education - חינוך
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
כניסה למערכת תלושי שכר וטפסי 106
 

 

 

צפייה בתלושי שכר

1. צפייה בתלושי השכר בסמוך ליצירתם ולפני תום החודש.
2. צפייה בתלושי שכר ישנים החל משנת 2000.
3. צפייה בגליון הפרשים.
4. פירוט השעות ששולמו למורים ממלאי מקום.
כניסה למערכת אפשרית לאחר הזדהות באמצעות קוד המשתמש והסיסמא האישית,
שנשלחו למוסד בו אתם מועסקים.

צפייה בטפסי 106

במסגרת שיפור  השירות פורסמו באתר טפסי ה- 106 של עובדי ההוראה. המאגר מכיל נתונים משנת 1994.

 

חדש במערכת תלושי שכר

 טופס 106 - צפייה בטפסי 106 שנתיים לעובד.
 גליון הפרשים - מידע נוסף לגבי כל רכיב שכר בתלוש, שחושב בגינו הפרש שכר. הגליון מציג את פרוט החודשים והסכום לכל חודש.
 ממלא מקום - גליון המפרט למורים ממלאי מקום את המוסדות ושעות העבודה בגינם שולם לממלא המקום שכר.

 
 
חטיבת יישומי שכר וכא"ב

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  13/09/2006