education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
"לי בריאות"
הטמעת תחום הבריאות בבתי הספר
 

בריאות הינה משאב המאפשר איכות חיים, פיתוח יכולות והשתלבות בחיי החברה והכלכלה.

על כן, שיפור הבריאות יסייע לשיפור תוצרי החינוך ומניעת בעיות בריאותיות ותפקודיות בעתיד.

בעיות בריאות אצל ילדים עלולות לפגוע ביעילות למידתם, בהשתתפותם במסגרת הלימודים, ובהפקת המיטב לתועלתם הם ולחברה.

 

 "לי בריאות", חוברת המחולקת ל-2 חלקים:

 

חלק א' - ההלכה

 

 • מונחי יסוד

 

 • מושגים, מונחים, הגדות

 

 • מדיניות בית ספרית

 

 • מודלים ודרכי פעולה

 

 • בית ספר מקדם בריאות

 

 • מסמך הסטנדרטים

 

 • מדיניות המשרד

 

חלק ב' - המעשה

 

 • נושאים בחינוך לבריאות

 

 • תכני בריאות משולבים

 

 • תכני השתלמויות

 

 • גופים מסייעים

 

 • מקורות מידע

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/05/2019    

עדכוני rss