education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.6 רישוי

8.6-10  רישיונות להוראת מתמטיקה

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

                                          למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2016.

תאריך הפרסום: ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017

התחולה: חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכל המגזרים.

תמצית ההוראה

בחוזר זה מפורטים התנאים לקבלת זכאות להוראת מתמטיקה בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה.

ההנחיות מתייחסות להשכלתם המתמטית של המועמדים ומצוינים בהן התבחינים להכרה בלימודיהם של בוגרי תכניות ההסבה להוראת המתמטיקה.

עיקרי השינויים מהוראות קודמות

עד סוף שנת הלימודים התשע"ו אושר רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראת המתמטיקה לכיתות ז'-י' לבעלי תואר אקדמי ראשון בהנדסה או לבעלי תואר אקדמי ראשון במתמטיקה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

למהנדסים בעלי תואר אקדמי שני או שלישי או לבעלי תואר אקדמי שני או שלישי במתמטיקה אושר רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראת המתמטיקה לכיתות ז'-י"ב.        

החל משנת הלימודים התשע"ז יאושר רישיון לעיסוק בהוראת  מקצוע המתמטיקה לכיתות ז'-י"ב, לבעלי תואר  B.A או B.Sc כמפורט בסעיפים 2.1 ו-2.2 וכן למי שסיימו בהצלחה לימודים בתכנית של משרד החינוך להרחבת הסמכה במתמטיקה ל-5 יחידות לימוד, כמפורט בסעיף 2.3.

לבעלי תואר B.A או B.Sc כמפורט בסעיף 2.4 יאושר רישיון להוראת מתמטיקה בכיתות ז'- י'.

לבעלי תואר B.Ed  ותעודת הוראה בהתמחות מתמטיקה יאושר רישיון הוראה קבוע/רישיון עיסוק בהוראת המתמטיקה בהתאם לנהלים הקיימים.

הסטטוס: החלפה

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: פסקה י"ד בסעיף 5 בפרק ב' בחוזר מיוחד ה' התשנ"ז, "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל-יסודי".

הגורם האחראי

א. שם היחידה: אגף בכיר כוח אדם בהוראה

ב. בעל התפקיד: מרכזת רישיונות הוראה

ג. מספר הטלפון: 02-5604744

ד. הדוא"ל: arielaba@education.gov.il.

תוכן העניינים

1. תארים אקדמיים התקפים לשם קבלת רישיון להוראת מתמטיקה

2. השכלתו המתמטית של המועמד

3. דרישות נוספות לשם קבלת רישיון הוראה

 

1.    תארים אקדמיים התקפים לשם קבלת רישיון להוראת מתמטיקה

החל משנת הלימודים התשע"ז יינתן רישיון להוראת מתמטיקה בכיתות ז'-י"ב לבעל תואר B.Sc או B.A לפחות, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או לבעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי מתמטיקה כמפורט בהמשך, ובתנאי שהוא גם בעל השכלה פדגוגית בעברית כמפורט בחוזר מנכ"ל מיוחד ה', כסלו (התשנ"ז) דצמבר (1996).

לבעלי תואר B.Sc או B.A או למורים שסיימו בהצלחה את לימודיהם בתכנית "הרחבת הסמכה במתמטיקה" של משרד החינוך, כמפורט בסעיפים 2.1, 2.2 ו-2.3, יינתן רישיון להוראת המתמטיקה בכיתות ז'-י"ב.

לבעלי תואר B.Sc או B.A כמפורט בסעיף 2.4 יינתן רישיון להוראת המתמטיקה בכיתות ז'-י'.

 

2.    השכלתו המתמטית של המועמד

2.1 מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc או B.A המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, במתמטיקה או פיזיקה או מחשבים או הנדסת חשמל ואלקטרוניקה או הנדסת מחשבים או הנדסת אווירונאוטיקה.

2.2 מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc או B.A המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי מתמטיקה ואשר למד ונבחן במסגרת לימודיו האוניברסיטאיים את הקורסים האלה:

- חשבון אינפיטיסימלי - 8 שעות סמסטריאליות

- אלגברה לינארית - 6 שעות סמסטריאליות

- מתמטיקה בדידה (דיסקרטית) או תורת הקבוצות - 4 שעות סמסטריאליות

- פונקציות מרוכבות או משוואות דיפרנציאליות - 4 שעות סמסטריאליות

- הסתברות וסטטיסטיקה - 4 שעות סמסטריאליות

- מבנים אלגבריים או קורס בגיאומטריה או כל קורס מתמטי אחר ממגוון הקורסים הקיימים במחלקה למתמטיקה - 4 שעות סמסטריאליות.

בסך הכול 30 שעות סמסטריאליות.

2.3 מורה שסיים בהצלחה את לימודיו בתכנית "הרחבת הסמכה במתמטיקה ל-5 יחידות" של משרד החינוך הנלמדת באוניברסיטאות

2.4 מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc או B.A המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי מתמטיקה שאינם מצוינים בסעיף 2.1 אך למד ונבחן במסגרת לימודיו לפחות 20 שעות בקורסים המצוינים בסעיף 2.2.

מהמועמד תידרש השלמה של 10 שעות במתמטיקה במוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

3.    דרישות נוספות לשם קבלת רישיון הוראה

3.1 כל בוגרי התכניות שנמנו לעיל מחויבים בתעודת הוראה למקצוע המתמטיקה בחינוך העל-יסודי ובשנת התמחות (סטאז') לאחר סיום לימודיהם.

3.2 נוהל זה מתייחס גם למורים בעלי תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבלו הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך ולמדו לתעודת הוראה בארץ (באוניברסיטה או במכללה).

3.3 הטיפול במורים עולים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה על-פי הנהלים העוסקים במורים עולים.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/5(א), ד' בטבת התשע"ז, 02 בינואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/02/2019