education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
נושא ב' - ערים וקהילות - חברה ותרבות בימי הביניים
 

פרקי הלימוד

א.

יחידת מבוא: תמורות במאפייני העיר

1. מורשת העולם היווני – רומי: העיר כמדינה והעיר כמרכז שלטון אימפריאלי (הבהרת מושגים) - רשות .
2. התפתחות העיר במעבר מהעת העתיקה לימי הביניים (הרס ערים עתיקות, שרידי ערים ומאחזים צבאיים, ערי בישוף כבסיס להמשכיות ולהתפתחות ערים חדשות).

 

 

ב.

העיר בעולם המוסלמי והקהילה היהודית בה

העיר בעולם המוסלמי

1. הגורמים שסייעו לייסודן של ערים חדשות  ולחיזוקן של ערים קיימות  באימפריה המוסלמית.
2. דפוסי הקמה של ערים חדשות וההתפתחות של ערים קיימות באימפריה המוסלמית.
3. מבנה העיר המוסלמית ומוסדותיה המרכזיים. תושבי העיר: מעמדם המשפטי ודפוסי המגורים שלהם.
4. השפעת השינויים הפוליטיים על מעמדן של הערים בעולם המוסלמי.

 

הקהילה היהודית בעיר המוסלמית
1. המעמד המשפטי של היהודים בערים המוסלמיות.
2. העיסוקים הכלכליים של היהודים בערים המוסלמיות.
3. מאפייני הקהילה היהודית, ההנהגה העצמית ומוסדותיה בעולם המוסלמי.

 

הערה: יש ללמד את הנושא 'העיר בעולם המוסלמי והקהילה היהודית בה גם לפי הספר "מעיל תשבץ - מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי  הביניים",  בעריכת ד"ר מרים פרנקל, הוצאת  מעלות, ירושלים, תשס"ח, עמ': 23 -31, עמ' 50 -63.

 

 

ג.

העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

העיר באירופה הנוצרית.

1. הגורמים שסייעו לייסודן של ערים חדשות  ולחיזוקן של ערים קיימות באירופה הנוצרית בימה"ב.
2. דפוסי הקמה של ערים חדשות וההתפתחות של ערים קיימות באירופה הנוצרית.
3. היחסים בין תושבי העיר לבין השלטון: המאבק של תושבי העיר להשגת חירויות, הדפוסים השונים של מתן חירויות על ידי השליטים במקומות השונים.
4. המבנה החברתי בעיר:  ניידות חברתית, משמעות המושג 'אזרח חופשי', מעמד הנשים בעיר.
5. המבנה הפיסי של העיר באירופה הנוצרית: מרחבים ציבוריים מול מרחבים פרטיים.
6. העיר כמרכז תרבותי- חינוכי (אוניברסיטאות) וכמרכז כלכלי (גילדות, שווקים, ירידים, בנקים).

 

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית
1. המעמד המשפטי של היהודים בערים הנוצריות.
2. הדמיון והשוני בין הקהילה היהודית לקורפורציות אחרות שהתקיימו בערים.
3. מאפייני ההנהגה של הקהילה היהודית באירופה הנוצרית: מבנה ההנהגה, סמכויותיה ואמצעי האכיפה שהיו בידיה.

 

 

ד.

ערים מדגימות: בגדד, פראג, טולדו ואמסטרדם


1. העיר בגדד 

מאפיינים של העיר בעולם המוסלמי  בימי הביניים שבאו לידי ביטוי בעיר בגדד:
א. השיקולים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים בייסודה של בגדד כבירת החליפות העבאסית.
ב. גורמים, אירועים ואישים שתרמו  לבניית בגדד ולהרחבתה ודרכי פעילותם.
ג. השפעת המאבקים הפוליטיים  בחליפות העבאסית  על העיר בגדד במאה ה-8 עד המאה  ה- 10.
ד. חיי היום יום בבגדד (החלוקה לרבעים, סוגי בתים, מעמדות, בעיית המים ודרכי ההתמודדות איתה).
ה. בגדד כמרכז כלכלי ודתי. ביטויים למרכזיותה של בגדד בתחומים שונים.
ו. ניהול העיר- מערכות השיפוט, הפיקוח והאכיפה בבגדד.
ז. בגדד כמרכז תרבותי של העולם המוסלמי במאות ה- 9 וה- 10 והביטויים לכך, תחומי הידע שפרחו בבגדד.

 

2. הקהילה היהודית בבגדד
מאפיינים מחיי היהודים בעולם המוסלמי בימי הביניים כפי שבאו לידי ביטוי בחיי היהודים בבגדד:
א. הפעילות הכלכלית של היהודים בחליפות.
ב. מוסדות ההנהגה העצמית של היהודים כביטוי לאוטונומיה יהודית: ראש הגולה, הגאונים תחומי פעילותם והשפעותיהם על היהודים בעולם המוסלמי.
ג. רס"ג - אישיותו הגותו ותרומתו להגות היהודית , דרכי ההתמודדות עם הבעיות שהעסיקו את היהודים בגולה  בימי הביניים, הפולמוסים בהם היה מעורב.
ד. יחסי יהודים - מוסלמים בבגדד: מתיחות והשפעות תרבותיות.

 

הערה: יש ללמד נושא זה גם לפי הספר 'מעיל תשבץ' בעריכת ד"ר מרים פרנקל, הוצאת מעלות, ירושלים תשס"ח, עמ' 38 -45.

 

3. העיר פראג 
מאפיינים מחיי היהודים באירופה הנוצרית בימי הביניים כפי שבאו לידי ביטוי  בפראג.

א. גורמים שתרמו וגורמים שעיכבו  את התפתחותה של פראג עד המאה ה-16
ב. הביטויים למרכזיותה של פראג בתחומים המדיני, הכלכלי, הדתי והחינוכי-תרבותי.
ג. רשות- מאפייני האזורים השונים של פראג.

 

4. הקהילה היהודית בפראג
מאפיינים מחיי היהודים באירופה הנוצרית שבאו לידי ביטוי  בחיי היהודים בעיר פראג.

א. היחס של השלטון המרכזי ושל תושבי פראג הנוצרים אל היהודים: המעמד המשפטי של יהודי פראג , הרקע לגירושים של יהודי העיר והסיבות להחזרתם.
ב. מבנה הרובע היהודי בפראג , הבהרת המושג גטו.
ג. הארגון המנהלי והמוסדות המרכזיים  של הקהילה היהודית בפראג.
ד. הפעילות הכלכלית של יהודי פראג, "יהודי החצר".
ה. מבנה החברה היהודית בפראג: הקיטוב החברתי בקרב יהודי פראג, עזרה  הדדית  (פועלו של מרדכי מייזל).
ו. פראג כמרכז תרבותי יהודי.
ז. המהר"ל מפראג- אישיותו, הגותו ותרומתו להגות היהודית בימי הביניים, דרכי התמודדותו של המהר"ל עם הבעיות שהעסיקו את היהודים בגולה  בימי הביניים (המשמעות שהעניק המהר"ל לגורלם הפוליטי של היהודים ולדרך חייהם בגולה), ביקורתו על שיטות הלימוד והפסיקה המחייבת.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss