education - חינוך תכניות חינוכיות
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע למנהלי מוסדות חינוך
 
  • תכנית חינוכית חיצונית (הגדרה):
    פעולה מתמשכת המתבצעת תוך מעורבות פדגוגית של גורם מחוץ למוסד החינוכי (גורם מהמגזר הראשון, השני או השלישי). מערך הפעולה בתכנית כולל הגדרת יעדים, מטרות, מודל הפעלה, הערכה של התהליכים ואופן השגת המטרות.
    פעילות חד פעמית (הרצאה, מופע, סדנא יחידה, יום שיא וכו') אינה תכנית ומקומה אינו במאגר. שילובה של פעילות חד פעמית במוסד החינוכי מותנה באישור המנהל/המפקח.

 

 

 

 

 

 


  • שילוב תכנית בבית הספר
    רישום תכנית במאגר אינו מהווה אישור/התחייבות תקציבית. מנהל מוסד חינוכי רשאי לשלב בבית ספרו תכניות מהמסלול הירוק ו/או הכחול בהתאם לצרכיו ולמשאביו
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2018  

עדכוני rss