education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתשמיטה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואראוחודשי 

חודש אדר בחמ"ד


     

 המשך נושאים חשובים..גלגלו כלפי מטה>>

                      התיישבותי I דרוםחיפהת"אמרכז I צפון |  ירושלים 

 

  

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ז' באדר התשע"ה

אגרת המנהל- ראש חודש אדר התשע"ה

אגרות קודמות

 

    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2015  

עדכוני rss