education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתשמיטה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I חמד של חופש | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואראוחודשי 

חודש תשרי בחמ"ד

אבני דרך - יעדי החמ"ד תשע"ה

חזון החמד מחולל מציאות - ציונות דתית

דמות מופת בחמ"ד לשנת תשע"ה - הרב שאול ישראלי זצ"ל

חזון החמד מחולל מציאות - טיפוח זהות דתית ציונית

שבוע החמד - תמונות ותזכורת מהאירועים השונים

איגרת בנושא ארגון הלימודים ובחינות הבגרות בחטיבה עליונה

במ"ה - בית מדרש הורים

 אוסף חומרים מעניינים, סיפורים וסרטונים 

מארז מתנ"ה תשע"ד - כלים לתכנון, ניהול והעירכות פדגוגיים.


 המשך נושאים חשובים..גלגלו כלפי מטה>>

                      התיישבותי I דרוםחיפהת"אמרכז I צפון |  ירושלים 

 

  

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ט"ז אלול התשע"ד

אגרת המנהל- ט' באלול התשע"ד

אגרות קודמות

 

    תאריך עדכון אחרון:  01/10/2014  

עדכוני rss