education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
נושא ג' - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
 

פרקי הלימוד

א. מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19
1. המאפיינים של הלאומיות המודרנית כתופעה חברתית, תרבותית ופוליטית.
2. המאפיינים של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19.
3. הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 ולהתגבשותן.
4. דפוסי ההגשמה של שתי תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19: מי שלט במדינה, מטרת המאבק, הכוחות הפעילים שהניעו את המאבק, השלבים העיקריים במאבק, הגורמים המסייעים והגורמים המעכבים בניהול המאבק, תוצאות המאבק.
הערה: בסעיף זה אין הכוונה לתנועה הציונית.
5. רשות - תנועות לאומיות מחוץ לאירופה, מהמאה ה-19 עד מלחמת העולם הראשונה.
ב. התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים
1. הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית .
2. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה: 'מדינת היהודים', תכנית באזל, המסגרות הארגוניות למימוש מטרות התנועה, ניסיונותיו לקדם את קבלת הצ'ארטר, ויכוח אוגנדה.
3.
א. הוויכוח בין הציונים: מהי הבעיה העיקרית של היהודים בגולה ומהן הדרכים להתמודדות עמה.
ב. הגישות השונות בקרב הציונים בשאלת התרבות ובשאלת דמות החברה שעתידה לקום בארץ-ישראל.
4. ה'בונד' כתנועה לאומית יהודית: יעדים, דרכי פעילות והמחלוקת בין הציונים לבין הבונדיסטים.
ג. דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל
1. דפוסי הפעולה של התנועה הציונית במדינות אירופה, בארצות אגן הים התיכון והאסלאם: אגודות ציוניות, ספרות, עיתונות, לימוד השפה העברית, 'עבודת ההווה', הקמת מסגרות להכשרה ולעלייה.
2. פעולותיהם של הציונים בארץ-ישראל עד מלחמת העולם הראשונה: הסיבות לעליות לארץ-ישראל, מפת ההתיישבות, צורות התיישבות, מסגרות פוליטיות, חברתיות וביטחוניות, תרבות וחינוך, אישים וארגונים שסייעו לפעילות הציונית.
ד. התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ-ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה
1. עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם הראשונה.
2. מדיניות השלטון העות'מני (ג'מל פחה) כלפי היישוב היהודי בארץ-ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה: יעדים ודרכי פעולה.
3. דרכי ההתמודדות של היישוב היהודי בארץ-ישראל: 'הוועד להקלת המשבר', ארגון ניל"י
4. הגדודים העבריים: מטרות הקמתם והפעולות שנעשו במסגרתם.
5. הצהרת בלפור: תוכנה, הקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה, כיצד קיבלו אותה הציונים, היהודים המשתלבים והערבים.
ה. השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה, במאה ה-19. נקודות דמיון ושוני.
הגורמים להתעוררות התנועות הלאומיות, המטרות, דפוסי הנהגה, הדרכים שננקטו לקידום מטרות התנועות הלאומיות, הקשיים שעמדו בדרכן.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss