education - חינוך מדגנט
 

מדגנט - מערכת הדיווח לגננות, מאפשרת הזנת נתוני היעדרות, מ"מ ושעות בודדות של גננות ואישורם ע"י פקידי השכר לצורך תשלום שכר. 

 גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לגננת באמצעות מערכת מדגנט.

כל ההליך הממוחשב נועד להחליף את ההליך הידני (של מילוי טפסים ושליחתם למחוז).

המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות (שאינן מדווחות על ידי המפקחת), מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת.

 

בהצלחה

 


גננת הזקוקה לתמיכה טכנית בעבודתה במערכת יכולה לפנות למידען במחוז שמספרו מופיע על גבי תלוש השכר וכן מפורסם בסרטון ההדרכה.

להנחיות ונהלי עבודה במערכת ניתן לפנות לטלר השכר במחוז או להיעזר בקובץ ההנחיות המצורף ומופיע באתר חשבות משרד החינוך.

מומלץ לצפות בסרטון ההדרכה בyoutube

  תאריך עדכון אחרון:  17/09/2014