education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתשמיטה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואראוחודשי 

חודש טבת בחמ"ד

חזון החמד מחולל מציאות - ציונות דתית

חידונים ארציים

דמות מופת בחמ"ד לשנת תשע"ה - הרב שאול ישראלי זצ"ל


 המשך נושאים חשובים..גלגלו כלפי מטה>>

                      התיישבותי I דרוםחיפהת"אמרכז I צפון |  ירושלים 

 

  

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ב' בשבט התשע"ה

אגרת המנהל- כ"ד בטבת התשע"ה

אגרות קודמות

 

    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2015  

עדכוני rss