורצוי בדפוס), וימסור להם את תווי הזיהוי החיצוניים (רצוי בצבע זוהר), את פנקסי הקבלות ואת התוויות הדביקות (המאשרות כי התורם אכן תרם), ובכולם יצוין בצורה בולטת סמל יום ההתרמה והתאריך. לא תודבק תווית על מזוזת הדלת אלא בהסכמת התורם.

8.7     נציג העמותות יערוך רישום שיפרט את מספר הזיהוי של פנקסי הקבלות הנמסרות למתרימים ואת סכום הקבלות בפנקס – הכול על טופס מוכן מראש.

8.8     מורים לא יהיו מעורבים בענייני כספים וקבלות.

8.9     כספי התרומות שנמסרו לנציגי העמותות יופקדו בהקדם האפשרי בסניף בנק (שתואם מראש), בחשבון שבו תהיה זכות חתימה משותפת לנציגי כל העמותות הכלולות באותו אשכול של עמותות שלמענן בוצעה ההתרמה.

8.10   התלמידים יצאו להתרמה בזוגות או בשלשות. בשום אופן לא יצא תלמיד לבדו. לא יישלחו תלמידים לאזורים מבודדים או חשוכים. לתלמידים יינתן סימן זיהוי ברור ובולט לשרוול או לדש, ורצוי שיהיה זוהר.

8.11   לכל זוג תלמידים (או שלשה) ייקבע אזור התרמה מוגדר ומוכר, ותימסרנה הנחיות ברורות איך להגיע לאזור ואיך לחזור ממנו. יובהר לתלמידים שאסור לבצע התרמות מחוץ לאזור שנקבע.

8.12   התלמידים יתודרכו בנושאי הזהירות בדרכים, כללי הבטיחות והביטחון, איסור הנגיעה בחפצים חשודים ואיסור ההתרמה ברחוב.

8.13 התלמידים יתודרכו גם איך לפנות לתורמים ואיך להציג את עצמם ולהסביר מדוע באו ולשם מה. בשום אופן לא ייכנסו תלמידים לדירה, אף אם יוזמנו בנימוס.

8.14   לא יימסר לתלמידים המתרימים חומר הסברה בכתב לחלוקה בעת ההתרמה. יש אפשרות שהקבלה תכלול הסברים.

8.15   התלמידים יתודרכו מהי התנהגות מסכנת ובלתי הולמת מצד מותרמים, כיצד להיזהר ממנה, ובמקרה של אירוע חריג כיצד לדווח מיידית למוקד. על המוקד להגיש תלונה מתאימה במשטרה ולדווח לחדר המצב במשרד החינוך.

8.16   יש להנחות את התלמידים כי בכל מקרה של ניסיון שוד ימסרו את כספי התרומות ללא מאבק, יחזרו מיד לביתם, וידווחו על האירוע למוקד. על המוקד להגיש תלונה מתאימה במשטרה ולדווח לחדר המצב במשרד החינוך. למען הסר ספק, משרד החינוך לא יהיה אחראי לאבדן ו/או לגנבה ו/או לשוד של כספי התרומות.

8.17   אם יצאו באותו היום להתרמה תלמידים מכיתות ז' עד י"א ומקביליהם בתנועות הנוער, יצא המתנדב עם תנועת הנוער, אלא אם כן יסוכם אחרת.

8.18   לא יאוחר מחודש ימים לאחר ההתרמה יודיע נציג העמותות לבית הספר כמה כסף אספו תלמידיו וכמה כסף נאסף בסך הכול ביום ההתרמה כולו.

8.19   העמותות מנועות מלתת למתרימים כל תגמול עבור ההשתתפות בהתרמה, שהיא כאמור בהתנדבות מלאה. רצוי כי העמותות תנפקנה לבית הספר, לתנועת הנוער ולמתרימים תעודות כבוד והוקרה על לקיחת חלק ביום ההתרמה. כמו כן אפשר להעניק לבתי ספר מצטיינים פרס עידוד חינוכי; זאת בהתאם להמלצות ועדת המשנה.

8.20   הרשות המקומית תודיע מראש למפקד המשטרה במקום על קיום יום ההתרמה, ותמסור לו את רשימת בתי הספר ותנועות הנוער המשתתפים ביום ההתרמה, את אזורי ההתרמה, את זמן ההתרמה ואת סניף הבנק שיופקדו בו כספי התרומות.

8.21   אגף הביטחון במשרד החינוך יודיע למוסדות  הביטחון על קיומם של ימי ההתרמה.

8.22   המשרד יפנה לאגף החקירות במטה הארצי של משטרת ישראל בבקשה שלפיה תעביר המשטרה הודעה מתאימה על כל תלונה שהוגשה ונחקרה (לרבות תוצאות החקירה) לממונה על ההתרמות במשרד.

8.23   כל ההנחיות שניתנו לעיל לגבי בתי הספר, לגבי המורים ולגבי המנהל יחולו בתיאומים המחויבים גם על תנועות הנוער.

 

9.      תבחינים (מצטברים) למתן אישורים לעמותות להסתייע בתלמידים במבצעי התרמה

9.1     רק לעמותות העומדות בכל התבחינים דלהלן יינתן היתר להסתייע בתלמידים ובחניכי תנועות הנוער לצורך התרמות מדלת לדלת.

9.2     תאושר להתרמה עמותה שלא למטרות רווח הנותנת בהתנדבות או תמורת תשלום סמלי שירות וסיוע פעיל וישיר לחולים, לנכים ולפגועים. "סיוע פעיל" אינו סיוע כספי, ולכן כל עמותה שעיקר עיסוקה הוא מתן כסף תיחשב כאילו עיקר פעולתה מתן סיוע כלכלי ולכן אינה עומדת בתבחינים. "ילדים פגועים" הם ילדים או בני נוער הנתונים במצוקה או במצבי סיכון נפשיים או תפקודיים בשל בעיות וקשיים הנובעים מהתעללות פיזית או מינית ו/או נפשית ו/או קשיי תפקוד במשפחתם ובסביבתם. "שירות" לעניין סעיף זה הוא סיוע רפואי, גופני או נפשי, וכן סיוע ברכישת ציוד רפואי ומכשור שאינם מסופקים לאוכלוסיות היעד במסגרת  חוק הבריאות הממלכתי או על ידי משרד או גוף ממשלתי או על ידי השלטון המקומי.

9.3     תאושר להתרמה עמותה שבין מקבלי השירות שלה יהיה אחוז הילדים ובני הנוער מגיל הלידה ועד גיל 21 לא פחות מ-15% (ראה את חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988).

9.4     תאושר להתרמה עמותה היכולה להוכיח פעילות ומתן שירות וסיוע בכל רחבי הארץ, או לפחות ב-3 מחוזות (לפי החלוקה המחוזית של משרד החינוך), בתנאי שמקבלי השירות מגיעים מ-15 יישובים לפחות.

9.5     תאושר להתרמה עמותה הנכונה לתת שירות וסיוע לנפגעים ללא הבדל דת, מגדר וגזע.

9.6     תאושר להתרמה עמותה שאינה קשורה או מזוהה עם גופים פוליטיים או מפלגתיים ואינה מקבלת תקציבים מגופים כאלו.

9.7     תאושר להתרמה עמותה שאינה מעסיקה לצורך הניהול או הארגון של התרמות מדלת לדלת קבלני התרמות המקבלים את שכרם על בסיס אחוז מסוים מהכספים שנאספו בימי ההתרמה.

9.8     תאושר להתרמה עמותה שאינה מקיימת מבצע התרמה מדלת לדלת נוסף על המבצע שאושר.

9.9     תאושר להתרמה עמותה הקיימת ופעילה 3 שנים לפחות ומחזיקה אישור "ניהול תקין" בתוקף מאת רשם העמותות.

9.10   תאושר להתרמה עמותה שאינה עושה שימוש בכספי הציבור למטרה אחרת מזו שהצהירה עליה בתקנון ההתאגדות, בכל הנוגע למתן שירות וסיוע לנפגעים.

9.11   תאושר להתרמה עמותה שהוצאותיה למינהלה אינן עולות על 22% ממחזור ההכנסות השנתי לפי הדוח הכספי המבוקר האחרון שיש בידה. זאת בתנאי שמחזור ההכנסות השנתי שלה הוא עד 10 מליון ש"ח. עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שלה גדול מסכום זה תאושר בתנאי שהוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות הן עד 15% מן המחזור האמור.  ועדת המעקב תוכל לאשר מקרים חריגים ולנמקם.

9.12   תאושר להתרמה עמותה שאינה משלמת לעובדיה שכר העולה באופן ניכר על המקובל בשירות הציבורי ובעלות שכר שאיננה עולה על 680 אלף ש"ח לשנה.

9.13   העמותות המאושרות תפתחנה את ספרי החשבונות שלהן לביקורת משרד מבקר המדינה ולביקורת ועדת המעקב, אם תתבקשנה.

9.14   תאושר להתרמה עמותה המתחייבת לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח 2 להלן, "אישור קיום ביטוחים", לטובתה ולטובת מדינת ישראל-משרד החינוך, ולהציגם למשרד כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים. האישור יומצא למשרד החינוך על ידי העמותה, בחתימת מבטחה שיאשר את קיום הביטוחים הנדרשים.

 

10.    חלוקה לאשכולות

10.1   א.     לאור העובדה שמספר העמותות המתרימות גדול ממספר ימי     ההתרמה תחולקנה העמותות לאשכולות של עמותות מתרימות.

ב.     הרכב האשכול ייקבע על פי גודלו היחסי של "התקציב הקובע" של העמותה, וככל שהדבר אפשרי על פי תחומי עיסוק קרובים. התקציב הקובע לעניין גודל העמותה הוא הכנסות העמותה מגורמים שאינם ממשלתיים.

ג.     חלוקת ההכנסות וההוצאות של יום ההתרמה בין העמותות בתוך האשכול תבוצע אף היא על פי הגודל היחסי בתוך האשכול, לפי הפרמטר של הכנסות העמותה מגורמים שאינם ממשלתיים.

10.2   החל משנת הלימודים התשע"ד נוסף עוד פרמטר לחלוקת ההכנסות בתוך האשכול שמטרתו להדגיש את הפן החינוכי של ימי ההתרמה: 30% מן ההכנסות של יום ההתרמה יחולקו בתוך האשכול על פי מספר הפעילויות החינוכיות וההסברתיות שביצע הגוף בתוך מערכת החינוך. הפעילות יכולה להיות במסגרת שעות הלימודים או שעות אחר הצהריים, עם כיתות שלמות או במסגרות קטנות יותר. אין בחלוקה זו כדי לגרוע ממסקנות הוועדה המחייבות את הגופים לבצע פעילות חינוכית כתנאי להמשך הביצוע של ימי ההתרמה.

10.3   אישור על ביצוע הפעילות יינתן על ידי מנהל בית הספר או על ידי מנהל מחלקת החינוך ברשות. בכל אשכול תתבצע ספירה של כלל הפעילויות שבוצעו ואושרו על ידי הגורמים הנ"ל, ופדיון יום ההתרמה יחולק ביחס למספר ההסברות שביצעה כל עמותה

11.    ביטוח תלמידים מתנדבים

11.1   כללי

א.    לפי החוק משרד החינוך הוא הרשות המוסמכת להפנות מתנדבים.

ב.     ההוראות שלהלן באות להבטיח שבעת הצורך יתאפשר טיפול מהיר ויעיל בתביעה של מתנדב  שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות.

11.2   בעלי התפקידים הרשאים להפנות מתנדבים

א.    מפקח אגף הנוער במחוז

ב.     המתאם המחוזי של פעולות ההתנדבות

ג.     מנהל מוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך

11.3   אופן הפניית התלמידים

א.    במקרה של הפניית קבוצת מתנדבים מאורגנת לאותה פעילות, יש למלא את הטופס להפניית קבוצת מתנדבים (ראה בנספח 1 להלן).

ב.     המפנה מתנדבים ינהל יומן הפניות מתנדבים, ובו יירשמו שמות המתנדבים ושאר הפרטים שבטופס ההפניה (ראה את הטופס בנספח 1 להלן). כמו כן יירשמו ביומן שינויים בהפניה המקורית מיד לאחר שיחליט עליהם המפנה.

ג.     טופס ההפניה ימולא בשני עותקים: עותק אחד יינתן למתנדב, ועותק אחד יישאר במוסד  החינוכי לצורך מעקב. בכל מקרה אין לשלוח עותק לביטוח הלאומי.

ד.     הפניית מתנדב לפעולת ההתנדבות על ידי מוסד חינוכי או על ידי מי שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדב יתחיל בפעולת ההתנדבות.

ה.    תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד או קודם לכן, אם נקבע בהפניה מועד מוקדם יותר.

ו.     על מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת לקבל הפניה מחודשת.

ז.     במקרה של תאונה יש להפנות את המתנדב, בצירוף ההפניה, לביטוח הלאומי לשם הגשת תביעה למוסד.       

11.4   הגשת תביעות של מתנדבים

א.    מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו, או בדרך למקום שבו פעולת ההתנדבות מבוצעת או בחזרה ממנו, ימלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה (טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה, בל/211) המצוי במוסד לביטוח לאומי או באתר הביטוח הלאומי, בכתובת www.btl.gov.il.

ב.     נותן ההפניה להתנדבות יאשר במכתב נפרד את עצם קיומה של ההפניה להתנדבות ואת הפרטים הקשורים לתאונה – תיאור התאונה ומקומה – כאשר מדובר בתאונה שאירעה במקום שבו ההתנדבות מתבצעת או בדרך למקום ההתנדבות או בחזרה ממנה.

ג.     הנפגע ימלא בשלמותם את טופסי התביעה לתשלום דמי הפגיעה, ויעבירם, בצירוף המכתב האמור לעיל, וכן תצלום של טופס ההפניה, לסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו.

ד.     המוסד לביטוח לאומי הוא המחליט אם להיענות לתביעת הנפגע.

ה.    ההוראות בסעיף זה לא תחולנה על הגשת תביעה בשל פגיעת פעולת איבה.

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/7(א), כ"ב באדר א' התשע"ו, 02 במרץ 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/02/2019