education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
בחירה מתאימה של נושאים לעבודה
אין לכתוב עבודה בנושא שבו לתלמיד אין נגישות לאוכלוסיית המחקר.
 

המורים מרכזי עבודות הגמר

מאת: המפקחת על עבודות הגמר


שלום רב,האם יש נושאים אסורים לעבודות תלמידים?
או: בחירה טובה ומתאימה של נושאים למחקר ולעבודות תלמידיםבמהלך השנים האחרונות הרבנו לעסוק בביקורת המוטחת כלפי הפיקוח והמייחסת לו חוסר פתיחות, חוסר ליברליות ואטימות באשר לבחירתם של התלמידים ורצונם לעסוק בנושאים המעניינים אותם באמת.

כפי שכבר נאמר, לא אחת, ביקורת זו והצגת הדברים כ"מותר" ו"אסור" הִנם שיקוף של הקושי שבבחירתם של נושאים מתאימים לעבודות תלמידים. הקושי לבחור נושאים המאפשרים חקירה על-ידי התלמידים והוצאה לפועל וביצוע של תכניות העבודה והמחקר.

מתוך התייחסות לקשיים אלה הכנתי והפצתי ביניכם, כזכור, חוזר העוסק בבחירה טובה ומתאימה של נושאים למחקר ולעבודות תלמידים (פברואר 1998).

בעקבות שאלות ששבו ועלו בשנת הלימודים האחרונה הכין הפיקוח על הוראת מדעי החברה, בסיוע הפיקוח על עבודות הגמר, חוזר העוסק אף הוא בבעיה זו. החוזר מנחה לבחירה מקצועית של נושאים מתאימים, ולהיערכות מתאימה לגיבוש ההצעה וניסוחה ולתהליך עבודה מקצועי, מאתגר ומספק.

עיון בחוזרים אלה ו"לקיחה" של העצות הניתנות בהם יש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם הקושי שבגיבושם של רעיון ונושא מתאימים לכדי עבודה, והקושי שבהתמודדות עם נושאים שהם, לכאורה, "נושאים אסורים".

מוצע להסתייע בחוזרים אלה בעת חיפוש רעיונות לעבודה וגיבוש הנושאים וההצעות לעבודה.

במצורף:

 1. חוזר הפיקוח על עבודות הגמר: האם יש נושאים אסורים לעבודות

תלמידים? (22.2.98).

 1. חוזר הפיקוח על הוראת מדעי החברה: האם יש נושאים אסורים בעבודת חקר? - הנחיות והבהרות (אוגוסט 2000).בברכה,

אפרת טל
המפקחת על עבודות הגמר


 

האם יש נושאים האסורים בעבודת חקר? - הנחיות והבהרותרקע

בשנים האחרונות, על רקע התפתחות הגישות הדוגלות בפיתוח לומד עצמאי, הולכת ותופסת אסטרטגיית החֵקר תפקיד חשוב במערכת החינוך ובתהליך ההוראה.

אסטרטגיה זו מתבססת על חקירת נושא מסוים וחיפוש המידע הנדרש כדי לטפל בנושא זה, תוך התייחסות והתאמת פעילויות הלמידה להבדלים האישיים בסגנונות הלמידה, היכולות, הצרכים, העניין והידע הקודם של התלמידים.

יתרונותיה של שיטה זו מרובים: הכנת התלמיד להתמודדות עם בעיות חיים ועבודה, מתן אפשרות למיצוי הפוטנציאל האישי תוך התקדמות בקצב המתאים ליכולתו ואפשרות למתן ביטוי אישי בנושאים רלוונטיים ובעלי עניין.

בכתיבת עבודת החקר מושם דגש על התהליך שעובר התלמיד ולא על התוצר בלבד. מתוך תפיסה זו ומתוך רצון לטפח בחירה וסקרנות אצל התלמידים ניתנת להם האפשרות לבחור בנושא שהוא בעל עניין רב עבורם. עבודה זו מעוררת שאלות רבות כגון: האם התלמידים מסוגלים להתמודד רגשית עם שאלות המחקר שנשאלות? האם יש להם יכולת חשיבה ברמה גבוהה אשר תאפשר את העיסוק בנושא הנבחר? האם עבודת החקר מלוּוה על-ידי מנחה הולם ועוד.

מטרת חוזר זה

 1. הבהרת הקווים המנחים הנוגעים לניסוח שאלת החקר. 2. הבהרת הקווים המנחים הנוגעים לאופן בחירת נושא המחקר. 3. הבהרת הקווים המנחים לגבי תפקידו של המורה המנחה את למידת החקר על סוגיה השונים.הבהרת הקווים המנחים הנ"ל תאפשר לתלמידים להציג שאלות חקר בכל נושא חברתי שייבחר ובתנאי שהתלמיד יוכל לחקרו לאור הקווים המנחים המפורטים להלן:

  1. הבהרת הקווים המנחים הנוגעים בניסוח שאלת החקר   א. ניסוח ממוקד של הבעיה המחקרית:


   • הבעיה המחקרית תציג קשר בין שני משתנים או יותר.


   • הבעיה תנוסח בבהירות מספקת כך שיובהרו המשתנים הנבדקים וינוסחו באופן חד-משמעי.


   • הבעיה המחקרית תהיה ממוקדת כך שתצביע על כיוון ברור מבחינת תוכן המידע וארגונו.


   ב. שאלת החקר תתבסס על מקורות מידע - ההתבססות על מקורות מידע מהווה מעבר מהשאלה האינטואיטיבית לשאלה אמפירית. תפקיד המורה-המנחה הנו לכוון את התלמיד לחיפוש מקורות אשר יאפשרו השגת מטרה זו.
   ג. ניסוח שאלת החקר יאפשר את בדיקתה - על אוכלוסיית המחקר להוות מדגם מייצג, אשר יאפשר הסקת מסקנות, הכללה ופיתוח תאוריה. על המורה-המנחה לכוון את הלומד לבדיקת סוגיה זו עוד בטרם נשלח הנושא לאישור. אם אין אוכלוסייה זמינה, יכוון המורה את התלמיד לשאלת מחקר שלה יימצא מדגם מייצג.


 1. קווים מנחים בבחירת הנושא
  בעת בחירת הנושא יופעלו שיקולי דעת לגבי הנקודות הבאות:

  • תכנים אשר עלולים להקשות על התמודדותו הרגשית של התלמיד החוקר או של הנחקר.
   העיסוק בנושאים רגישים עלול להשפיע על התלמיד החוקר באורח שהוא עצמו יתקשה להתמודד עמו. על המורה-המנחה להפעיל שיקול דעת באשר ליכולתו של הצעיר המתבגר להתמודד עם מצבים שונים ולנקוט עמדות ביקורתיות, ובו-זמנית לשמור על מרחק רגשי כדי למנוע הזדהות יתר עם המצב או עם הנחקרים.
   במידה שהנושא שנבחר עלול לעורר אצל התלמיד החוקר קושי להתמודד עם המגע עם קבוצת הנחקרים, ניתן לבדוק אפשרות של העברת השאלונים באמצעות גורם מתווך.
   בכל מקרה יש להכין את התלמיד לקראת התמודדותו עם הנושא.  • נושאים שיש בהם משום חדירה לצנעת הפרט ופגיעה בכבודו של הנחקר.
   בכל מקרה של בחירה בנושא אשר חקירתו מעמידה את הנבדקים במבוכה - כגון: הצגת שאלות חודרניות, או יצירת תחושה של מבחן אצל התלמיד, ו/או נושאים אשר חקירתם עלולה להשאיר את הנחקר להישאר עם בעיות בלתי פתורות ו/או בלתי מטופלות - יש להבהיר לתלמיד כי אין מקום לבדיקת נושא זה עקב חוסר מיומנות מקצועית. ניתן לשקול שינוי נושא באופן שיִמנע מגע עם הנבדקים, לדוגמה: חקירת נושא באמצעות ניתוח תוכן של קטעי עיתונות וכו'.
   אם החליטו המנחה והתלמיד שהאוכלוסייה הנחקרת לא תיפגע, יש לדאוג לקבלת אישור ולשמירה על דיסקרטיות.  • נושאים הדורשים מיומנות מקצועית.
   אם התלמיד חסר מיומנויות או הכשרה מקצועית מתאימה, מומלץ לשנות את שיטת הבדיקה או שאלת המחקר על-מנת להתאימה לצרכים ולדרישות עבודת החקר, תוך התאמה לכישורי התלמיד. 2. הבהרת הקווים המנחים לתפקיד המורה-המנחה
  למורה-המנחה יש תפקיד חשוב בניסוח שאלת החקר. עליו ליטול חלק פעיל בהכוונת התלמיד כך שהתלמיד יוכל לבחור בצורה מקצועית ונכונה, מבחינה מתודולוגית ומבחינה אמפירית, את נושא העבודה ושאלת החקר. לאחר אישור הנושא על המורה-המנחה להנחות את התלמיד באיתור פריטי מידע, לסייע לו בבניית שאלונים, בניתוח הממצאים ובהסקת המסקנות. תמיכה זו תיעשה תוך עידוד לפתיחות, סובלנות ומעורבות בחברה.בכל מקרה של שאלות לגבי בחירת הנושא ניתן לפנות אל הגורמים הבאים:

עבודת היחידה החמישית במדעי החברה
אל ד"ר יהודה ליאון, מפמ"ר מדעי החברה, משרד החינוך, רח' פארן 7, רמת אשכול, ירושלים ו/או אל המנחה הארצי שבתחומו נעשית העבודה (סוציולוגיה/ פסיכולוגיה/מדע המדינה/כלכלה).עבודת גמר
אל גב' אפרת טל, המפקחת על עבודות הגמר, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5603331/2.יועץ/ת בית-הספר
מורים יוכלו להתייעץ בנושאים ספציפיים גם עם השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך

 

האם יש נושאים אסורים לעבודות תלמידים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/12/2017    

עדכוני rss