education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשובות לבקשות מידע נפוצות
 
אלימות תלמידים
בתי"ס ב"אופק חדש"
גופים שקבלו תמיכות ממשרד החינוך
ההנחיות והנוהלים על פיהם פועל משרד החינוך בנושאים שונים
היקף משרות עו"ה עובדי מדינה בשנה"ל תשע"ג, לפי השתייכות ל"אופק חדש"
הסעות תלמידים - הקריטריונים לזכאות להסעות ולהשתתפות המשרד בהוצאות
הקריטריונים לתקצוב בגין מוסדות החינוך
חוזרי תשלומי הורים לפי בי"ס
כללים וקריטריונים לגבי עובדי הוראה במערכת החינוך ובכלל זאת בנושאי שכר, התפטרות ופיטורים, קביעת דרגות וותק, אופן מינוי עו"ה והגדרת תפקידיהם
מאגר שאלונים היסטוריים - עותקי שאלוני בחינות בגרות במקצועות שונים
מס' ילדים עם סוג חריגות - אוטיזם/ P.D.D, המשולבים בחינוך הרגיל
מספר התלמידים בבתיה"ס בשנה"ל תשע"ג, לפי שלבי חינוך בבי"ס ולפי סוג חינוך
נתוני בחינות מיצ"ב - לבתי"ס שנבחנו בעבר
נתונים על הישגים בבחינות בגרות ברמה ארצית
נתונים על זכאות לתעודת בגרות לפי רשות
קובץ  או רשימות בתי"ס ו/או  גני"ל ופרטיהם
רשימת בעלי התפקידים במשרד ופרטי ההתקשרות אליהם
רשימת התאגידים (בעלויות) המפעילים מוסדות  חינוך
רשימת מוסדות להשכלה גבוהה, המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל (המל"ג)
שיעור הילדים הזוכים לחינוך חינם מהילדים בגילאי 3 בשנוה"ל תשע"ג -תשע"ד
תשלומים שהעביר משרד החינוך לרשויות ובעלויות בגין מוסדות חינוך

 

 

________________________________________________________

 

אלימות תלמידים

באתר ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך:

פרסומי ראמ"ה - ניטור אלימות

 

חזור

________________________________________________________

 

בתי"ס ב"אופק חדש"

ניתן לבדוק סטטוס ושנת הצטרפות מוסד חינוכי לרפורמת אופק חדש וכן לשלוף בקובץ את רשימת בתיה"ס הללו - במערכת (כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך

 

חזור

________________________________________________________

 

גופים שקבלו תמיכות ממשרד החינוך

 1. דין וחשבון השנתי של משרד החינוך- 2011- 2012 :
  תמיכות שנתנו ע"י המשרד בשנה החולפת
 2. אתר חשבות ואתר מוסדות תורניים

 

חזור

________________________________________________________

 

ההנחיות והנוהלים על פיהם פועל משרד החינוך בנושאים שונים

 1. במאגר חוזרי מנכ"ל
  מאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך כולל חוזרים משנת תשנ"ח ואילך ומאפשר מגוון אפשרויות חיפוש
 2. בדף הבית  של "אוח", תחת "נהלים וחוזרים"

 

חזור

________________________________________________________

 

היקף משרות עו"ה עובדי מדינה בשנה"ל תשע"ג, לפי השתייכות ל"אופק חדש"

שנת לימודים

 

השתייכות לאופק

עו"ה

היקף משרה

תשע"ג

כן *

69,504

61,064.76

תשע"ג

לא

15,144

13,018.95

 

 .(הערה: כן = כלל עובדי ההוראה שהצטרפו ל"אופק חדש" עד תשע"ג (ועד בכלל *

 

חזור

________________________________________________________

 

הסעות תלמידים - הקריטריונים לזכאות להסעות ולהשתתפות המשרד בהוצאות

במדריך הסעות (http://www.edu.gov.il/MHasahot)

 

חזור

________________________________________________________

 

הקריטריונים לתקצוב בגין מוסדות החינוך

באתר מינהל כלכלה ותקציבים

 

חזור

________________________________________________________

 

חוזרי תשלומי הורים לפי בי"ס

במערכת אפיק פרסום תשלומים

 

חזור

________________________________________________________

 

כללים וקריטריונים לגבי עובדי הוראה במערכת החינוך ובכלל זאת בנושאי שכר, התפטרות ופיטורים, קביעת דרגות וותק, אופן מינוי עו"ה והגדרת תפקידיהם

בתקנון שירות עובדי הוראה

 

חזור

________________________________________________________

 

מאגר שאלונים היסטוריים - עותקי שאלוני בחינות בגרות במקצועות שונים

בפורטל בחינות - "כניסה למערכת השאלונים"

 

חזור

________________________________________________________

 

מס' ילדים עם סוג חריגות - אוטיזם/ P.D.D, המשולבים בחינוך הרגיל

 מס' ילדים המשולבים בחינוך רגיל

 

חזור

________________________________________________________

 

מספר התלמידים בבתיה"ס בשנה"ל תשע"ג, לפי שלבי חינוך בבי"ס ולפי סוג חינוך

 

שלבי חינוך במוסד

סוג חינוך מוסד

סה"כ

מיוחד

רגיל

גן ויסודי

-

55,120

55,120

חט"ב בלבד

75

79,441

79,516

חט"ב וחט"ע

2,920

362,989

365,909

חט"ע בלבד

48

202,449

202,497

יסודי בלבד

4,507

856,604

861,111

יסודי וחט"ב

37

-

37

יסודי וחט"ע

14,176

10,951

25,127

יסודי, חט"ב וחט"ע

690

-

690


סה"כ


22,453


1,567,554


1,590,007

 

חזור

________________________________________________________

 

נתוני בחינות מיצ"ב - לבתי"ס שנבחנו בעבר

במערכת (כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך

 

חזור

________________________________________________________

 

נתונים על הישגים בבחינות בגרות ברמה ארצית

פורטל בחינות (www.edu.gov.il/exams):

www.edu.gov.il/Exams/Netunim

 

חזור

________________________________________________________

 

נתונים על זכאות לתעודת בגרות לפי רשות

פורטל בחינות (www.edu.gov.il/exams):

http://www.education.gov.il/netuney_bchinot/

 

חזור

________________________________________________________

 

קובץ או רשימות בתי"ס ו/או גני"ל ופרטיהם

במערכת (כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך

 

חזור

________________________________________________________

 

רשימת בעלי התפקידים במשרד ופרטי ההתקשרות אליהם

 1. רשימת בעלי התפקידים במשרד ופרטי ההתקשרות שלהם, מוצגת לציבור בדף הבית  של "אוח", אתר המשרד באינטרנט (http://www.education.gov.il/), תחת "צרו קשר" – "הנהלת המשרד ויחידותיו".
 2. פרטי ההתקשרות של כלל עובדי המשרד, ובכלל זאת כתובות הדוא"ל שלהם,    מוצגים, גם הם, לציבור בדף הבית  של "אוח", תחת "חיפוש אנשי קשר".

 

חזור

________________________________________________________

 

רשימת התאגידים (בעלויות) המפעילים מוסדות חינוך

דין וחשבון השנתי של משרד החינוך- 2011- 2012 :

 

תאגידים אשר מפעילים מוסדות חינוך לשכבות גיל המפורטות בחוק לימוד  חובה, התש"ט-1949

 

חזור

________________________________________________________

 

רשימת מוסדות להשכלה גבוהה, המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל (המל"ג)

באתר המועצה להשכלה גבוהה.

 

חזור

________________________________________________________

 

שיעור הילדים הזוכים לחינוך חינם מהילדים בגילאי 3 בשנוה"ל תשע"ג -תשע"ד

 1. בשנה"ל תשע"ג זוכים 77.6% מהילדים בגילאי 3 לחינוך חינם.
 2. בשנה"ל תשע"ד יזכו עוד כ- 10% מהילדים בגילאים אלו לחינוך חינם (כ-17,500 ילדים נוספים).

 

חזור

________________________________________________________

 

תשלומים שהעביר משרד החינוך לרשויות ובעלויות בגין מוסדות חינוך

במערכת מית"ר - מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות ובתי ספר:
www.edu.gov.il/meytar

 

חזור

________________________________________________________

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss