education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אות החינוך הגופני סטנדרטים להערכת הישגי התלמידים 
 
 
הספר אות החינוך הגופני - סטנדרטים להערכת הישגי התלמידים מקבץ הליכי הערכה שנועדו לשקף כמה מהיסודות החדשים שבתכנית הלימודים בחינוך הגופני ובעיקר את אלו הקשורים בהטמעת הפעילות הגופנית כחלק בלתי נפרד מאורח חיים בריא של כלל ציבור התלמידים. אות החינוך הגופני כולל מבדקים במקצועות הלימוד השונים. המבדקים בכל מקצוע נכתבו על ידי כותבים שונים, כל אחד מומחה בתחומו.

יש לראות בספר זה חומר עזר שנועד לסייע למורה לחינוך גופני לעקוב אחר מידת התקדמותם של תלמידיו ולהעריך את יכולתם בלימוד ובהטמעה של המיומנויות השונות. המבדקים הכלולים בספר עשויים גם לספק למורה משוב על השגת היעדים שהציב לעצמו בתחילת הלמידה ובמהלכה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/03/2020