education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתשמיטה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואראוחודשי 

ירושלים מצדיעה לחמד עם עמיר בניון

 

אבני דרך תשע"ו
חזון החמ"ד מחולל מציאות
הדמויות השנתיות הרב יוסף קאפח והרבנית ברכה קאפח זצ"ל


 המשך נושאים חשובים..גלגלו כלפי מטה>>

                      התיישבותי I דרוםחיפהת"אמרכז I צפון |  ירושלים 

 

  

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ד' בתשרי התשע"ו

אגרת המנהל- י"ח באלול התשע"ה

אגרות קודמות

 

    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015  

עדכוני rss