education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
נושא א' - נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה
 

פרקי הלימוד

1.

פרק מבוא - מיעוטים באירופה בין שתי מלחמות עולם; המיעוט היהודי במדינות אירופה, באגן הים התיכון ובארצות האסלאם

א. התפרקות האימפריות הרב-לאומיות והקמת מדינות לאומיות חדשות באירופה: שאלת המיעוטים בהסכמי השלום ורעיון ההגדרה העצמית, חוזי המיעוטים, אוטונומיה תרבותית.
ב. המיעוט היהודי באירופה בין שתי מלחמות עולם: השינויים שחלו במעמד החוקי-משפטי ובעיסוקים הכלכליים של היהודים. ביטויים של אוטונומיה תרבותית ודפוסי פעילות לאומית. האנטישמיות וביטוייה במדינות אירופה לנוכח התחזקות הגישות הלאומניות (תהליכים ומתן דוגמאות ממדינות שונות).
ג. המיעוט היהודי בארצות אגן הים התיכון ובארצות האסלאם, השפעת השלטון הקולוניאלי על חייהם של היהודים בתחומים האלה: מעמד חוקי ומשפטי, כלכלה, חינוך ותרבות, דמוגרפיה. הפעילות הציונית, הגורמים והביטויים לשינוי ביחס החברה המוסלמית והאליטות הקולוניאליות כלפי היהודים (תהליכים ומתן דוגמאות מארצות שונות).

 

2.

פרק מבוא – המשטר הטוטליטרי

הכרת המאפיינים של המשטר הטוטליטרי בעזרת דוגמאות מברית-המועצות הקומוניסטית או מאיטליה הפשיסטית.
הערה: מטרת הלימוד של פרק זה היא לסייע לתלמידים להבין כיצד מאפייני המשטר הטוטליטרי מאפשרים לשליט לממש את האידאולוגיה שלו ולכפות אותה על כל האזרחים והתושבים במדינה.

3.  נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה

חלק ראשון: 1933–1939

א. האידאולוגיה הנאצית, כולל האנטישמיות המודרנית בגלגולה הנאצי ומרכזיות השאלה היהודית באידאולוגיה זו.
ב. הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון - ממפלגה שולית למפלגה הגדולה ביותר.
ג. המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם (דרך בניית המשטר הנאצי כולל המדיניות כלפי היהודים).
ד. השימוש בטרור, הקמת מחנות הריכוז, הרחקת יסודות המתנגדים למשטר והיחס לבני-אדם שהוגדרו כחריגים, היחס לחולים ולמוגבלים – 'המתת חסד' (אותונזיה).
ה. דרכי ההתמודדות של הנהגת יהודי גרמניה עם המדיניות שנכפתה על היהודים.
ו. תגובות המדינות בעולם כלפי גורל היהודים ברייך השלישי, ועידת אוויאן, פרשת האנייה 'סנט לואיס'.
ז. מדיניות החוץ של הנאצים – המטרות והצעדים שנקטו הנאצים כדי לממשן. מדיניות הפיוס של אנגליה וצרפת, ההקצנה במדיניות החוץ הנאצית והתהליך שהביא לתחילת מלחמת העולם השנייה: סיפוח אוסטריה, הסכם מינכן, כיבוש כל צ'כוסלובקיה, הסכם ריבנטרופ-מולוטוב.

 

חלק שני: ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941) והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש

א. המהלכים הצבאיים העיקריים בחזיתות השונות עד קיץ 1941 והסברים להצלחת הצבא הגרמני בשלב זה. הקרב על בריטניה, כיבושי הגרמנים בדרום מרכז אירופה, החתמת שליטים על הסכמים כפויים במדינות רומניה, בולגריה, יוגוסלביה והונגריה.
ב. 'הסדר החדש' באירופה: הבהרת המושג והצעדים השונים שנקטו הנאצים כדי לקדם את הגשמתו.
ג. יהודי פולין:
1. המדיניות כלפי היהודים עד ריכוזם בגטאות.
מטרות מוצהרות בהקמת הגטאות והסברים להקמתם, דרך ניהול הגטו ודרכי הפיקוח על הגטו, התפקידים שהוטלו על היודנרטים ודרכי מימושם.
2. תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט, על המשפחה ועל החברה היהודית; דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות: הישרדות, 'קידוש החיים', ארגונים שפעלו בגטו, תנועות הנוער: מאפייני פעילותן.
ד. מדיניות הנאצים כלפי היהודים במדינות הכבושות במערב, במרכז ובדרום אירופה – מדיניות כללית, הסבר הגורמים שהשפיעו על עוצמת ביצוע המדיניות כלפי היהודים בארצות אלה – הדגמה מארץ  אחת.

 

חלק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד כניעת גרמניה ויפן בשנת 1945

א. הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות; 'מבצע ברברוסה' – המלחמה בחזית המזרחית, ההתקפה על פרל הרבור והצטרפות ארצות-הברית למלחמה.
ב. הקשר בין המלחמה בברית המועצות לתחילת ההרג ההמוני של היהודים.
ג. השלבים בביצוע 'הפתרון הסופי' .
ד. ועידת ואנזה – נציגי הרשויות שהוזמנו, הנושאים שהועלו בישיבה, מטרות כינוס הועידה ומקומה בתהליך ביצוע 'הפתרון הסופי'.
ה. דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי'
ו. דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי':
1. המרד בגטאות - מי היו המורדים, מטרות המרד, קשיי ההתארגנות, לבטים ודילמות של המורדים, ייחודו של המרד בגטו ורשה לעומת מרידות בגטאות אחרים.
2. המרידות במחנות ההשמדה – מטרות וקשיים.
3. הלחימה של הפרטיזנים היהודים – הלבטים אם ומתי לצאת מהגטו, הקשיים בהצטרפות לפרטיזנים ומאפייני הלחימה.
4. לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית ובארגוני מחתרת (לא-יהודים).
ז. ביצוע 'הפתרון הסופי' בארצות הכיבוש הנאצי במערב ובמרכז אירופה .
ח. תוניסיה בימי הכיבוש הנאצי (נובמבר 1942 – מאי 1943): נסיבות הכיבוש ומטרתו, מדיניות הנאצים כלפי היהודים, עמדת האוכלוסייה המקומית והאליטות הקולוניאליות כלפי היהודים. האם קורות היהודים בתוניסיה בששת חודשי הכיבוש הם חלק מה'שואה'?
ט. השמדת הצוענים באירופה.
י. יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי':
1. 'הרוב הדומם', משתפי פעולה, המעטים שהסתכנו בניסיונם להציל יהודים.
2. חסידי אומות עולם - הגדרת התואר, מניעים, דפוסי עזרה והצלה.
3. יהודים שהצילו יהודים.
4. ניסיונות הצלה – דנמרק, בולגריה, הונגריה – משא ומתן על 'סחורה תמורת דם'.
יא. עמדת ממשלות בעולם החופשי והיישוב היהודי בארץ-ישראל בשאלת העזרה ליהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי':
1. עמדת ארצות-הברית ובריטניה בשאלת הצלת יהודים בתקופת ביצוע 'הפתרון הסופי'.
2. עמדת הצלב האדום בשאלת העזרה ליהודים.
3. עמדת הכנסייה הקתולית בשאלת העזרה ליהודים.
4. פעולות עזרה וניסיונות הצלה מצד היישוב היהודי בארץ-ישראל למען יהודי אירופה.
יב. המפנה במלחמת העולם השנייה והאצת ביצוע 'הפתרון הסופי':
1. קרבות המפנה במלחמה: מידווי, אל-עלמיין וסטלינגרד.
2. העמדות השונות בשאלת פתיחת החזית השנייה.
3. 'מבצע לפיד', הפלישה לנורמנדי והתקדמות בעלות הברית עד ברלין.
4. החשת ביצוע 'הפתרון הסופי' – יהדות הונגריה, צעדות המוות.
יג. סיום המלחמה והעם היהודי לאחר השואה:
1. כניעת גרמניה ויפן (המניעים להטלת פצצות האטום ומשמעות צעד זה).
2. פליטים ועקורים – השיבה – לאן?
3. שארית הפליטה, 'פוגרום קיילצה', 'תנועת הבריחה', 'מחנות העקורים', ניסיונות שיקום והמדיניות הציונית בנוגע לשארית הפליטה
4. הקמת האו"ם, משפטי נירנברג.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss