education - חינוך ניהול סיסמאות
   

מערכת ניהול סיסמאות מאפשרת לגורם המוסמך בבית הספר:
א. הפצת סיסמאות לנבחני הבגרות בבית הספר: נבחנים אינטרנים ונבחני משנה.
ב. הפצת סיסמאות לכל התלמידים בבית הספר עבור האתר הבית ספרי.
ג. איפוס סיסמא לתלמידים, מורים וצוות בית ספר.

שימו לב! בגלל רגישות המידע (סיסמאות) ושיקולי אבטחת מידע, הגישה למערכת תותר רק לגורמים שיוסמכו על ידי מנהל בית הספר ותחייב הזדהות אישית וחזקה: בנוסף להזדהות האישית תדרשו להזין קוד זיהוי, שישלח אליכם באמצעות מסרון לטלפון הנייד.

מדריך למשתמש למערכת ניהול סיסמאות

מוקד התמיכה:

03-9298888

שעות פעילות:
08:00-16:00

 • דפדפן אקספלורר 7 ומעלה / פיירפוקס גרסא 3 ומעלה / כרום
 • Win 2000,  Win xp  
 • אקרובט 7

מיהו הגורם המוסמך בבית הספר להפיץ/לאפס סיסמאות?

מנהל בית הספר אחראי למנות את הגורם האחראי לניהול סיסמאות בבית הספר

 

עבור מי ניתן לאפס סיסמא
עבור כל תלמיד, מורה, או איש צוות אחר בבית הספר.

 

למה משמשת הסיסמא האישית?

הסיסמא היא אישית, ומשמשת לכניסה לכל מערכות המשרד: אתר ציוני בגרות, אתר בית ספרי, יונת דואר, מנב"סנט, תלוש משכורת, וכו'.

 

אילו דרכים יש להפצת סיסמאות לנבחני בגרות?

 • דף סיסמאות כיתתי - רשימה של כל התלמידים בכיתה, עם קוד משתמש וסיסמה עבור כל תלמיד. אפשרות לגזור לכל תלמיד את הפרטים שלו.
 • דף לכל תלמיד -  קוד משתמש וסיסמה עבור כל תלמיד בדף נפרד

עבור אילו כיתות ניתן להפיץ סיסמאות ?

 • בלשונית "נבחנים " ניתן להפיץ עבור כיתות י'- יד'
 • בלשונית אתרים בית ספריים – ניתן להפיץ עבור כל הכיתות במוסד

 

מהם נבחני משנה?

נבחני משנה הינם תלמידים לשעבר של בית הספר, שנרשמו למועד הקרוב של בחינות הבגרות ובאים להיבחן בבית הספר

איפוס סיסמא

 • יש לזהות בוודאות את המשתמש הפונה אליך לאיפוס סיסמא. אם הזיהוי אינו וודאי, יש לבדוק את תעודת הזהות של הפונה.
 • לאחר איפוס הסיסמא יש למסור אותה באופן אישי וחסוי לבעל הסיסמא בלבד.
 • אין להשאיר את דף איפוס הסיסמא פתוח בתחנת העבודה לאחר מסירת הסיסמא לבעל הסיסמא.

 

הפצת סיסמאות

 

שים לב כי המידע המוצג בדפי הסיסמאות הינו מידע רגיש וחסוי ביותר ועל כן יש לנקוט בצעדים הבאים במהלך עבודתך:

 • אין להשאיר דפי סיסמאות פתוחים בתחנת העבודה ללא השגחה
 • יש לסגור כל דף סיסמאות לאחר ההפצה
 • מיד לאחר שליחה להדפסה יש ללכת למדפסת ולוודא שלוקחים משם את כל דפי הסיסמאות.
 • אין להשאיר את דפי הסיסמאות במקום גלוי ונגיש לאחרים.
 • חלוקת הסיסמאות צריכה להיות באופן אישי וחסוי לבעל הסיסמא בלבד.
 • לפני השליחה להדפסה, יש לוודא:
  1. שהמדפסת פועלת ותקינה
  2. שיש מספיק דפים במדפסת
  3. שיש דיו במדפסת
    תאריך עדכון אחרון:  19/08/2012  

עדכוני rss