education - חינוך פורטל הורים
 
   
 
 
 
 
 
 
 

בתי ספר ייחודיים
 

להלן תמצות פירוט בתי הספר הייחודיים הקיימים במערכת החינוך מתוך דוח ייחודיות בית ספרית- מרחבי חינוך מרץ 2002 הבוחן את הצורך ועל הכדאיות שבהקמת בתי ספר ייחודיים שהורים יוכלו לבחור בהם ואשר טמון בהם סיכוי לשיפור החינוך ועל הסכנה שיש בתופעה זו של בידול ושל פיצול בחברה, תופעה המסכנת את הסולידריות החברתית.

 

 

בתי ספר ייחודיים על-אזוריים בחינוך הממלכתי הרשמי

 

 המערכת

 פירוט

 1.  על-אזוריים
  (5 מוסדות אושרו בשנה וחצי האחרונות, אין מספר מדויק של האחרים במערכת.)
 • ועדה ציבורית במזכירות הפדגוגית שמטפלת באישור בתי הספר העל-אזוריים, המוכרים.
 • לוועדה תקנון שמשקף את המדיניות המוצהרת: אינטגרציה, קליטה, עדיפות הקמה באזורים מדרג סוציו-אקונומי נמוך.
 • הדגשת האופי הפדגוגי הייחודי – "בעלי ייחוד פדגוגי מאד משמעותי" – של בית הספר ושל ייחודו באזור, לרבות משנה חינוכית ברורה וייחודית.
 • יש מסלול קבלה מחוזי וארצי, ויש תהליכי קבלה ואישור.
 • הסבת בית הספר תלויה באישור הרשות, במנהל בית הספר וברשות הפדגוגית של בית הספר.
 • קבלת תלמידים זהה לבית הספר שבאזור וללא כל מבחני קבלה.
 • הגדרת מרחב הבחירה על ידי מרחק גאוגרפי סביר, עד חצי שעה, ולפחות שני בתי ספר.
 • היזמה לבית ספר על-אזורי יכולה להתחיל מכל גורם המעוניין בכך (הורים, מנהל, רשות חינוך, מנהל מחוז או מפקח).
 1.  מוכר שאינו רשמי
  (1,127 מוסדות)
 • יש מינהלה – ברמת מחוז לטיפול, לליווי, לפיקוח ולבקרה.
 • יש ועדה – נהלים ותהליכי קבלת החלטות לא ברורים.
 • נוהל קבלת אישור הוא ברובו פרוצדורלי ואינו קשור לתהליכים פדגוגיים או להיערכות בית הספר ו/או להמחשת התכנות, במועד האישור או כעבור מימוש של מספר שנים.
 • עירוב משני של המחוז וללא עירוב הרשות – למעט בפרוצדורות מינהליות.
 • שיקולים פדגוגיים ושיקולים של אינטגרציה אינם ברורים בתהליך קבלת ההחלטות.
 • בתי הספר אינם כפופים לנורמות המשרד, כגון בסטנדרטים ובתכניות לימודים.
 1.  תל"י
  (60 מוסדות)
 • הרחבת בתי ספר ומסלולי תגבור לימודי היהדות (תל"י) בחינוך הממלכתי  על בסיס כללים ייחודיים להם. ניסיון בהפעלת תכנית ייחודית בבתי הספר הממלכתיים או כבתי ספר ייחודיים.
 • רשת הפעילה במסגרת החינוך הממלכתי.
 • קשר למחלקה מקצועית במשרד - פועל כמערך של המשרד באחריות המחלקה להעמקת החינוך היהודי.
 • אפשר להפנות תלמידים לתכנית או לבית הספר לפי חוקי הרישום – המשרד משתתף ב50%- מעלות ההסעות.
 • הפעלת התכנית כפופה לאישור ההורים וטעונה אישור של הפיקוח הכולל, של מנהל מחוז ושל הרשות.
 • אין התייחסות לנושא החברתי.

לתכנית לימודים לבתי ספר תל"י ולכיתות תל"י בחינוך היסודי הממלכתי, תשס"ה 2004

 1.  נוע"ם
  (23 מוסדות)
 • פועל כרשת של בית ספר ממלכתי-דתי לחיזוק החינוך התורני.
 • מכיר בחשיבות האינטגרציה.
 • מחייב מעורבות ואישור של הורים בבחירה ובהצטרפות של התלמידים.
 • משלב תיאום בין המנהל, הפיקוח והמחוז.
 • חשיבותה של השמירה על תנאי אינטגרציה.
 1. חב"ד
  (38 מוסדות)
 • עד צאת הדוח לא נתקבל פירוט נהלים, תקנון וכדומה.                                                    

 

רשתות ארציות של בתי ספר ייחודיים או אזוריים

 

 1.  ניהול עצמי
  (630 מוסדות)

 בתי ספר בניהול עצמי
מדגישים את האוטונומיה של בית הספר ומאפשרים פיתוח חזון חינוכי ההולם את קהילת בית הספר ואת המרחב החינוכי כולו.
בית הספר פועל כמרחב חינוך - כל הרשות מאמצת את התפיסה של ניהול עצמי ופועלת כך.  בתי הספר ממשיכים להיות אזוריים, אך התפיסה המרחבית של כולם משותפת.
מעורבות הרשות והמחוז - הפנייה היא מהרשות למחוז לצרף את בתי הספר שבתחומה לתכנית.
יש ועדת היגוי ארצית ומועד ונוהל ידועים מראש לציבור הפונים.
יש חוזה שמעגן את ההתחייבויות ההדדיות שבין הרשות, המשרד, המחוז –  מנהל בית ספר אינו נדרש לחתום על ההתחייבויות.
יש ועדת היגוי יישובית, קבועה, בעלת סמכות באשר ל"סל תלמיד", לתקצוב ולתכנון פעילות בית
הספר, הכשרות והשתלמויות.
יש תהליך הערכה ובקרה של היערכות ושל מימוש.
יש לוח זמנים ידוע וקבוע לתהליכי קבלת החלטות כלפי בית הספר, הרשות והמשרד.
בניית תכנית רב-שנתית שרק עם סיומה מתקבל אישור קבלה.


בתי הספר ייחודיים מעצם הפעלתם הפעלה עצמאית.

 

 • יש מדיניות משרד באשר לפיתוח מערך.
 • יש מעורבות של הרשות ושל המחוז כדי  לצרף לתכנית את בתי הספר שבתחומה.
 • יש תהליך הערכה ובקרה של היערכות ושל מימוש.
 • לוח זמנים ידוע וקבוע לתהליכי קבלת החלטות כלפי בית ספר, הרשות והמשרד, לרבות ועדת היגוי ארצית.
 • ועדת היגוי יישובית, קבועה, בעלת סמכות באשר ל"סל תלמיד", תקצוב ותכנון של פעילות בית הספר, הכשרות והשתלמויות.
 • יש תכנית רב-שנתית שרק עם סיומה מתקבל אישור קבלה.
 • יש תקנון ונוהלי עבודה שהמשרד אישר.

 1.  בתי ספר ניסוייים
  (כ100- מוסדות בשנה, בכל מחזור)

בתי ספר ניסוייים (במסגרת גף ניסויים ויזמות)
מחייבים פיתוח חזון חינוכי ייחודי מסוג כלשהו ותרגומו לחיי בית הספר.
קיים מסלול קבלה והצטרפות קבוע וידוע מראש, לרבות הפצת מידע ועדכונים באמצעות חוזר מנכ"ל ולוח עבודה שנתי.
בית הספר חייב להוכיח חדשנות ויזמות, לרבות הערכה תקופתית מדי שלושה חודשים והערכה שנתית.
תהליך הקבלה לניסויים "צומח" מרמת בית הספר, הרשות, למחוז ולוועדה עליונה, בשיתוף הפיקוח.
יש תהליך פיתוח יכולת של בית הספר (קדם ניסויי).
יש תהליך ליווי והכשרה של סגלי הוראה בולטים ו"רישות" של בית הספר.
פיתוח רב-שנתי ותהליכי, לרבות קבלת תקציב ייעודי לפיתוח הניסוי.
בית הספר חייב להעביר העברה שוטפת תכניות עבודה לבקרה ולליווי.
יש מעורבות שוטפת של ייעוץ אקדמי.
יש ועדת היגוי רחבה שמשקפת את היישוב ושיושבים בה נציגי הורים ותלמידים, נציגי קהילה, נציגי הרשות, נציג המחוז והפיקוח שמלווה את הניסוי ליווי רצוף.
יש מנגנונים להפצת ידע במערכת, לרבות חונכות בתי ספר ומרכזי הדרכה בבתי ספר שמסיימים בהצלחה את הניסוי.  כל בית ספר מחויב ב"ספר ניסוי"  ובו הידע הניסויי שצבר ומעמידו לרשות מערכת החינוך.
יש רשתות מקצועיות בתחומי תוכן שונים כמו רב-תרבותיות, פדגוגיה ומנהיגות חינוכית.
יש תהליכי הערכה ומשוב, פנימיים וחיצוניים לגף.  כל בית ספר עובר תהליך הערכה על ידי האגף להערכה של המשרד, זאת נוסף על הערכה ומשוב שוטפים על ידי צוות מרשתות בפריסה גאוגרפית.

מערך בתי ספר בסמכות של גף ניסויים ויזמות.  היערכות ארצית עם מנגנון ומטה – באישור ובפרסום של חוזר מנכ"ל.

 

 • בתי ספר המוגדרים ייחודיים נדרשים לפתח ייחוד כניסוי של מודל חינוכי. 
 • יש חוזר מנכ"ל, ובו מסלול הצטרפות, תנאי קבלה, ליווי והכשרה, וכן פיתוח בית הספר כדי לעמוד במשימות.
 • תהליך הקבלה "צומח" מרמת בית הספר למחוז, לתת-ועדה ולוועדה עליונה.
 • יש תהליך פיתוח יכולת בית ספר, וניתן תקציב ייעודי לפיתוח הניסוי.
 • פיתוח רב-שנתי של יכולת בית ספרית, לרבות ליווי והכשרה.
 • יש ליווי בייעוץ אקדמי וועדת היגוי רחבה.
 • הערכת תהליכי הניסוי על ידי יחידת הערכה של המשרד. 
 • יש מנגנונים להפצת מידע וידע: רשתות, חונכות בין-בית ספרית, מרכזי הדרכה.

לפירוט בתי הספר הניסויים

 1.  בתי ספר קהילתיים
  (480 מוסדות)

 בתי ספר קהילתיים
יש חזון חינוכי המדגיש את חשיבות מקומה של הקהילה בחיי בית הספר ומקום בית הספר בחיי הקהילה.
יש מסלול הצטרפות, היינו התהליך רב-שלבי ומאפשר מעקב ובדיקה מעת לעת.
בתי הספר פועלים בשיתוף מתמיד עם הרשויות ועם מנהל האזור או המחוז.
יש "שנת מכינה" של היערכות בית הספר, גם היא על פי אותה תפיסה הגורסת מעקב ולימוד של בית הספר את עצמו ושל לימוד המערכת את בית הספר.
כדי לפתח את יכולותיו, בית הספר יכול לקבל הנחיה "אינטנסיבית", אם יש צורך בכך.
אפשר לקבל מלגות צנועות בעבור פרויקטים ייחודיים כתכנית לימודים.

 

פועלים כיחידה במשרד.

 • יש הפנייה למעורבות של מנהל האזור או המחוז.
 • יש "שנת מכינה" של היערכות בית הספר.
 • בתי הספר מתחייבים להתאים לצורכי הקהילה שבה הם פועלים.
 • לפי צורך, בית ספר יכול לקבל הנחיה "אינטנסיבית", לרבות התערבות לפי צורך ותקציב כדי לפתח יכולת.
 • אפשר לקבל מלגות צנועות בעבור פרויקטים ייחודיים כתכנית לימודים.

עוד בנושא בתי ספר קהילתיים באתר מינהל חברה ונוער

 

הערה:


בחלק מהמסגרות של הייחודיים ובחלק מהרשתות הארציות של בתי ספר ייחודיים יש כיתות ו"שלוחות" של בתי ספר, כדוגמת תל"י,  נוע"ם ועוד.  המספרים שבטבלה אינם כוללים את הכיתות ואת השלוחות.  על פי ניסיון חברי הוועדה בסוגיה זו, נושא הכיתות והשלוחות הועבר להמלצות להמשך טיפול (ראה פרק ג', סעיף המלצות ליישום). 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/12/2005  

עדכוני rss