education - חינוך חדר מחקר וירטואלי

חדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך מופעל ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע ומיועד לשימוש חוקרים באוניברסיטה, מכללה או מכון מחקר מוכר.

השירות ניתן חינם עם הצגת הצעת מחקר מסודרת, חתומה על ידי איש סגל מאחד המוסדות הנ"ל שהוא בעל תואר ד"ר לפחות. הגישה לקבצים מתבצעת באמצעות טכנולוגיה המאפשרת גישה מרחוק.

כניסה לחדר המחקר משמעה כניסה למערכת המחשוב של משרד החינוך. לפני הכניסה הראשונה חייבים לסדר אישור קבוע כמשתמש של המערכת ותהליך זה דורש זמן. המשך

מנהל חדר המחקר

eliadtre@education.gov.il

 

תמיכה טכנית (לאחר קבלת קוד גישה לחדר המחקר, יש להזדהות באמצעות שם המשתמש)  02-5602510

כניסה לחדר המחקר הוירטואלי 

  תאריך עדכון אחרון:  05/10/2017