education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתשמיטה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואראוחודשי 

חודש תשרי בחמ"ד


 המשך נושאים חשובים..גלגלו כלפי מטה>>

                      התיישבותי I דרוםחיפהת"אמרכז I צפון |  ירושלים 

 

  

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- לקראת חג הסוכות תשע"ה

אגרת המנהל- ערב יום הכיפורים תשע"ה

אגרות קודמות

 

    תאריך עדכון אחרון:  23/10/2014  

עדכוני rss