education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
נושא ב' - בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
 

פרקי הלימוד

פרק מבוא – בניין הבית הלאומי בשנים 1920–1945

פרק המבוא יילמד בצורה תמציתית ובו תוצג התשתית שנבנתה בבניין הבית הלאומי היהודי בשנים 1920–1945. תשתית זו אפשרה ליישוב היהודי ולתנועה הציונית לצאת למאבק מדיני וצבאי להקמת המדינה לאחר מלחמת העולם השנייה והיוותה בסיס להקמת המדינה ב-1948.

 

פרק המבוא יכלול את ההיבטים הבאים:

א. המנדט הבריטי בארץ-ישראל ותרומתו לפיתוחה של הארץ.
ב. מוסדות היישוב היהודי והתנועה הציונית.
ג. מסגרות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.
ד. התפתחות המתח בין יהודים לערבים והיערכות היישוב בתחום הביטחון.
ה.

היערכות היישוב היהודי והתנועה הציונית בימי מלחמת העולם השנייה.

 

1.

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945–1949

א. עמדת בריטניה וארצות-הברית בנוגע לשאלת העקורים ושאלת ארץ-ישראל.
ב. חלקם של יהודי ארצות-הברית באחריות לעם היהודי ובלחץ להקמת המדינה.
ג. מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי בתחומים האלה: ההעפלה, התיישבות ומאבק צבאי (תנועת המרי, מאבק צמוד ומאבק רצוף).
ד. העברת שאלת ארץ-ישראל לאו"ם – הדיון באו"ם, עמדת המעצמות, השפעת 'המלחמה הקרה' על עמדת המעצמות, החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, התגובות להחלטת האו"ם בקרב היישוב היהודי והפלסטיני ועמדת מדינות ערב.
ה. מלחמת העצמאות – חלק א': הכוחות הלוחמים, מוקדי הלחימה והמפנה – תכנית ד'.
ו. ההכרזה על הקמת מדינת ישראל (הוויכוח מתי להכריז על הקמת המדינה), הקמת צה"ל, פירוק המחתרות ופירוק מטה הפלמ"ח.
ז. מלחמת העצמאות – חלק ב': פלישת מדינות ערב, קרבות עשרת הימים, ההפוגות והמבצעים האחרונים בצפון ובדרום.
ח.

הסכמי שביתת הנשק והבעיות הלא פתורות בעקבות מלחמת העצמאות (כולל היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים).

 

2.

מדינת ישראל במזרח התיכון

א. השפעות תהליך הדה קולוניזציה ו'המלחמה הקרה' על הקמתן של מדינות עצמאיות-ריבוניות באגן הים התיכון.
ב. גורמי אחדות ופירוד בעולם הערבי במזרח התיכון.
ג. מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של מצרים בימי נאצר.
ד. מדיניות הפנים והחוץ של אחת מהמדינות האלה: ירדן, לבנון, סוריה, עיראק בשנות ה-50 וה-60.
ה. ההשפעות של תוצאות מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל ושל תהליך הקמתן של מדינות עצמאיות ריבוניות בארצות אגן הים התיכון על גורל היהודים בארצות אלה (הסבר התהליך הכללי ודוגמאות ממדינות שונות).
ו. שאלת הביטחון השוטף והביטחון הבסיסי. מלחמת סיני: גורמים, מעורבות המעצמות, תוצאות והשפעות.
ז. מלחמת ששת הימים: סיבות, תוצאות והשפעות של המלחמה על מדינת ישראל בתחומים שונים, על הפלסטינים ועל מדינות ערב .
ח. מלחמת יום הכיפורים: סיבות, נסיבות, תוצאות והשפעות של המלחמה על מדינת ישראל ועל מדינות ערב.
ט.

הסכמי השלום בין מדינת ישראל לבין מצרים וירדן (גורמים מסייעים, עיקרי ההסכמים ומשמעותם).

 

3.

עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

א. העלייה בשנות החמישים והשישים: ארצות המוצא של העולים, הסיבות לעלייה, ממדי העלייה ומאפייניה: עליית הצלה, עלייה מבוקרת, עלייה חשאית. תהליך הקליטה: הקשיים, השיקולים המשפיעים על תהליך הקליטה. אירועי ואדי סאליב: משמעותם והשפעתם.
ב. גלי העלייה למדינת ישראל בשלושים השנים האחרונות של המאה העשרים (יש להתייחס לשלושת גלי העלייה) : ארצות המוצא, הסיבות לעלייה, דרכי ארגון העלייה, תהליכי הקליטה וקשיי העולים.
המעבר מ'כור ההיתוך' לחברה רב-תרבותית במדינת ישראל כפי שבא לידי ביטוי בתחומים שונים.
ג. התמורות בעיצוב זיכרון השואה: עיצוב זיכרון השואה בשנות החמישים; השפעת משפט אייכמן ומלחמות ישראל; תמורות ביחס לניצולים, בהתייחסות למושג הגבורה ולזיכרון הפרטי.
ד. קשרים ויחסי גומלין בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, מקומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית בחיי היהודים בתפוצות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss